Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70825

Hankkeen nimi: Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Lapin Kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1044651-6

Jakeluosoite: Kuumaniemenkatu 2 A

Puhelinnumero: 040 593 2835

Postinumero: 98100

Postitoimipaikka: Kemijärvi

WWW-osoite: http://www.italappi.lappi.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaarina Imponen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimistosihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaarina.imponen(at)kemijarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 593 2835

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esiselvityshankkeessa selvitetään edellytykset toteuttaa yhteistyötä Meri-Lapin ja Itä-Lapin matkailualueiden pk-yritysten välillä sekä yritysten koulutustarpeet, jotka liittyvät hankkeessa valittavaan matkailuteemaan. Lisäksi selvitetään Rovaniemen halu osallistua yhteistyöhön. Hanke edistää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaa 1. eli pk-yritysten kilpailukyky ja erityistavoite 2.1:tä: pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Hanke tähtää yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen alueiden toimijoiden verkostoitumisen kautta sekä kartoittaa mahdollisuudet vahvistaa alueellisen yhteistyön avulla matkailualan pk-yritysten tuottavuutta ja palveluiden markkinoille saattamista.

Matkailun talvisesonki on vahva koko hankealueella. Hankkeessa selvitetään yrittäjien mahdollisuuksia edistää yhteistyön avulla matkailua myös muina vuodenaikoina. Esiselvitys tukee Lapin matkailun vision 2025 päämääriä: ”Lappi on elinvoimainen, kansainvälinen, helposti saavutettava ja ympärivuotinen matkakohde.”

Esiselvityksessä haastatellaan vähintään 40 matkailutoimijaa eri puolilta aluetta yhteistyön edellytysten selvittämiseksi. Samalla selvitetään, millaisen teeman puitteissa yrittäjät haluavat tehdä yhteistyötä. Alueen matkailuyhdistysten toimijat ovat alustavasti esittäneet yhteistyöteemaksi vesistö- ja luontomatkailua sulan aikaan ja matkailijoiden kohderyhmäksi lähinnä individuaalimatkailijoita. Individuaalimatkailijat on Lapin yhteisen matkailumarkkinoinnin vahva kohderyhmä seuraavina vuosina. Teema ja kohderyhmä tarkistetaan ja sitä tarkennetaan haastatteluissa. Lisäksi selvitetään yritysten koulutustarpeita valittavaan teemaan ja yhteistyöhön liittyen. Yrittäjille järjestetään lisäksi työpajoja.

Liikenne- ja kuljetusyhteyksien kehittäminen yritysten yhteistyönä mahdollistaa ja tukee matkustajavirtojen kasvua. Esiselvityksessä kartoitetaan alueen sisäisen, valittuun teemaan liittyvän matkailuliikenteen pullonkauloja ja uusia mahdollisuuksia. Kartoituksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma alueen sisäisen saavutettavuuden kehittämiseksi.

Hankkeen tuloksena on selvitys Meri-Lapin, Rovaniemen ja Itä-Lapin matkailualueiden yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksista yhteisen teeman puitteissa. Lisäksi laaditaan kartoitus matkailualueiden sisäisistä liikenteellisistä kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista. Esiselvityksen pohjalta laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma, jonka toteuttamiseksi haetaan erillistä rahoitusta.

Esiselvityshanke toteutetaan Meri-Lapin, Rovaniemen ja Itä-Lapin matkailualueilla 1.4.-30.10.2015 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Itä-Lapin matkailuyrittäjät ja -yhdistykset
- Meri-Lapin matkailuyrittäjät ja -yhdistykset
- Rovaniemen matkailuyrittäjät ja -yhdistykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

- hankealueen logistiikkatoimijat
- alueiden muut palveluyritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 721

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 263

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 530

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 286

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Itä-Lapin

Kunnat: Savukoski, Keminmaa, Pelkosenniemi, Salla, Tornio, Rovaniemi, Simo, Ranua, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuumaniemenkatu 2 A

Postinumero: 98100

Postitoimipaikka: Kemijärvi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailuala on naisvaltainen ala. Suuri osa yrittäjistä on kuitenkin miehiä, joten matkailualalla miehet ovat naisia useammin johtavassa asemassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimissa noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta ja syrjimättömyyttä, kuten perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa määrätään. Hankkeen toteutuksessa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita hallintolain mukaisesti. Lisäksi hankkeen toimenpiteet toteutetaan niin, että eri sukupuolia ei aseteta eriarvoiseen asemaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on matkailuyhteistyön edellytysten selvittäminen yritysten tuottavan toiminnan kehittämiseksi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei selkeää vaikutusta; matkailun vaikutukset ekologiseen kestävyyteen otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa laadittaessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei selkeää vaikutusta; matkailun vaikutukset otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa laadittaessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei selkeää vaikutusta; matkailun vaikutukset otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa laadittaessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei selkeää vaikutusta; matkailun vaikutukset otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa laadittaessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Matkailun sesonkivaihteluiden vähentäminen tukee paikallisten elinkeinojen kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Matkailutuotteista useimmat ovat aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Keskeisenä tavoitteena on alueen sisäisen liikkumisen ja logistiikan kehittäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Sosiaalinen yhteistyö lisää yrittäjien hyvinvointia. Lomamatkailu lisää sekä matkailijan hyvinvointia että tuo hyvinvointia matkailuyrittäjille ja alueelle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 3
Toimintasuunnitelmaan liittynee sellaisten matkailupalveluiden kehittäminen, jotka tukeutuvat olemassaolevaan kulttuuriympäristöön ja auttavat säilyttämään ja kehittämään sitä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Toimintasuunnitelmaan saattaa sisältyä ympäristöosaamisen koulutustarpeita. Tämä liittyy selvitettäviin asioihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa haastateltiin 50 matkailuyrittäjää Itä-Lapista ja Meri-Lapista tarkoituksena selvittää yrittäjien kiinnostusta ja mahdollisuuksia edistää yhteistyön avulla matkailua alueilla. Samalla kysyttiin alueen sisäisen matkailuliikenteen pullonkauloista. Lisäksi selvitettiin Rovaniemen kiinnostus tehdä matkailuyhteistyötä näiden kahden muun alueen kanssa.

Lähtöoletuksen mukaisesti erityisesi kesämatkailun kehittäminen kiinnostaa yrityksiä. Talvisesonki onkin molemmilla alueilla jo erittäin vahva. Yrittäjillä oli konkreettisia ehdotuksia hankkeen toimenpiteiksi, ja hanke kiinnostaa, mikäli sen toiminta on konkreettista ja nopeasti tuloksia tuottavaa.
Yhteiseksi teemaksi esiselvitystä läpi käytäessä valittiin Kemijoki, sillä se yhdistää kaikki alueet rajalta rajalle, sen varrella on jo paljon erilaisia palveluita ja käyntikohteita ja tieyhteydet ovat hyvät. Teeman kehittämistä lähdetään viemään eteenpäin pienryhmällä. Myös Rovaniemeä kiinnostaa matkailun kehittämisyhteistyö Kemijoki –teemalla.
Lisäksi tarkoituksena oli laatia suunnitelma sisäisen matkailuliikenteen kehittämiseksi. Suunnitelmaa ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi, koska hankkeessa ei tullut esille sellaisia asioita, jota ei jo alueiden taholta tehtäisi (esim. yhteistyö VR:n kanssa, IP-lentoliikennehanke).