Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70823

Hankkeen nimi: Kavio Game Brewery

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Puhelinnumero: +358 44 551 4602

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivanen Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.toivanen(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445514554

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kavio Game Brewery -hankkeen tavoitteena on edistää uusien pelialan yritysten syntyä Kainuuseen ja suunnata koko toimialaa sekä viihde- että hyötypelien ja -sovellusten tuottamiseen. Hanke on osa kansallista Game Brewery -toimintaa. Hankkeen tarkoituksena on myös ohjata peliyritysten ja pelialaan kytköksissä olevien yritysten toimintaa viihdepelien lisäksi myös hyötypelaamiseen ja alihankintojen hankkimiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 286 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 282 796

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 352 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 348 997

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Peliala on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Peliala on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sekä naisia että miehiä kannustetaan yhtä lailla peliyrittäjyyteen ja alalla toimimiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Alan digitaalisuus ja palvelujen digitalisointi edistävät tätä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Alan digitaalisuus ja palvelujen digitalisointi edistävät tätä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Pelejä tuotetaan pääsääntöisesti paperittomasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Palvelinkeskukset hyödyntävät jatkuvasti enemmän vihreää sähköä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Suunnataan pelialaa liiketaloudellisesti järkevällä tavalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Toimiala on laaja-alaisesti juuri tätä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Sähköiset palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Peliala tuottaa myös terveys- ja hyvinvointialan tuotteita.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
Hanke edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta tarjoamalla mahdollisuuden toimia tai hyötyä alasta kenelle vaan (vanhukset, vammaiset, sairaat yms.)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Peliala on globaalia liiketoimintaa, se ei erottele eri kulttuureita tai taustoja. Hyötypelaamisella sekä niiden tuotteiden tuottamisella haetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Kulttuuriympäristö 5 0
Peliala on luova ala.
Ympäristöosaaminen 0 4
Hyötypelisovelluksissa on ympäristöosaamista kasvattavia sisältöjä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-