Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70823

Hankkeen nimi: Kavio Game Brewery

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Puhelinnumero: +358 44 551 4602

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivanen Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.toivanen(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445514554

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kavio Game Brewery -hankkeen tavoitteena on edistää uusien pelialan yritysten syntyä Kainuuseen ja suunnata koko toimialaa sekä viihde- että hyötypelien ja -sovellusten tuottamiseen. Hanke on osa kansallista Game Brewery -toimintaa. Hankkeen tarkoituksena on myös ohjata peliyritysten ja pelialaan kytköksissä olevien yritysten toimintaa viihdepelien lisäksi myös hyötypelaamiseen ja alihankintojen hankkimiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 286 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 282 796

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 352 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 348 997

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Peliala on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Peliala on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sekä naisia että miehiä kannustetaan yhtä lailla peliyrittäjyyteen ja alalla toimimiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Alan digitaalisuus ja palvelujen digitalisointi edistävät tätä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Alan digitaalisuus ja palvelujen digitalisointi edistävät tätä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Pelejä tuotetaan pääsääntöisesti paperittomasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Palvelinkeskukset hyödyntävät jatkuvasti enemmän vihreää sähköä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Suunnataan pelialaa liiketaloudellisesti järkevällä tavalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Toimiala on laaja-alaisesti juuri tätä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Sähköiset palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Peliala tuottaa myös terveys- ja hyvinvointialan tuotteita.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
Hanke edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta tarjoamalla mahdollisuuden toimia tai hyötyä alasta kenelle vaan (vanhukset, vammaiset, sairaat yms.)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Peliala on globaalia liiketoimintaa, se ei erottele eri kulttuureita tai taustoja. Hyötypelaamisella sekä niiden tuotteiden tuottamisella haetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Kulttuuriympäristö 5 0
Peliala on luova ala.
Ympäristöosaaminen 0 4
Hyötypelisovelluksissa on ympäristöosaamista kasvattavia sisältöjä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kainuun Edun hallinnoimana ja Kainuun ELY-keskuksen rahoittamana on pelialan liiketoiminnan kehittämistä Kainuussa tuettu 1.9.2015 ja 30.11.2017 välisenä aikana Kavio Game Brewery hankkeella (357.900 euroa). Hankkeen aikana on Kajaaniin syntynyt pelialalle yli 100 uutta työpaikkaa, joista 30 hankkeen aikana toimintansa käyntiin saamiin yrityksiin. Runsas työpaikkojen syntyminen näkyy uusien perustettujen yritysten määrässä siten, että täysin uusia yrityksiä syntyi projektin aikana 3. Kuitenkin 2 jo aiemmin perustettua yritystä käynnistivät toiminnan vasta hankkeen aikana. Kavio Game Brewery hankkeessa aloitetun uuden tilastointimallin mukaan Kainuussa oli marraskuussa 2017 yhteensä 15 pelkästään pelien tuottamiseen tai pelillistämiseen keskittynyttä yritystä, joissa on yhteensä yli 150 työntekijää, joiden keskipalkka on noin 2500 euroa. Kainuun pelialan liikevaihto rikkoi 10.000.000 euron rajan vuonna 2017, kun se 2015 oli noin miljoona euroa. Tästä lukemasta puuttuvat KAMK ja KAO sekä esim. aktiviteettipuisto Super Park. Tämän lisäksi tulevat yritykset, noin 40, joilla on jo jonkinlainen kytkös pelialaan tai pelillistämisen hyödyntämiseen. Yhteensä Kavio klusterin eli Kainuun pelialan yhteisön vahvuus on reilusti yli 500 henkeä ja sen vuoksi Kainuu kilpailee Suomen toiseksi suurimman pelialan yhteisön asemasta pääkaupunkiseudun jälkeen. Päättyneen hankkeen aikana ja merkittävästi hankkeen ansiosta on erilaisia alihankintasopimuksia saatu alueemme yrityksille yli miljoonan euron edestä ja suoria sijoituksia yli 5.000.000 euron edestä. Lisäksi alueen erilaisia julkaisusopimuksia ja aineettomien oikeuksien siirtoihin liittyviä kauppoja syntyi yli 2.000.000 euron edestä. Lippulaivayritys Critical Force Oy oli 2017 Suomen ensimmäinen yli 50 hengen studio pk-seudun ulkopuolella.