Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70830

Hankkeen nimi: Lean StartUp-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli (ProtomoPro 2.0)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.10.2014 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0855115-7

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: +358 405587091

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.ladec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kyle Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintakehi

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.kyle(at)ladec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 558 7091

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla käynnistetään Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n Protomo- ja Kiihdyttämöpalvelujen 2. sukupolven toimintamallin toteutus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 382 617

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 729 927

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 698 209

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke tukee tasapuolisesti nais- ja miesyrittäjyyttä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee tasapuolisesti nais- ja miesyrittäjyyttä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ProtomoPro 2.0 ei ole päätavoitteidensa osalta tasa-arvon edistämiseen keskittyvä hanke, vaan perustuu kenen tahansa henkilön(nainen/mies, suomalainen/ulkomaalainen jne.) uskottavan liikeidean edistämistyön tehokkaaseen toteuttamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 4
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 2
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 1
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 1
Hankkeen kautta syntyvät uudet cleantech-yritykset voivat edistää luonnonsuojelullisia tavoitteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 5
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen perimmäinen tavoite liittyy nimenomaisesti Lahden seudun elinkeinorakenteen monipuolistamiseen kasvupotentiaalia omaavien liikeideoiden kaupallistamisen tukemisella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Esimerkkinä Lahden seudun peliteollisuuden kehittäminen, jossa hankkeella on merkittävä rooli.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella voidaan tukea uusien liikkumista vähentävien ratkaisujen ja uusien logistiikkaratkaisujen kehittymistä. Esimerkkinä esim. päivittäistavarakaupan kotiinkuljetuspalveluratkaisut tai täysin uudet elintarvikekaupan jakeluratkaisut. Kaikki riippuu asiakaskunnalla olevista ideoista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Elinkeinorakenteen muutos synnyttää seudulle uusia työllistymisen mahdollisuuksia, joka parantaa ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke tukee tasapuolisesti sekä nais-, että miesyrittäjyyttä. Näiden asiakasryhmien osalta palvelutarjonnan piiriin pääsemisellä on yhtäläiset vaatimukset ja yhtäläinen tuki.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeen piirissä olevia asiakkaita tuetaan tasapuolisesti tiimien tai yritysten toimintaedellytykset ja aktiivisuus huomioiden. Hankkeen piirissä on myös ulkomaalaisia asiakkaita, joiden palvelut ovat täysin samanlaisia suhteessa kotimaisiin asiakkaisiin.
Kulttuuriympäristö 5 5
Yrittäjyyskulttuurin kehittymisen näkökulmasta hanke on erittäin merkittävä. Se tarjoaa realistista kuvaa kasvuyrittäjän alkutaipaleesta ja pyrkii auttamaan haastavien ideoiden toteuttamisessa joka on Lahden alueen ja koko suomalaisen yrittäjyyskulttuurin edistämistä tukevaa työtä.
Ympäristöosaaminen 6 6
Hankkeen toimenpiteiden avulla syntyy uusia Cleantech-yrityksiä, joiden kautta alueelle syntyy uutta ympäristöosaamisen sisällöllistä kuin myös kaupallista osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ProtomoPro 2.0 hankkeella on tuettu 16 uuden StartUp-yrityksen syntyä Lahden seudulle. Hankkeella on ollut merkittävä rooli näiden yritysten syntymisessä ja hankkeessa testattuja toimintamalleja tullaan jatkamaan ja kehittämään LADECin toiminnassa hankkeen päättymisen jälkeen. Tavoitteena aiempaa avoimemman kehitysmallin rakentaminen uusien yritysten syntymisen tukemiseen.