Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70819

Hankkeen nimi: Luomuinstituutin jalkauttaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Jakeluosoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: 02941911

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.helsinki.fi/ruralia

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Partanen Birgitta Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: birgitta.partanen(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445382248

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

ProAgria Etelä-Savo ry, 0215848-5
Mikkelin ammattikorkeakoulu Pienyrityskeskus, 2189312-7
Luonnonvarakeskus, 0244629-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luomuruoan kysyntä on kasvussa ja luomuliiketoiminta on kasvava yritystoiminnan ala. Luomu on nimetty Etelä-Savon älykkään erikoistumisen kehittyväksi kärjeksi sekä sinivihreän talouden kehittämiskohteeksi. Luomutuotannolle ja -markkinoille on asetettu myös kansalliset kehittymistavoitteet, joita Etelä-Savo ei ole vielä saavuttanut. Maakunnassa on merkittävää luomutuotantoa, mutta luomun jalostusaste on alhainen eikä se riitä täyttämään kaupan, kuluttajien ja ammattikeittiöiden tarpeita tulevaisuudessa.

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen tavoitteena on lisätä luomuyritysten kilpailukykyä ja kasvattaa luomuliiketoimintaa sekä lisätä luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Päätavoite jakautuu neljään hankeosioon:
1. Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistäminen,
2. Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen,
3. Etelä-Savon julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen sekä
4. Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentaminen.

Hankkeen keskeisiä kohderyhmiä ovat ruokaketjun toimijat alkutuotanto, pienjalostus, kauppa, ammattikeittiöt ja kuluttajat sekä kuntapäättäjät. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muun muassa kehittämistahot, virkamiehet ja tiedotusvälineet.

Hankkeessa tuotetaan Etelä-Savon luomyrityksille yhteisiä markkinoinnin apuvälineitä kuten yhteisesite, markkinointivideo(ita) ja luomukirja, toteutetaan yhteinen markkinointikampanja, järjestetään luomukuluttajatapahtumia ja kehitetään luomuyritysvierailukonseptia matkailutuotteeksi. Lisäksi järjestetään luomuyrittäjien yhteisiä markkinointitapahtumia jalostajille, jälleenmyyjille ja ruokapalveluille.

Luomuyrittäjien yhteistyötä vahvistetaan ja lisätään perehtymällä Suomessa ja muualla Euroopassa toimiviin yhteistyömalleihin ja kehittämällä yhdessä hankekumppaneiden kanssa Etelä-Savoon soveltuvia yhteistyökäytäntöjä. Harjoittellaan luomuyritysten tuotanto- ja logistiikkayhteistyötä ja toteutetaan tuottajarengaskokeiluja.

Julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistamiseksi kehitetään ja testataan alueellista toimintamallia, tuotetaan ohjeistus julkisten ruokapalvelujen toimijoille luomutuotteiden kilpailutuksesta ja käyttöönotosta ja tuetaan luomun käytön ja näkyvyyden lisäämistä yksityisissä ja julkisissa ruokapalveluissa sekä Portaat luomuun -mallin käytön lisäämistä. Kuntapäättäjille esitellään luomuruoan aluetaloudellisia, kansanterveydellisiä ja ympäristövaikutuksia.

Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentamiseksi selvitetään julkisten ruokapalvelujen ruokapalvelupäälliköiden, ravintoloiden keittiömestareiden sekä kauppiaiden kokemia puutteita luomutuotevalikoimassa, kartoitetaan tuotekehitystarpeita, toteutetaan luomutuotteiden tuotekehitystä ja tuetaan koemarkkinointia sekä avustetaan yritysten hakeutumista luomuvalvontaan ja tuotteiden sertifioimista luonnonmukaisesti tuotetuiksi. Uusia luomutuotteita testataan maakunnan ruokapalveluissa.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon luomuyritysten markkinointi vahvistuu. Yhteismarkkinointi, luomukuluttajatapahtumat ja luomuyritysvierailukonsepti parantavat eteläsavolaisen luomun näkyvyttä ja vahvistavat luomuyritysten asemaa markkinoilla sekä helpottavat luomutuotteiden myyntiä. Tieto yhteistoiminnan muodoista ja mahdollisuuksista luomuruokaketjun toimijoiden keskuudessa lisääntyy. Luomuyrittäjien yhteistoimintaosaaminen kehittyy ja yhteistoiminta lisääntyy tuotannossa, logistiikassa ja markkinoinnissa. Luomuraaka-aineiden ja -tuotteiden saatavuus paranee ja luomuliiketoiminta vahvistuu.

Etelä-Savon julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa on käytössä maakunnassa tuotettuja luomuraaka-aineita ja julkisissa ruokapalveluissa hallitaan alueella tuotettujen luomutuotteiden hankinnan kilpailutus. Julkisten ruokapalvelujen kysyntä lisää maakunnan luomutuotantoa ja raaka-ainehankinnoilla on myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Maakunnan ruokapalvelut sijoittuvat hyvin Portaat luomuun -ohjelmassa ja toimenpiteillä edistetään v. 2020 kansallisten tavoitteiden saavuttamista julkisissa ruokapalveluissa. Maakunnan luomutuotteiden valikoima laajenee, jalostusaste nousee ja uusien luomutuotteiden tuominen markkinoille helpottuu. Uusien tuotteiden käyttöönotossa syntyy yhteistyötä ravintoloiden, kaupan ja julkisten ruokapalveluiden kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat ruokaketjun toimijat alkutuotanto (kasvintuotanto, kotieläintuotanto, marjojen ja hedelmien tuotanto), pienjalostus (leipomot, juustojen ja jäätelön valmistus, teurastus ja lihanjalostus, kasvisten sekä, marja- ja hedelmäjalostus), kauppa (tilamyynti, suoramyynti, kivijalkakaupat, vähittäiskauppa), ammattikeittiöt sekä kuluttajat ja lisäksi kuntapäättäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muun muassa kunnallisten ruokapalvelujen asiakkaat, yritys- ja aluekehittämisen parissa työskentelevät, poliittiset päättäjät ja tiedotusvälineet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 283 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 254 360

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 425 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 389 427

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Sulkava, Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju, Mikkeli, Rantasalmi, Pertunmaa, Pieksämäki, Hirvensalmi, Enonkoski, Heinävesi, Joroinen, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa mukana olevat kumppanit edustavat sekä nais- että miessukupuolta. Samoin hankkeen kohderyhmissä on kummankin sukupuolen edustajia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sekä miesten että naisten on mahdollista osallistua hankkeen toimenpiteisiin ja hankkeessa mukana olevat yrittäjät ja muut toimijat ovat sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on Etelä-Savon luomuliiketoiminnnan merkittävä kehittäminen, vahvistaminen ja lisääminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 9
Luomutuotanto perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Tutkimuksen mukaan luomutuotanto aiheuttaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin tavanomainen tuotanto (noin viidenneksen vähennys). Hanke edistää tuotantoa ja kulutusta omassa maakunnassa ja näin se vähentää kuljetuksia, mikä taas vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä ja vaikutusta ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Luomutuotannossa ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, jotka tuhoavat maaperää, kasvillisuutta ja eläimistöä. Luomutuotannolla pidetään huolta maaperän kunnosta sekä eri kasvi- ja eliölajien elinmahdollisuuksista, luomutuotanto edistää luonnon monimuotoisuutta sekä välittömästi että välillisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Luomutuotannossa ei käytetä torjunta-aineita eikä kemiallisia lannoitteita. Näin ollen luomutuotanto tukee pinta- ja pohjavesien säilymistä puhtaina ja ihmisille ja eliöille, mm. kaloille turvallisina. Luomutuotanto vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tavanomaiseen verrattuna.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu metsätalouteen eikä Natura-ohjelmakohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Luomutuotannossa pyritään ravinteiden kierrätykseen ja sivutuotteiden hyödyntämiseen karjan rehuna, pellon ravinteina tai energiana. Luomutuotanto vähentää jätettä. Hankkeessa pyritään toimittamaan luomutuotteita ensisijaisesti maakunnassa käytettäviksi. Tämä toimintatapa vähentää pakkaamisen tarvetta, materiaalien käyttöä ja jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Luomutuotannossa pyritään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Karjanlantaa ja vihannestuotannon jätteitä käytettään biopolttolaitoksissa. Hankkeen päähuomio ei kuitenkaan ole uusiutuvassa energiassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen keskeisiä tavoitteita on paikallisen ja maakunnallisen luomuliiketoiminnan merkittävä kehittäminen. Hanke vahvistaa maakunnallista luomutuotantoa ja maakunnassa tuotettujen luomutuotteiden käyttöä omassa maakunnassa. Hanke edistää rahan liikkumista aluetaloudessa ja lisää työ- ja toimeentulomahdollisuuksia omalla alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa tuotetaan pääsääntöisesti ruokaa ja ruokajalosteita, mutta keskeistä on myös uusien toimintatapojen kehittäminen ja opettelu, yhteistyömalleihin tutustuminen ja niiden kehittäminen ja testaaminen sekä elämysten tuottaminen luomutilavierailuilla. Lisäksi hankkeen tuotoksia, videot, selvitysten tulokset jne., hyödynnetään myöhemmin koulutuksissa oppimateriaalina ja kehittämistyössä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeessa kehitetään luomutuotteiden tuotannon ja käytön kohtaamista omassa maakunnassa ja paikallisesti. Tämä lyhentää kuljetus- ja hankintamatkoja ja on taloudellisesti ja ilmastollisesti tarkoituksenmukaista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Luomuruoka edistää ihmisen ja eläinten hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan luomuruoka sisältää vähemmän terveydelle haitallisia aineita kuin tavanomaisesti tuotettu ruoka ja se sisältää enemmän antioksidantteja kuin tavanomainen. Alueella tuotetun ruoan käyttö omalla alueella vahvistaa aluetaloutta ja paikallista ruokakulttuuria ja sen myötä maakunnan hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke on sukupuolineutraali. Hanke kuitenkin edistää alueiden keskinäistä tasa-arvoa ja vähentää alueen riippuvuutta sen ulkopuolella tuotetusta luomuruoasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke edistää alueellista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta vahvistamalla paikallista ja alueellista ruoantuotantoa ja vähentämällä riippuvuutta tuonnista sekä alueen ulkopuolisesta tuotannosta. Hanke vahvistaa alueen luomutuottajien identiteettiä ja eteläsavolaisen luomuruoan brändiä.
Kulttuuriympäristö 7 7
Luomutuotannossa karja laiduntaa ja saa toimia lajinmukaisesti. Luonnonlaitumia käytettäessä eläimet toimivat myös maisemanhoitajina. Luomutuotanto vahvistaa eteläsavolaista kulttuurimaisemaa.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hankkeessa kehitetään luomutuotantoa ja sen myönteisiä ympäristövaikutuksia. Ympäristöosaaminen kehittyy osana hanketta ja sitä voidaan soveltaa jatkossa arjen toiminnassa. Julkisten ja yksityisten ruokapalveluiden luomuistaminen on myös osa ympäristövaikutusten ymmärtämisen ja siten ympäristöosaamisen kehittämistä kouluissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luomuinstituutin jalkauttaminen –hankkeessa lisättiin luomuyritysten kilpailukykyä, kasvatettiin luomuliiketoimintaa sekä edistettiin luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Hanke jakautui neljään osioon:
1. Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistäminen,
2. Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen,
3. Etelä-Savon julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen sekä
4. Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentaminen.
Kaikkien toiminnat kehittivät Etelä-Savon maatiloja, elintarvikeprosessoreita, vähittäiskauppiaita ja ravintoloita. Hanketta toteutettiin neljän yhteen liitetyn työpaketin avulla edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeessa tuotettiin Etelä-Savon luomyrityksille yhteisiä markkinoinnin apuvälineitä kuten yhteisesite,
markkinointivideoita ja luomukirja, toteutettiin yhteinen markkinointikampanja, järjestettiin luomukuluttajatapahtumia ja kehitettiin luomuyritysvierailukonseptia matkailutuotteeksi. Lisäksi järjestettiin luomuyrittäjien yhteisiä markkinointitapahtumia jalostajille, jälleenmyyjille ja ruokapalveluille. Hankkeen näkyvimpänä tapahtumana oli kolmipäiväinen Maista luomu -tapahtuma.

Hankkeen tuloksina luomuyrittäjien yhteistyötä vahvistui ja lisääntyi, julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen eteni, maakunnan luomutuotevalikoima laajeni. Yhteismarkkinointi ja
luomukuluttajatapahtumat sekä luomuyritysvierailukonsepti paransivat eteläsavolaisen luomun näkyvyyttä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.