Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70860

Hankkeen nimi: Meizi Games Oy:n kehittämistoimenpiteet sekä yrityksen oman Hamsterscape -tuotebrändin kansainvälistäminen ja myynnin kehittäminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.11.2014 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MEIZI GAMES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2630047-4

Jakeluosoite: Torikatu 19, 4.krs.

Puhelinnumero: +358443500016

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.meizi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koski Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.koski(at)meizi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443500016

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Meizi Games Oy on Oulussa heinäkuussa 2014 perustettu pelialan yritys. Yrityksen pääasiallinen liiketoiminta on mobiilipelien suunnittelu ja toteutus. Yrityksellä on neljä julkaistua peliä yleisimmille mobiilialustoille (iOS,Android,Windows Phone). Meizi Games Oy:n oma tuotebrändi on Hamsterscape, joka sisältää urheilu- ja pulmapelejä. Hankkeella tullaan vahvistamaan Hamsterscape -tuoteperhettä uusilla tuotteilla, sekä hakemaan kansainvälistä näkyvyyttä. Hankkeella tullaan lisäksi kehittämään pelien monetisaatiomallia, jotta hankkeen jälkeen omat tuotteet tuottavat riittävästi uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Tavoite palkata vähintään kaksi uutta työntekijää. Yrityksessä on tällä hetkellä neljä työntekijää. Hankkeen aikana toimintaa tullaan vahvistamaan ostopalveluilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 55 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 833

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 44 833

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikatu 19

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektin kannalta ei merkitystä sukupuolella. Käytetään parhaita saatavilla olevia resursseja sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksen toiminnan vahvistuttua tullaan palkkaamaan molempia sukupuolia. Harjoittelussa 3 naista, jotka palkataan mahdollisuuksien mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolella ei merkitystä. Hankkeen toteutumisen myötä yrityksellä mahdollisuudet palkata lisää henkilöstä ja tullaan palkkaamaan henkilöitä sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hankkeen ja yrityksen taloudellisen tilanteen vahvistumisen myötä yrityksellä mahdollisuus palkata lisää henkilöstöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Markkinointitutkimus ja ristiinmarkkinoinnin kehitys auttavat myös muita alueen yrityksiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Pelit tarjoavat pelaajille miellyttäviä elämyksiä. Kaikki pelit suunnitellaan siten, että niitä voi pelata perheen kaikki jäsenet.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrityksen kehittämishankkeen avulla pystyttiin tukemaan pelikehitysprosessia ulkoisilla palveluilla ja asiantuntijoilla. Hanke nosti yrityksen tuotteiden tason ja näkyvyyden ihan uudelle tasolle ja hankkeen aikana toteutettu peli on jo saanut kansainvälistä näkyvyyttä ja kiinnostusta ulkomaalaisten sijoittajien ja pelijulkaisijoiden osalta.