Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70865

Hankkeen nimi: RoboCoast - automaation ja robotiikan keskus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.6.2015 ja päättyy 18.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Jakeluosoite: PL 520, Tiedepuisto 3

Puhelinnumero: +358 620 3000

Postinumero: 28601

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: www.samk.f

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pulkkinen Petteri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petteri.pulkkinen(at)samk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 710 3296

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalisuus, automaatio ja robotiikka lyövät parhaillaan voimakkaasti läpi teollisuudessa, ja robotti on yhtä tehokas Euroopassa kuin Kiinassa. Yrityksillä on voimakas tarve automatisoida tuotantoa ja digitalisoida tietotyötä jäädäkseen eloon. RoboCoast synnyttää maakuntaan korkean teknologian innovaatiokeskittymän, jota alueen teollisuus hyödyntää kilpailukyvyn kehittämisessä. RoboCoast:ista tulee korkean osaamisen brändi ja toiminta-alusta, josta maakunta tunnetaan ja voidaan tehdä uusia yhteistyöavauksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 169 890

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 023

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 242 708

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 230 035

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 318, Tiedepuisto 3

Postinumero: 28601

Postitoimipaikka: PORI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolen vaikutusta on analysoitu hankkeen tavoitteet, toteutus ja toimintaympäristö huomioon ottaen. Hankkeen toiminta kohdistuu henkilöihin. Analyysi perustuu tutkittuun tilastotietoon (Tilastokeskus).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Teknologian edistäminen edistää sukupuolinäkökulmaa. Teknologia mahdollistaa naisten työskentelemisen monessa perinteisesti fyysisesti raskaassa ammatissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
SAMK kuitenkin toimii edelläkävijänä teknologiaprojektien naispuolisten osallistujien ja toteuttajien määrässä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Automaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen. Automaatio vähentää energiankulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Automaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Automaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Automaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Automaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Automaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa on mukana tasapuolisesta sekä naisia että miehiä perustuen heidän erikoisosaamiseensa aihepiirissä. Teknologian edistäminen edistää sukupuolinäkökulmaa. Teknologia mahdollistaa naisten työskentelemisen monessa perinteisesti fyysisesti raskaassa ammatissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hanke antaa jokaiselle satakuntalaiselle yritykselle ja sen henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeella on välillistä vaikutusta satakuntalaiseen yrityskulttuuriin, koska sen pohjalta yritysten toiminnot digitalisoituvat.
Ympäristöosaaminen 5 5
Automaatio vähentää energiankulutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Satakunta on Suomen teollistunein maakunta. Tämä on jo vuosia sitten johtanut siihen, että Satakuntaan on syntynyt teollisuuden viereen merkittävä automaation ja robotiikan klusteri. Hankkeen tehtävänä on ollut koota yhteen uutta brändiä Satakuntaan. Brändin nimi on Robocoast. Tyypillinen tilanne on, että toimintaympäristöissä yhteistä yhteen hiileen puhaltamista on vaikea synnyttää. Robocoast on onnistunut tässä hyvin, alusta asti viesti on ollut ¿Robocoast ei ole kenenkään ja se on kaikkien¿. SAMKin lisäksi Prizztech on vienyt Robocoast -brändiä yhteistyössä erityisen voimallisesti eteenpäin. Hankkeen näkyvimmät toimenpiteen ovat olleet teknologiaraporttien julkaisu ja teknologiaseminaareissa (18 kpl) automaation ja robotiikan ilosanoman julistaminen ja yritysten aktivoiminen hyödyntämään teknologiaa. Hanke on onnistunut tuomaan esille automaatio- ja robotiikka-alojen suuren merkityksen alueen teollisuudessa ja teollisuudelle. Hankkeen päätyttyä käytössä on vahva brändi ¿Robocoast¿, joka on hyvä työkalu asioiden edistämiselle niin yksittäisten yritysten tasolla kuin laajemmalla yritysverkostojen ja maakunnan kehittämisen tasolla osaamisimagollisena tekijänä.