Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70832

Hankkeen nimi: Tuotantoteknologian kehittäminen vientitoiminnan kasvaviin haasteisiin

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.2.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CHAMPION DOOR OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0906519-3

Jakeluosoite: Hopeatie 2

Puhelinnumero: +358 440458811

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.championdoor.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen Tiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.karjalainen(at)championdoor.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440458811

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Champion Door Oy:n kansainvälisen toiminnan kilpailukyvyn parantaminen tuotantoteknologian investoinneilla ja kehittämistoimenpiteillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 118 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 118 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 118 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hopeatie 2

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Näkemyksemme mukaan tässä investointihankkeessa ei ole olennaista huomioida sukupuolinäkökulmaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Näkemyksemme mukaan tässä investointihankkeessa ei ole olennaista huomioida sukupuolinäkökulmaa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Näkemyksemme mukaan tässä investointihankkeessa ei ole olennaista huomioida sukupuolinäkökulmaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeen toimenpiteiden myötä materiaalihukan määrää voidaan vähentää
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 2
Hankkeen toimenpiteiden myötä materiaalihukan määrää voidaan vähentää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Hankkeen toimenpiteiden myötä alueen työllisyyttä pystytään parantamaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Hankkeen toimenpiteiden myötä alueen työllisyyttä pystytään parantamaan
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Hankkeen toimenpiteiden myötä tavoitteena on rekrytoida kaksi uutta työntekijää, joista vähintään toinen on nainen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 0
Hankkeen toimenpiteiden myötä yrityksen henkilöstö tulee tietoisemmaksi tuotannon ympäristövaikutuksista ja materiaalihukan määrää voidaan pienentää

9 Loppuraportin tiivistelmä

Champion Door Oy:n tuotantoteknologiaa kehitettiin uusien tuotantokoneinvestointien avulla vastaamaan yhä suurempia vientitoiminnan haasteita. Hankkeen avulla tuotannon tehokkuutta ja läpimenoaikaa on vahvistettu, sekä liiketoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta on parannettu.