Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70849

Hankkeen nimi: Tuotannon kehittäminen 2015-2017

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.4.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SISUWOOD OY2034683-4

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2034683-4

Jakeluosoite: Puulaaksontie 2

Puhelinnumero: +358 443407014

Postinumero: 51900

Postitoimipaikka: JUVA

WWW-osoite: sisuwood.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pesonen Eila-Inkeri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talousassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eila-inkeri.pesonen(at)sisuwood.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 443407014

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotannon ja tuotantomenetelmien kehittäminen toiminnan laajentamiseksi, kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi ekologisesti kestävällä, luonnonvaroja säästävällä ja tasa-arvoisella toimintamallilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 131 807

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 147 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 131 807

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Pieksämäen

Kunnat: Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puulaaksontie 2

Postinumero: 51900

Postitoimipaikka: JUVA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminnassa vallitsee sukupuoliriippumaton tasa-arvo, työtehtävät sopivat molemmille sukupuolille ja palkkaus on tasa-arvoista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen on tärkeä osa-alue kaikessa toiminnassamme.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Pintakäsittelyn ja sen laitteiden kehittäminen ja uusiminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Otetaan huomioon laitehankinnoissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 0
Automatisointi ja uudistukset vaikuttavat työhyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 1 0
Kaikki ratkaisut tehdään tasa-arvonäkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-