Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70842

Hankkeen nimi: Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.4.2015 ja päättyy 15.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JOENSUUN SÄNKYTEHDAS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2430742-9

Jakeluosoite: Pilkontie 4

Puhelinnumero: +35850312367

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.joensuunsankytehdas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jämsen Pauli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen puhee

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauli.jamsen(at)joensuunsankytehdas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35850312367

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys selvittää kansainvälistymispotentiaalia valitulle markkina-alueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pilkontie 4

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 13, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joihin työllistyvät naiset 4

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen toimintaympäristöä on analysoitu sukupuolinäkökulmasta hankesuunnitelman yhteydessä. Toimintaympäristö on sellainen, jossa sekä naisten että miesten on mahdollisuus työskennellä. Työntekijät valitaan työhön koulutuksen ja osaamisen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, yritys pyrkii työllistämään niin naisia kuin miehiäkin tasapuolisesti. Asiaa on analysoitu hankesuunnitelmaa tehtäessä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää entistä kannattavampaa, kasvavaa liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Raaka-aineet käytetään optimaalisesti tuotteiden valmistuksessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei sanottavaa vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei sanottavaa vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 2
Tuotteet suunnitellaan siten, että materiaalien käytöstä syntyisi mahdollisimman vähän hukkaa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Vaikutus sekä Joensuun Sänkytehdas Oy:hyn että alihankkijoihin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei Vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Tuotteiden ostajien hyvinvointi paranee hyvän yöunen vaikutuksesta
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Tuotteiden valmistuksessa voidaan työllistää sekä miehiä että naisia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Voidaan työllistää eri kulttuurien edustajia sekä myydä tuotteita eri kulttuurien edustajille
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-hankkeen toteutuminen kokonaisuudessaan vei arvioitua pidemmän ajan -hankkeen hakemuksen ja päätöksen eroavaisuudet aiheuttivat lisää haasteita ja jouduttiin tekemään muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin -konsultointi toteutui hyvin, markkinoiden kartoittamisella saatiin tulevin toimenpiteiden suunta tarkemmaksi