Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70872

Hankkeen nimi: A Posse ad Esse

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: Skinnarilankatu 34

Puhelinnumero: 0294 462 111

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katja Lahikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.lahikainen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 570 603

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

A Posse ad Esse = mahdollisuuksista todeksi

Etelä-Karjala tarvitsee uutta ja kasvuyrittäjyyttä, uusia työpaikkoja. Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa on nostettu keskeisten tavoitteiden joukkoon yritteliäs ja osaava Etelä-Karjala, joka edellyttää yritysten innovointi- ja uudistumiskykyjen radikaalia muutosta. Maakuntaohjelmassa linjataan myös ratkaisumalli, jossa kehitystä estäviä tai hidastavia rajoja on poistettava konkreettisesti, ei vain paperilla. Elinkeinoelämän toimijoiden, julkisen sektorin ja erilaisten yhteisöjen välille tarvitaan tiivistä kumppanuutta, minkä käytännöllisiä ratkaisuja tämän hanke edistää. Maakunnan menestymisen ytimessä on innovaatioiden synnyttämisen lisäksi niiden hyödyntäminen maakunnasta käsin. Etelä-Karjalassa on vahva tahtotila hyödyntää oppilaitosten osaamispotentiaali entistäkin laajemmin maakunnan kehittymisen hyväksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää pysyvä malli yritys-korkeakouluyhteistyölle nykyisestä hankekohtaisesta ja kertaluonteisesta jatkuvaan yhteistyöhön, missä yritykset, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat ovat jatkuvassa yhteistyössä ja yritysten on helppo ottaa yhteyttä ja hyödyntää oppilaitosten resursseja.

Yliopisto haluaa olla ratkaisujen tuottaja sekä lähelle että maailmanlaajuisesti ja toteuttaa yhtä strategista painopistealuettaan olla johtava yrittäjämäinen yliopisto Euroopassa yhdessä alueen yritysten kanssa. Saimaan amk syventää yhä edelleen yhteistyötä eteläkarjalaisen elinkeinoelämän kanssa käytännöllisten haasteiden ratkaisijana. Saimaan amk ja LUT toimivat samalla kampuksella ja osin yhteisissä tiloissa. On olemassa oppilaitosten yhteisiä T&K-projekteja, opiskelijayrittäjyyttä, hautomotoimintaa, yritysten kehityshankkeita, koulutusta. LUTES ry edistää sekä LUT:n että Saimaan amk:n opiskelijayrittäjyyttä. LUT:n oma Green Campus Innovations Oy on perustettu yliopistolähtöisten yritysten kehittämiseen. Firmatiimi on Etelä-Karjalan Liiton tuella tehnyt LUT-opiskelijoiden potentiaalia ja mahdollisuuksia tunnetuksi paikallisissa pk-yrityksissä, ja Saimaan amk on tehnyt samaa työtä monilla eri toimintamuodoilla, mm. yritysten EU-rahoituskierroksen, opiskelijaosuuskuntien ja projektiopintojen kautta. Oppilaitosten potentiaalia ei kuitenkaan ole lähimainkaan täysin hyödynnetty alueen ja yritysten kehittymisen tukena. Eri palvelut ja toimintamuodot toimivat liian erillään, jolloin resursseista ei saada irti täyttä hyötyä eikä synny synergiaetuja.


Tarkoitus on rakentaa avoin jatkuvan toiminnan kehitysympäristö, alusta, joka tuo yhteen tutkijat, opettajat, opiskelijat, yritykset ja yhteistyökumppanit ja mahdollistaa

• Oppilaitos-yritysyhteistyön aitojen ongelmien ratkaisemiseksi
• Monialaisen ja eri kansallisuuksista koostuvan opiskelijapotentiaalin hyödyntämisen yritysten tarpeisiin
• Yhteistyön eri oppilaitosten kesken (LUT, Saimaan amk)
• Yhteistyön eri tieteenalojen, tiedeyhteisön ja yritysten, tutkimuksen ja opetuksen välillä
• Oppilaitosten mittaus-, analyysi- ja testauskapasiteetin käytön yritysten tarpeisiin
• Uutta luovan, tutkivan, ongelmalähtöisen oppimiskulttuurin
• Uusien yritysten synnyn ja yrittäjyyden kasvun (esim. LUTES)
• Skinnarilan kampusalueen tunnettuuden noston alueen yritysten keskuudessa uudelle tasolle uudenlaisten ja toimivien ratkaisujen tuottajana.
• Tutkimusympäristön yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn kehittämiseksi
• Joustavan ja luottamuksellisen yhteistyön yrityskehityksen kanssa eri tavoin toimivien tahojen kanssa

Toiminta voi sisältää useita yritysyhteistyömuotoja, esim.
• Monialaiset projektikurssit / tilat ja tuki (kauppatiede, tekniikka, sosiaali- ja terveysala, yritysmentori), joissa opiskelijaryhmät työstävät yritysten toimeksiantoja
• Ideapooli: - sisään voi heittää aiheen tietämättä, mihin se sopii (voi sopia vaikka harjoitustyö- lopputyö-, kandi-, DI-, tai gradutyöksi tai sitä voi jalostaa projektityön projektikursseille)
• Kehittämis /projektiklinikka
• Uuden teknologian testaus ja demonstrointi (esim. jäteveden puhdistus, ilmanlaatu, sisäilma)
• Liiketoimintapilotointi
• Palvelullistamisen toteutukset
• Jatkuvan T&K-rahoituksen hankinnan pitkäjänteiselle teknologia- ja liiketoimintakehitykselle
• Erilaisiin tarpeisiin sopivan valmennuksen tuottaminen
• Tuotetestaukset
• Prototyyppien rakentaminen


Nykymallisella tarkasti etukäteen suunnitellulla tutkimus-, opetus- ja yritystoiminnalla ei pystytä vastaamaan nopeasti mukautuvaan laajoja kansainvälisiä osaajaverkostoja hyödyntävään kilpailuun. Tämä hanke luo pohjan yritysten ja oppilaitosten muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin, jossa eri toimijat lähestyvät ja jopa sulautuvat toisiinsa muuttaen jatkuvasti toimintansa sisältöä, kumppaneita, toimintamallejaan tarpeen mukaan.

Hankkeen valmistelussa ovat olleet mukana yritysten edustajina Etelä-Karjalan Kauppakamari ja Etelä-Karjalan Yrittäjät ry.

Kyseessä on kehityshanke. Toiminnassa tarvitaan myös investointeja tiloihin ja laitteisiin, mutta ne eivät sisälly tähän hankkeeseen. LUT ja Saimaan amk ovat varanneet lähitulevaisuudessa toteutuvaan peruskorjaukseen n. 300 – 600 m2 monitoimitilaa, joka palvelee opetus-, tutkimus- ja yritysyhteistyötä. Tällä hankkeella kehitetään ja testataan mm. näitä tiloja ja varustusta hyödyntäviä palveluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhminä ovat

1 Alueen pk-yritykset ja erityisesti yritykset, joilla on kasvu- ja kansainvälistymishalua ja –tavoitteita.
2 Potentiaaliset tutkija- ja opiskelijayrittäjät ja opiskelijayrittäjyysyhteisö sekä yrityksissä olevat sisäiset yrittäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitosten henkilöstö, jonka tehtävänä on
• yritys- ja työelämälähtöisten toimintamallien kehittäminen ja toteuttaminen
• opiskelijayrittäjyyden edistäminen
• kannustaa opiskelijoita kokeilemiseen, luovuuteen ja ”leaning by doing”-oppimiseen
Alueella olevat kansainvälistä liiketoimintaa tekevät suuryritykset
Opiskelijat, jotka syventävät oman alan osaamista, oppivat käytännössä monia työelämätaitoja ja saavat parhaimmillaan työpaikan yhteistyön ansiosta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 210 184

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 207 855

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 300 263

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 296 935

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole nähty tarpeelliseksi tämänkaltaisessa hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä asioissa noudatetaan osatoimijoiden tasa-arvo-ohjelmia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Kestävä kehitys on LUTin strategian ytimenä ja LUT pyrkii toiminnallaan vastaamaan kysymyksiin: poltammeko kaiken loppuun. jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastsaan vedestä, hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana,annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi. LUT on saanut kansainvälisen Green Campus sertifikaatin ja osoittanut siis toimivansa edistäen luonnonvarojen kestävää käyttöä kaikessa toiminnassaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Kestävä kehitys on LUTin strategian ytimenä ja LUT pyrkii toiminnallaan vastaamaan kysymyksiin: poltammeko kaiken loppuun. jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastsaan vedestä, hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana,annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi. LUT on saanut kansainvälisen Green Campus sertifikaatin ja osoittanut siis toimivansa edistäen luonnonvarojen kestävää käyttöä kaikessa toiminnassaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, mutta ekologisesti kestävällä toiminnalla voi olla välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Kestävä kehitys on LUTin strategian ytimenä ja LUT pyrkii toiminnallaan vastaamaan kysymyksiin: poltammeko kaiken loppuun. jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastsaan vedestä, hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana,annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi. LUT on saanut kansainvälisen Green Campus sertifikaatin ja osoittanut siis toimivansa edistäen luonnonvarojen kestävää käyttöä kaikessa toiminnassaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia Natura 2000 ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Kestävä kehitys on LUTin strategian ytimenä ja LUT pyrkii toiminnallaan vastaamaan kysymyksiin: poltammeko kaiken loppuun. jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastsaan vedestä, hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana,annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi. LUT on saanut kansainvälisen Green Campus sertifikaatin ja osoittanut siis toimivansa edistäen luonnonvarojen kestävää käyttöä kaikessa toiminnassaan. Hankkeessa voi tulla ratkaistavaksi pk-yritysten kehityshankkeita, jotka liittyvät esim. materialien käytön tehokkuuteen tähän liittyvää uutta liiketoimintaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 7
Uusiutuvan energian käyttö on LUTin tutkimuksen ja opetuksen keskeinen kohde. On hyvin todennäköistä, että hankkeessa ratkaistaan teemaan liittyviä ongelmia opiskelijatöinä, syntyy energiatehokkuuteen liittyviä tuote- ja yritysideoita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen keskeisenä vaikutustavoitteena ja alueen pk-yritysten kestävän kilpailukyvyn edistäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen toimilla on tavoitteena kehittää olemassa olevaa ja uutta yritystoimintaa. Korkeaan osaamisen perustuvat palvelut ovat keskeinen osa yliopisto-amk- yritys/yrittäjyys hanketta.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Logistiikka ja arvoketjut on yksi yliopiston vahvuusalueita. Hankkeessa hyvin todennäköisesti kehitetään ja opitimoidaan yritysten logistisia ratkaisuja osana oppimistehtäviä. Hankkeen liikkumisessa hyödynnetään kampuksen sähköautoja. Välilliset vaikutukset ovat todennäköisesti vielä suuremmat uusien ratkaisujen käyttöönoton myötä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke kehittää yritysten ja alueen hyvinvointia luomalla edellytyksiä uusille korkean osaamisen työpaikoille ja sitä kautta perheiden hyvinvointia. Alueen elinvoimaisuus on kaikkien sen asukkaiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeesesen voivat osallistua yhtä lailla naiset ja miehet, pk-yritykset.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke edistää pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää korkeakoulujen resursseja. Siihen voivat osallistua yhtä lailla suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat.
Kulttuuriympäristö 7 7
Tukee yrittäjyyden ja opiskelija-aktiivisuuden kasvua, oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä, erilaisia yrittäjyyden muotoja, mm. sosiaalista yrittäjyyttä
Ympäristöosaaminen 9 9
Vaikuttaa ympäristösaamiseen uuden osaamisen ja uusien teknologioiden käytön myötä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää pysyvä malli yritys-, missä yritykset, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat ovat jatkuvassa yhteistyössä ja yritysten on helppo ottaa yhteyttä ja hyödyntää Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimaan amk) resursseja. Yksi hankkeen keskeisimmistä lähtökohdista oli parantaa alueen yritysten kehittämistarpeiden ja kampuksen opiskelijaresurssien kohtaamista.

Projektin aikana havaittiin, että opiskelijapotentiaalin hyödyntämisessä, erityisesti opintojen aikaisessa projekti- ja opinnäytetyöprosessissa oli paljon kehitettävää. Käytännöllisiä ratkaisuita kaivattiin helpompaan lähestyttävyyteen ja oikeiden yhteistyötahojen löytämiseen. Tavoitteeksi asetettiin spontaanien kohtaamisten mahdollistaminen ja kertaluonteisen yhteistyön syventäminen jatkuvaksi kumppanuussuhteeksi. Moni yrityksen kohtaama haaste liittyy useampaan kuin yhteen oppiaineeseen. Tämän vuoksi pääasiallisena tarkoituksena olikin monialaisen opiskelijayhteistyön mahdollistaminen yritysten kanssa.

Projektin aikana mahdollistettiin yhteistyön kehittäminen LUT:n ja Saimaan amk:n välillä korkeakoulu-yritysyhteistyössä. Lisäksi pystyttiin hyödyntämään LUT:n ja Saimaan amk:n monialaista ja kansainvälistä opiskelijapotentiaalia yritysten ongelmien ratkaisemisessa. Hankkeen aikana luotiin mm. monialainen projektikurssi, jossa LUT:n ja Saimaan amk:n opiskelijoista kootut monialaiset ryhmät ratkaisevat yritysten toimeksiantoja. Projektin aikana luotiin malli, jolla kehitettiin opiskelijoiden ja yritysten rajapinnassa toimivan Firmatiimin toimintaa. Tämä näkyy mm. oppilaitosten sisäisen toimeksiantoprosessin tehostumisena, sekä ulospäin yrityksille selkeämmin kuvattuina palveluina. Projektissa kehitettiin ja testattiin projekti- ja opinnäytetyömessukonseptia. Messut tulevat toimimaan kohtaamispaikkana yritysten, opettajien ja opiskelijoiden välillä. Messut toimivat ideapoolina, jossa yritykset voivat ehdottaa aiheen tietämättä soveltuuko toimeksianto esimerkiksi kurssilla toteuttavaksi harjoitustyöksi tai opinnäytetyöksi. Projekti mahdollisti myös yhteisen proto- ja testauspajan konseptoinnin ja toiminnan suunnittelun. Protopajasta rakennetaan avoin jatkuvan toiminnan kehitysympäristö, alusta, joka tuo yhteen tutkijat, opettajat, opiskelijat, yritykset ja yhteistyökumppanit ja mahdollistaa esimerkiksi uusien tuotteiden ja teknologioiden testauksen ja demonstroinnin.