Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70862

Hankkeen nimi: Fifty/Sixty - Lisäarvoa energiansäästöstä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL 700

Puhelinnumero: 0294 498 205

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.uva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PAKKANEN MERJA TUULIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erikoistutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.pakkanen(at)uva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0294 498 205

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on helpottaa energiansäästöä julkisissa rakennuksissa keskittyen ei-investointeja-vaativiin toimenpiteisiin eli erityisesti rakennuksen käyttäjien toimintatapojen muuttamiseen. Tavoitteeseen pyritään suunnittelemalla ja toteuttamalla monipuolinen ja helppokäyttöinen verkkosovellus, joka tarjoaa kunnille mahdollisuuden toteuttaa itsenäisesti energiansäästöprojekteja rakennuksissaan. Sovellus sisältää laskentatyökalut viitearvojen määrittelyyn, energiankulutuksen seuraamiseen ja saavutetun säästön laskemiseen sekä ohjeet ja materiaalit projektin toteuttamiseksi käytännössä. Hankkeen päätyttyä verkkosovellus on kuntien vapaasti käytettävissä internetissä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjanmaan kuntien kanssa.

Pitkän aikavälin (välillisenä) tavoitteena on vähentää energiankulutusta julkisissa rakennuksissa, mikä vaikuttaa suotuisasti paitsi ympäristön hyvinvointiin, myös kuntien talouteen. Verkkosovelluksen kehittämishankkeessa viedään eteenpäin EU:n komission Intelligent Energy Europe -ohjelmasta rahoitetun Euronet 50/50 max-hankkeen (2013-2016) kokemuksia ja tuloksia.

Hankkeen toimenpiteitä ovat aktiivinen keskustelu Pohjanmaan kuntien kanssa verkkosovelluksen kehittämiseksi näiden tarpeita vastaavaksi. Hankkeeseen perustetaan myös ohjausryhmä, joka valvoo verkkosovelluksen suunnittelua ja ohjelmointia. Ohjelmointi toteutetaan sovitun prioriteettijärjestyksen ja aikataulun mukaan. Sovelluksen valmistuttua sen käyttömahdollisuuksista tiedotetaan Pohjanmaan kunnille sekä Kuntaliittoon mahdollista kansallista levitystä varten.

Hankkeen konkreettisena lopputuloksena syntyy verkkosovellus, joka sisältää tarpeelliset työkalut ja ohjeet energiansäästöprojektin toteuttamiseksi. Kuntien hyödyntäessä verkkosovellusta pitkällä aikavälillä saavutetaan energian- ja rahansäästöä sekä vähennetään energiantuotannon ympäristövaikutuksia. Välillisesti vaikutetaan myös kotitalouksiin, sillä julkisten rakennusten henkilökunta todennäköisesti muuttaa toimintatapojaan myös kodeissaan osaamisensa lisääntyessä.

Rakennerahasto-ohjelmiin sisältyvät ns. horisontaaliset periaatteet tulevat tässä hankkeessa huomioiduiksi erityisesti ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden osalta. Verkkosovelluksen tavoitteena on edistää energiansäästöä. Energiansäästöstä johtuva energiantuotannon tarpeen väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja ympäristön tilaan sekä vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Hanke edistää myös hyvinvointia aktivoimalla julkisten rakennusten käyttäjiä toimimaan yhdessä kuntien kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ympäristöosaaminen lisääntyy, sillä kuntien ja julkisten rakennusten käyttäjien tietoisuus energiasta ja sen ympäristövaikutuksista lisääntyy verkkosovelluksen käyttöönoton myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat kunnat. Verkkosovellus ohjaa organisaatiotason toimintatapojen muutosta työkalujen ja materiaalien avulla, sekä tarjoaa mahdollisuuden hallinnoida energiansäästöhanketta vaivattomasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat ainakin julkisten rakennusten käyttäjät (esimerkiksi peruskouluissa opettajat, oppilaat ja muu henkilökunta sekä muissa julkisissa rakennuksissa työntekijät ja muu henkilökunta), näiden perheenjäsenet sekä muut sukulaiset ja tuttavat, joiden tietoisuuteen ja toimintatapoihin jossain määrin todennäköisesti vaikutetaan energiansäästöön motivoituneiden ihmisten myötä.

Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat julkisten rakennusten muut käyttäjät, kuten asiakkaat. Esimerkiksi kirjastoissa, museoissa, liikuntahalleissa jne. käy päivittäin suuria määriä asiakkaita. Julkisissa rakennuksissa on mahdollista tiedottaa aktiivisesti meneillään olevasta energiansäästöprojektista ja ylipäätään energia-asioista, jolloin tietoisuuden kasvu leviää laajaan käyttäjäkuntaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 266

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 258

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 58 776

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 766

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Kyrönmaan, Vaasan

Kunnat: Kristiinankaupunki, Pedersören kunta, Kruunupyy, Vöyri, Kaskinen, Laihia, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Luoto, Vaasa, Maalahti, Isokyrö, Närpiö, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Mielestämme hankkeella ei varsinaisesti ole yhtymäkohtia sukupuolinäkökulmaan, vaan se on luonteeltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Mielestämme hankkeella ei varsinaisesti ole yhtymäkohtia sukupuolinäkökulmaan, vaan se on luonteeltaan sukupuolineutraali. Hankkeen työntekijät edustavat kuitenkin kumpaakin sukupuolta, joten tässä suhteessa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Mielestämme hankkeella ei varsinaisesti ole yhtymäkohtia sukupuolinäkökulmaan, vaan se on luonteeltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Verkkosovelluksen tavoitteena on edistää energiansäästöä. Energiantuotannon tarpeen väheneminen vaikuttaa suoraan luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja ympäristön tilaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Verkkosovelluksen tavoitteena on edistää energiansäästöä. Energiantuotannon tarpeen väheneminen vähentää pitkällä aikavälillä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Verkkosovelluksen tavoitteena on edistää energiansäästöä. Energiantuotannon tarpeen väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myönteisesti kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ilmanpäästöjen vähenemisen seurauksena.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Verkkosovelluksen tavoitteena on edistää energiansäästöä. Energiantuotannon tarpeen väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myönteisesti pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ilmaan sekä erityisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Verkkosovelluksen käyttäminen aktivoi julkisten rakennusten käyttäjiä toimimaan yhdessä kuntien kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Käyttäjien osallistumisella on tärkeä rooli. Työyhteisöä motivoi yhteinen päämäärä ja tavoitteen saavuttamisesta palkitseminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 9
Kuntien ja julkisten rakennusten käyttäjien tietoisuus energiasta ja sen ympäristövaikutuksista lisääntyy verkkosovelluksen käyttöönoton myötä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli helpottaa energiansäästöä julkisissa rakennuksissa keskittyen ei-investointeja-vaativiin toimenpiteisiin eli erityisesti rakennuksen käyttäjien toimintatapojen muuttamiseen. Tavoitteeseen pyrittiin suunnittelemalla ja toteuttamalla monipuolinen ja helppokäyttöinen verkkosovellus, joka tarjoaa kunnille mahdollisuuden toteuttaa itsenäisesti energiansäästöprojekteja rakennuksissaan. Verkkosovellus sai nimekseen Enni.

Enni-verkkosovellus sisältää tarpeelliset työkalut ja ohjeet energiansäästöprojektin toteuttamiseksi: Työkalut projektin viitearvojen määrittämiseen, sopimuksen tekemiseen kunnan ja rakennuksen käyttäjien välillä, kuukausittaiseen energiankulutusseurantaan, projektien toimenpiteiden kirjaamiseen sekä säästöjen laskentaan. Lisäksi verkkosovelluksessa on selkeä ohjepaketti energiansäästöprojektin käytännön tehtävien toteuttamiseen. Kuntien hyödyntäessä verkkosovellusta pitkällä aikavälillä saavutetaan energian- ja rahansäästöä sekä vähennetään energiantuotannon ympäristövaikutuksia. Sovellus on kuntien vapaasti käytettävissä.

Hankkeen toteuttamisen prosessi on ollut selkeä. Jo hankesuunnitelmavaiheessa oli tarkasti tiedossa, mitä verkkosovelluksen tulee sisältää. Verkkosovelluksen suunnittelu- ja ohjelmointityössä päämääränä oli toteuttaa digitaalisiksi työkaluiksi kaikki haluttu sisältö. Tämä tehtiin käytännössä iteratiivisesti ja sykleittäin niin, että käytiin jatkuvaa vuorovaikutusta niin projektitiimin sisäisesti kuin erilaisten sidosryhmien kanssa ideoiden ja arvioiden ohjelmointityön lomassa. Prosessi onnistui erinomaisesti ja lopputuloksena syntynyt verkkosovellus oli halutun kaltainen.

Hankkeen aikana syntyi myös käsitys siitä, että tällaiselle verkkosovellukselle on kunnissa suuri tarve. Jotta sovellus saataisiin mahdollisimman laajasti kuntien ja julkisten rakennusten käyttöön, tietoa tulee levittää systemaattisesti ja kattavasti. Samalla tulee viestinnän keinoin ilmaista, että sovelluksen käyttö sekä energiansäästöprojektin toteuttaminen on helppoa, hauskaa ja innostavaa. Lisäksi hankkeen aikana havaittiin tarve kehittää sovellusta edelleen ja lisätä siihen ominaisuuksia, jotta se olisi mahdollisimman monipuolinen ja käyttäjäystävällinen. Näitä tarpeita varten on haettu EAKR-rahoitusta uuden hankkeen "Enni - Energiansäästöä julkisille rakennuksille" toteuttamiseen.