Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70838

Hankkeen nimi: Vesisiirtokuviointituotteiden kehitystyö

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.4.2015 ja päättyy 2.11.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AUTOVARUSTAMO VAN CENTER

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2010397-1

Jakeluosoite: Haaransuontie 18

Puhelinnumero: +358 40 120 3003

Postinumero: 90240

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.vancenter.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Halonen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.halonen(at)vancenter.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 120 3003

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaikki kyseisessä tekniikassa käytettävät tuotteet valmistetaan ulkomailla josta ne myös tilataan. Tavoitteena on valmistaa kyseisiä tuotteita ja myös kehittää niitä. Tekniikassa käytettäviä filmejä ei ole kannattavaa ruveta valmistamaan mutta kaikki muut ovat mahdollista valmistaa itse. Tavoitteena on tuoda markkinoille Suomessa valmistettavat tuotteet joita voidaan markkinoida myös globaalisti. Samalla kun tuotteet valmistetaan kotimaassa niin saadaan varmasti laajempi kysyntä tekniikasta kiinnostuneille yrityksille. Tekniikalla pystytään lisäämään esim. automaalamoiden palvelun tarjontaa. Tavoite valmistaa niin valmis tuote että sitä pystyy hyödyntämään yritykset, yksityiset sekä tarjota yrittäjäksi aikoville hyvä tilaisuus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Haaransuontie 18

Postinumero: 90240

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei sukupuolella merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ei sukupuolella merkitystä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei sukupuolella merkitystä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Liuottimien vähentäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-