Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70847

Hankkeen nimi: JAMIX KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISTYMISHANKE RUOTSI

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.8.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JAMIX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0834199-3

Jakeluosoite: Sepänkatu 14 C

Puhelinnumero: +358 207121313

Postinumero: 40720

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.jamix.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaatinen Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.jaatinen(at)jamix.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 207121313

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on luoda yritykselle tarkempi kuva Ruotsin markkinoiden tämän asiakassegmentin potentiaalisimmista asiakkaista, niiden koosta ja määrästä. Asiakkaiden nykyinen tilanne vastaavien järjestelmien käytön osalta ja tyytyväisyys siihen tulee saada selville. Näiden tavoitteiden toteuttamisen myötä JAMIX saa tarvittavat tiedot Ruotsin markkinoille iskemiseen. Projektin avulla JAMIXilla on tieto ja kyky laajentaa vientitoimintaa skaalautuvasti, kannattavasti ja nopeasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 106

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 106

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sepänkatu 14 C

Postinumero: 40720

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolella ei ole merkitystä projektissa. Kohdeasiakasryhmä on selvästi naisvoittoinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kohdeasiakasryhmä on selvästi naisvoittoinen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kohdeasiakasryhmä on selvästi naisvoittoinen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 9
Ruokahävikin merkittävä pienentäminen ruokatuotannossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Vähemmän paperia. SaaS-palvelu. Sähköiset dokumentit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Loppuasiakkaalle tietoa ruuan sisällöstä ja ravitsemuksesta sekä hiilijalanjäljestä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
CO2-arvot puuttuvat ravintolaruuasta lähes kokonaan. JAMIX tuo ne isompien kuluttajajoukkojen nähtäville ja tietoisuuteen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-