Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70852

Hankkeen nimi: Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DORANOVA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1018707-5

Jakeluosoite: Valkkistentie 2

Puhelinnumero: +358 447530110

Postinumero: 37470

Postitoimipaikka: VESILAHTI

WWW-osoite: www.doranova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkelä Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.makela(at)doranova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400733113

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on luoda Doranova Oy:lle valmiudet Balkanin alueen ja entisen Neuvostoliiton (poislukien Venäjä) alueen markkinoiden vientitoiminnan käynnistämiseen v. 2016-2017 aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 360

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 60 360

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Vesilahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valkkistentie 2

Postinumero: 37470

Postitoimipaikka: VESILAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista toimintaympäristö analyysia ei ole tehty hankkeen pienuuden vuoksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen hyödyt lisäävät sekä mies, että naistyöpaikkoja yrityksessä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Doranova Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään sukupuolten tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Hanke tähtää uusiutuvan energian hankkeiden tuottamiseen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Uuusiutuva energia vähentää riskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 9 9
Puhtaampi ympäristö edistää monimuotoisuutta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Hanke tähtää pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostuksiin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei suoranaisesti kohdistu Natura 2000 alueisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Jätevirtoja uusiutuvaksi energiaksi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Biokaasua jätteistä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Kohde maat kehittyviä maita, joissa tällä toiminnalla merkittävä vaikutus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Suunnittelua ja konsultointia
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Jätevirtojen kujetukset vähenevät
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hyvinvointi paranee jätteiden vähenemisen kautta
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Toiminta luo alueelle tasa-arvoisesti työtä ja hyvinvointia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Eurooppalainen taso ympäristöasioissa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä kulttuuri vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 9 9
Hankkeen myötä alueellinen osaaminen kasvaa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen. Hankkeen tarkoituksena on luoda Doranova Oy:lle valmiudet Balkanin alueen ja entisen Neuvostoliiton (pois lukien Venäjä) alueen markkinoiden vientitoiminnan käynnistämiseen 2017-2018 aikana.