Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70850

Hankkeen nimi: Kaavateiden liikennejärjestelyt Juhannuskallion kohdalla

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuusamon kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186418-5

Jakeluosoite: PL 9

Puhelinnumero: 040-8608600

Postinumero: 93601

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.kuusamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KARSIKKO (valtak.) JARI JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallinto- ja talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.karsikko(at)kuusamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-8608394

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää eri kulkumuotoja sujuvammaksi matkailullisesti merkittävällä Rukan alueella. Hankkeen myötä Rukan eri osa-alueiden saavutettavuus paranee, millä on myönteinen vaikutus alueen PK- yritysten
kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin. Myös alueen viihtyvyys, liikenneympäristö sekä liikenneturvallisuus paranevat hankkeen toteuttamisen seurauksena.

Hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, joka koostuu Liikenneviraston ja Kuusamon kaupungin omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä. Kumpikin osapuoli hakee rahoitusta omiin toimenpiteisiinsä erillisillä hakemuksilla. Kuusamon kaupungin toteuttamat toimenpiteet puolestaan koskevat ulkoilu- ja moottorikelkkareittien sekä katujen rakentamista. Toimenpiteiden kohteet sijaitsevat Kuusamon Rukalla maanteiden 8692 (Rukantunturintie) ja 18884 (Rukajärventie) liittymässä.

Hankkeen tuloksena Rukan alue on muuttunut nykyistä houkuttelevammaksi. Alueen liikenne on sujuvampaa ja Rukan eri osa-alueiden saavutettavuus on parantunut. Eritasoratkaisuilla on luotu korkealuokkaisia ulkoilu- ja
moottorikelkkareittejä. Liikenneympäristö on nykyistä viihtyisämpi ja liikenneturvallisuus on parantanut. Alueelle tehdään hankkeen vipuamana uusia investointeja, ja vaikuttaa välillisesti vähintään n 80 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistyksen jäsenyrityksen toimintaan. PK-yritysten kilpailukyky sekä toimintamahdollisuudet ovat parantuneet.

Hankkeen myötä pk- yritysten toimipaikkojen määrä ja kasvuyritysten määrä kasvaa 2025 mennessä(huomioituna maailmanlaajuinen taloustilanteen kehitys) 10 %. Päästökauppaan kuulumattomat päästöt (co2 ekv) laskevat 10 % vuoteen 2023 mennessä, perustuen lyhentyvään jonotus/odotusaikaan kiertolittymä- ja eritasoratkaisujen myötä.

Alueen pääasiakkaat ovat nykyisin lapsiperheet (vanhemmat + 35v) ja vanhemmat pariskunnat. Kotimaisten osuus asiakkaista (rekisteröidyt yöpymiset)on 78% ja lomamatkojen ( vrt työmatkat)osuus 93%. Alueella pyritään nostamaan määrällistä nykyisiä asiakasryhmiä. Eritysesti kasvua hateaan kansainväliseltä puolelta ja myös nuoremmista kotimaisista asiakkaista, jotka matkustavat ystäväporukoissa. Sukupuolten suhteen ei ole merkittäviä eroja osuuksissa, eikä hanke aiheuta siihen muutospaineita.

Matkailuala työllistää suoraan tai välillisesti n. 1000 henkilötyövuotta, v 2021 mennessä Rukan matkailualue hakee 4% vuotuista liikevaihdon kasvua matkailualalle kokonaisuudessaan, joka elinkeinoohjelman mukaan on määritelty tarkoittavan + 250 henkilötyövuotta & + 33 M€ liikevaihtoa v. 2021 mennessä. Hanke tukee toteutuessaan näitä tavoitteita välillisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat hankkeen toteutusalueella toimivat yritykset ja yksittäiset henkilöt (matkailijat, paikalliset asukkaat).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmänä on toteutusalueelle muualta palveluita tuottavat yritykset ja alueella muualta töissä käyvät yksityishenkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 496 880

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 446 368

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 242 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 115 920

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeella pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa siten, että kaikki hyötyisivät tasapuolisesti hankkeesta ja sen tuloksista. Hankkeen toimintaympäristön, tilanteen ja ratkaistavan ongelman kokonaisvaltainen analyysi perustuu paitsi kohteen asiakkaiden (matkailijat, paikkakunalla asuvat) preferensseihin, myös matkailuyhdistyksen tekemien asiakaskyselyiden tuloksiin, sekä liikennejärjestelmän suunnittelussa tehtyihin eri liikennemuotojen ja -määrien selvityksiin. Alueen pääasiakkaat ovat lapsiperheet (vanhemmat + 35v) ja vanhemmat pariskunnat. Kotimaisten osuus asiakkaista (rekisteröidyt yöpymiset)on 78% ja lomamatkojen ( vrt työmatkat)osuus 93%. Alueella pyritään nostamaan määrällistä nykyisiä asiakasryhmiä. Kasvua haetaan kansainväliseltä puolelta ja myös nuoremmista kotimaisista asiakkaista, jotka matkustavat ystäväporukoissa. Sukupuolten suhteen ei ole merkittäviä eroja osuuksissa, eikä hanke aiheuta siihen muutospaineita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen toteutuu toimintaympäristön analyysin perusteella siten, että toteutettava kohde on molempien sukupuolten mieltymysten kannalta hyvä ja toimiva. Itse hankkeen toimenpiteissä sukupuoli ei ole ratkaiseva kriteeri (esim urakoitsijoiden , tavaran toimittajien ) valinnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ei voida suoraan liikennejärjestelyillä vaikuttaa, koska asiakkaat, kohdealueella työskentelevät ja paikalliset asukkaat tekevät itse valintojaan käyttämiensä liikennemuotojen ja -väylien käytön suhteen. Sinänsä hanke parantaa laajasti ja kokonaisvaltaisesti eri liikennemuotojen sujuvuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Välilliset vaikutukset ovat lievästi myönteisiä, sillä liikenteen sujuvuus edesauttaa asiakkaiden hakeutumista tiiviiseen palvelukeskittymään, joka vähentää viipymän aikaista pendeliliikennettä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä asiakasvuorokautta kohden.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeella ei ole välittömiä mainittavia vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen. Välilliset vaikutukset ovat myönteisiä, sillä liikenteen sujuvuus edesauttaa asiakkaiden hakeutumista kohteelle sesonkeja tasaavasti, eli kohteen riippuvuus mm lumiolosuhteista voi jossain määrin vähentyä jos alueen palveluiden kehittämisessä sitä suosiva strategia valitaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja monimuotoisuuteen, koska toimenpiteet kohdistuvat jo käytössä olevaan liikekkealueeseen. Välilliset vaikutukset ovat lievästi myönteisiä, sillä liikenteen sujuvuus edesauttaa asiakkaiden hakeutumista tiiviiseen palvelukeskittymään, joka vähentää vaikutuksia ympäröivässä luonnossa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -1 -1
Uusien alikulkujen rakentaminen muuttaa alueen luonnollista maastonmuotoa ja vesien valuntaa. Hanke voi välillisesti lisätä moottori-ajoneuvoliikennettä ja moottorikelkkailua alueella.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia materiaaleihin ja jätteisiin. Hankkeesta yli jäävät maamassat läjitetään suunnitelman mukaisille läjitysalueille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia uusiutuvien energianlähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hanke edistää välillisesti paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä kestävällä tavalla, koska se lisää myönteisiä asiakaskokemuksia ja vähentää liikkumisesta ja muusta toiminnasta aiheutuvia häiriöitä ja päästöjä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hanke edistää välillisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen voimakasta kehittämistä (etenkin ohjelmapalvelut sekä niihin liittyvät tukipalvelut). Hanke vaikuttaa merkittävästi alueen PK-yritysten kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Hanke vaikuttaa merkittävästi alueen liikkumisen ja logistiikan sujuvuuteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Hanke edistää välillisesti alueen hyvinvointia parantamalla liikkumisen turvallisuutta sekä lisäämällä muutoinkin myönteisiä asiointikokemuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta tasaarvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta yhdenvertaisuuteen.Hanke edistää kevyen liikenteen asemaa moottoriajoneuvoliikenteeseen nähden.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuri- ympäristökohteisiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä uusia vaikutuksia ympäristöosaamiseen. Sen on jo kohtuullisen hyvällä tasolla ja huomioidaan aina kaikessa toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää eri kulkumuotoja sujuvammaksi matkailullisesti merkittävällä Rukan alueella. Hankkeen myötä Rukan eri osa-alueiden saavutettavuus paranee, millä on myönteinen vaikutus alueen PK- yritysten kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin. Myös alueen viihtyvyys, liikenneympäristö sekä liikenneturvallisuus paranivat hankkeen toteuttamisen seurauksena. Hanke on osa kokonaisuutta, jossa parannettiin Rukan matkailukeskuksen alueen liikenneverkkoa rakentamalla yhdysteiden 8692 (Rukatunturintie) ja 18884 (Rukajärventie) liittymään kiertoliittymä, ulkoilureitin ja moottorikelkkareitin yhteinen alikulkukäytävä Rukajärventien ali sekä moottorikelkkareitin alikulkukäytävä Rukatunturintien ali. Lisäksi rakennettiin kiertoliittymän yhteyteen uusia kevyen liikenteen yhteyksiä sekä kaksi linja-autopysäkkiä.

Kuusamon kaupungin hankkeessa toteutettiin alla mainitut toimenpiteet:
- Rukanriutta-nimisen kadun sekä korotetun kevyen liikenteen väylän linjaaminen kiertoliittymään 100 m
matkalla.
- Rukajärventien ja Rukanriutan alittavien uusien hiihtoreitin (240 m) ja moottorikelkkareitin (206 m)
rakentaminen.
- Plantingintie-nimisen kadun linjaaminen uudelleen 100 m matkalla.
- Rukanriutantien/Plantinginharjun alikulkukäytävän rakentaminen

Päällystys (kadut ja kevyen liikenteen väylät) sekä valaistus kuuluivat toteutettaviin suunnitelmiin.

Hankkeen tuloksilla on myönteinen vaikutus pk-yritysten kilpailukykyyn ja toimintamahdollisuuksiin. Hankkeen välilisenä vaikutuksena Rukalla on käynnistynyt tai toteutunut investointeja yli 1 milj euron arvosta, mm huoltohalli) ja rahoittajan käsittelyssä ratkaisua odottaa 4 miljoonan euron gondoli- hanke Itä-Rukalla. Em numeerisista tavoitteista Kuusamon kaupungin hankkeen osuudeksi voidaan lukea n 50 %.