Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70873

Hankkeen nimi: Orimattilan Henna – vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Orimattilan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0129920-0

Jakeluosoite: Erkontie 9, PL 46

Puhelinnumero: 03 888 111

Postinumero: 16300

Postitoimipaikka: Orimattila

WWW-osoite: http://www.orimattila.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kimmo Kuparinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeino- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.kuparinen(at)orimattila.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 842 408

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

Päätavoitteena on kehittää uusia vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen tähtääviä ratkaisuja. Hanke tähtää PK-yritystoiminnan kasvuun ja kehittymiseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen Lahden kaupunkiseudulle. Hennan puutarhakaupunki toimii innovaatioiden kohdealueena ja pilottikohteena.

Hankkeen toisena tavoitteena on säästää energiaa ja vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.

Tavoitteisiin pyritään kokonaisvaltaisesti neljän kehittämislinjan kautta:
1. ilmastotietoinen kaavoitus ja rakennussuunnittelu
2. energiatehokas liikkumisen malli
3. uudet vähähiiliset palvelujen tuottamisen mallit
4. uusiutuviin energialähteisiin perustuva aluelämpöjärjestelmä.

Toimenpiteet

Kehittämislinja 1: Kaavoituksessa haetaan tiiviin rakentamisen keinoja, joilla kaupunkimainen tehokkuus pystytään toteuttamaan viihtyisässä puutarhakaupunkiympäristössä. Puun käyttöä suositaan hiilen varastoimiseksi. Saatujen kokemusten perusteella ratkaisuja kehitetään ja sovelletaan uusilla osa-alueilla.

Kehittämislinja 2: Liikkuminen perustuu raideliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Pysäköintiratkaisuilla tehostetaan kaupunkitilan käyttöä. Pysäköintiyhtiön toiminta käynnistetään, pysäköinnin konseptit toteutetaan ja käynnistetään näiden hallinnointi. Yhteiskäyttöautopalveluita kehitetään ja liityntäliikenne organisoidaan. Liikkumisen ohjauksen toimenpitein lisätään tietoisuutta liikkumisen vaihtoehdoista.

Kehittämislinja 3: Ideoitua palveluiden mallia kehitetään edelleen konsepteiksi, jossa palvelut tuotetaan energiatehokkaasti hyödyntäen sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin osaamista. Konsepteista osa valitaan pilotoitavaksi Hennan palveluita toteutettaessa.

Kehittämislinja 4: Hennaan toteutetaan aluelämmitysjärjestelmä, jossa energia tuotetaan useiden maalämpöyksiköiden ja vara- ja huippukuormayksikkönä toimivan pellettilaitoksen hybridiratkaisulla. Järjestelmässä otetaan huomioon tulevaisuuden energiantuotantomahdollisuudet, erityisesti aurinkosähkö.

Hanke vastaa kehittämislinjojen tiivistä koordinaatiosta toisiinsa ja kaupungin omaan toimintaan. Projektipäällikkö vastaa hankesisällöistä, aikatauluista ja resursoinnin suunnittelusta yhteistyössä kaupungin ja sidosryhmien kanssa.

Aiemmin luodut portaali www.hennaan.fi ja virtuaalimalli hyödynnetään alueen markkinoinnissa ja erilaisten yhteistoimintamallien kehittämisessä.

Tulokset

Kehittämislinja 1: Kaavoituksessa toteutetaan tavoiteltu tehokkuus viihtyisän puutarhakaupunkiarkkitehtuurin keinoin. Hennan rakennuskanta toteutuu lähes nollaenergiatasoisena (nZEB).

Kehittämislinja 2: Pitkämatkaisesta liikenteestä junan ja alueen sisäisestä liikenteestä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuudet ovat korkeita. Liikkumisen energiankulutus on noin kolmanneksen alhaisempi kuin vastaavilla alueilla keskimäärin.

Kehittämislinja 3: Hankkeen avulla toteutetaan Hennan kaupunginosan palvelut kustannus- ja energiatehokkaasti. Ratkaisuilla on erittäin suuri soveltamispotentiaali kaikilla uudisalueilla.

Kehittämislinja 4: Hennan aluelämpöjärjestelmä tuottaa rakennusten lämmityksen kustannustehokkaasti hyödyntäen täysin uusiutuvia luonnonvaroja. Hennan aluelämpöjärjestelmässä voidaan edelleen kehittää uusia energiantuotantotapoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Orimattilan kaupunki: saatavana hyötynä uusi ekotehokas ja houkutteleva kaupunginosa.

Rakennusalan, palvelualan ja energia-alan yritykset: saatavana hyötynä rakennusalan yrityksille uusien tiiviiseen lähes nollaenergiatasoisten rakennusten pilotointimahdollisuudet tiiviissä kaupunkirakenteessa, energia-alan yrityksille uusien energiatehokkaiden tuotteiden ja menetelmien kehittämis- ja pilotointimahdollisuudet, palvelualan yrityksille mahdollisuus innovoida uusia ketteriä palveluita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot: saatavana hyötynä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioiminnan mahdollisuudet kaupunkikehittämisen, rakennusalan, palvelumuotoilun ja cleantech- aloilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hennan tulevat asukkaat saavat mahdollisuuden kohtuuhintaiseen ja ekotehokkaaseen asumiseen hyvän työllisyyden ja monipuoliset palvelut tarjoavalla kasvukäytävällä, viihtyisässä ja turvallisessa puutarhakaupunkiympäristössä.

Muille kuin varsinaiseen kohderyhmään kuuluville yrityksille Henna tarjoaa houkuttelevan sijaintipaikan ja asiakaspohjan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 228 501

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 210 517

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 326 429

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 300 738

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintaympäristö on vasta muotoutumassa ja yhteistyökumppanit haetaan hankkeen kestäessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa tasa-arvon toteutumista arvioidaan jatkuvana prosessina. Hankkeen aikana selvitetään etukäteen toimenpiteiden ja päätösten vaikutukset naisten ja miesten kannalta ja varmistetaan sukupuolten tasa-arvon toteutuminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää ekotehokas yhdyskunta. Sen edellytyksenä on kuitenkin, että kaikki suunnittelun, rakentamisen ja palvelujen tuottamisen osapuolet sekä lopulta tulevat asukkaat voivat kokea yhteisön omakseen. Tästä näkökulmasta tasa-arvo on keskeinen menestystekijä päätavoitteen toteuttamiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Hennan alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jossa uuden puutarhakaupungin rakentaminen vahvistaa alueen ekosysteemipalveluiden monipuolista hyödyntämistä. Välillisesti Hennassa toteutettava tiivis ja ekotehokas rakentaminen on luontoa säästävä vaihtoehto muualla toteutettavalle tavanomaiselle rakentamiselle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Rakentaminen toteutetaan siten, että hulevesien määrä ei lisäänny. Paikallisesti rakentaminen aiheuttaa muutoksia ja heikentää luonnon kestokykyä. Toisaalta rakentaminen tuo vahvasti esiin ekotehokkuuden ja ilmastonmuutoksen ehkäisyn teemoja ja vahvistaa näitä. Välillisesti Hennan rakentuminen toimii mallina kaupunkikehitykselle ja edistää ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen kannalta suotuisan elinympäristön rakentumista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus -3 5
Hennassa muodostetaan uutta kaupunkirakennetta ennestään rakentamattomalla alueella, jolloin luonnonvarainen eliöstö väistyy. Alueen eliöstö on kuitenkin suhteellisen tavanomaista. Puutarhakaupunkimainen asutus luo myös uusia biotooppeja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hanke toteutetaan siten, että sillä ei ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Hennan rakentaminen lisää välittömiä kasvihuonepäästöjä käytettävien materiaalien osalta, mutta puun suosiminen mahdollistaa hiilen sitomisen rakenteisiin. Välillisesti Henna edustaa vähähiilistä yhdyskuntarakennetta, jossa kasvihuonepäästöt ovat alentuneet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole hankkeen vaikutusalueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hennan tiivis kaupunkirakenne ja keskitetty jätekeräys mahdollistaa eri jätejakeiden lajittelun kustannustehokkaasti. Hennan yhteistoimintaympäristöjen kehittämishankkeessa toteutettu portaali ja konseptoidut yhteisöllisyyden alustat mahdollistavat kiertotalouden toimintoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hennan energialähteet ovat uusiutuvaa energiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Hennan rakentaminen tarjoaa runsaasti työtilaisuuksia elinkeinoelämälle ja mahdollisuuksia synnyttää myös uusia yrityksiä paikalliseen verkostoon. Hennan paikallisyhteisöllisyys ja tiivis kaupunkirakenne kannustavat palvelujen käyttöön lähellä asuntoa. Vahva kuluttajapalveluiden tarjonta vahvistaa myös seudullista b-to-b markkinaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen yksi neljästä osa-alueesta keskittyy ekotehokasta yhdyskuntaa tukevien palvelukonseptien kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hennan kaupunkirakenteen ekotehokkuus perustuu vahvasti liikkumisen ja logistiikan optimointiin. Henkilöliikenne perustuu junaan sekä kävelyyn ja pyöräilyyn. Yhteiskäyttöautoilla mahdollistetaan autoilu vailla auton omistamisen tarvetta, jolloin autoa käytetään harkitusti. Hankkeen sijanti olemassaolevan infrastruktuurin yhteydessä ja logististen väylien solmukohdassa tukee kestävää liikkumista seudullisesti ja vahvistaa valtakunnallisia kehityskäytäviä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hennan rakennuskanta on uutta ja esteetöntä. Myös luonto on kävelyetäisyydellä ja tarjoaa virkistysmahdollisuuksia ja tilaisuuksia terveysliikuntaan. Työllistymisen mahdollisuudet osana kasvukäytävää ovat hyvät. Alkuvaiheessa alhainen asukasluku rajoittaa palveluita ja harrastusmahdollisuuksia, mutta hyvät liikenneyhteydet ja yhteisöllisyys kompensoivat puutetta. Uutena kaupunkimallina Henna tarjoaa positiivisen esimerkin ja edistää välillisesti hyvinvointia muilla alueilla, joilla voidaan ottaa käyttöön Hennassa kehitettyjä toimintamalleja.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Henna suunnitellaan uutena kokonaisuutena, jossa tasa-arvonäkökulma voidaan integroida kaikkiin toimintoihin ja rakenteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 0
Uuden kaupunginosan kehittämisessä keskeinen tavoite on nopea rakentuminen alueen palvelutason ja houkuttelevuuden varmistamiseksi. Kaikkia asukasryhmiä tarvitaan. Kaavoitus kaupungin maalle luo edellytykset kohtuuhintaiseen asumiseen. Uudessa yhteisössä kaikki ovat tulokkaita, jolloin syrjinnän riski on vähäisempi.
Kulttuuriympäristö 5 8
Hennan kaupunkikonseptissa on vahva lifestyle-painotus, joka tukee ekologista elämäntapaa ja elävän kaupunkikulttuurin syntymistä. Alkuvaiheessa alhainen asukasmäärä voi rajoittaa kulttuuriympäristön monipuolisuutta, jota liikenneyhteydet suurempiin kaupunkeihin kompensoivat . Nykyisen maaseudun kulttuurimaiseman arvokkaimmat maisemalliset piirteet ja rakennettu ympäristö säilytetään. Välillisesti Henna vaikuttaa kaupunkikulttuuriin tuodessaan uudenlaisen puutarhakaupunkikonseptin ja sitä tukevan typologian ja elämäntyylin suomalaiseen kaupunkiarkkitehtuuriin.
Ympäristöosaaminen 10 5
Henna on erittäin monipuolinen pilotointikohde ja testialusta alueen energiatekniikan ja ympäristöalan yrityksille sekä eri alojen oppilaitoksille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Orimattilan Henna – vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti -hanke käynnistyi syyskuussa 2015. Projektin päätavoitteena oli kehittää uusia vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen tähtääviä ratkaisuja Hennan asuinalueella. Hennan uuteen kaupunginosaan ja sen pohjoispuolelle sijoittuvalle Tuuliharjan yritys- ja työpaikka-alueelle on tavoitteena saada seuraavien 15–20 vuoden aikana 15 000 - 20 000 asukasta sekä 5 000 työpaikkaa.

Hanketta toteutettiin neljän (4) toimintalinjan avulla:
1) Ilmastotietoinen kaavoitus ja rakennussuunnittelu
2) Energiatehokas liikkumisen malli
3) Uudet vähähiiliset palveluiden tuottamisen mallit
4) Uusiutuviin energialähteisiin perustuva aluelämpöjärjestelmä.

Toimintalinja 1: Ilmastotietoinen kaavoitus ja rakennussuunnittelu
Alueen asemakaavoitus perustuu tiiviille noin 2 k-m2 alueelle rakennettuun puutarhamaiseen kaupunginosaan, jossa uusi juna-asema on tavoitettavissa pyöräillen tai kävellen. Projektin alkuvaiheen päätehtäviä syksystä 2015 kesään 2016 asti oli juna-aseman toteuttamisedellytysten tukeminen.
Hennan alueen toinen ns. Länsirinteen asemakaava vahvistettiin alkuvuodesta 2016 ja se mahdollisti aluehankkeen toteuttamisen kokonaisvaltaisesti ja kevyenliikenteen verkon rakennussuunnittelun edelleen pientaloalueella asti.

Toimintalinja 2: Energiatehokas liikkumisen malli
Liikkumisen osalta edistettiin Hennan juna-aseman toteuttamista ja joukkoliikenteen järjestelyjä Orimattilan ja Hennan keskustan välillä.

Toimintalinja 3: Uuden vähähiiliset palveluiden tuottamisen mallit
Vuonna 2017 käynnistetty Älykäs Henna kokonaisselvitys keskittyi fiksun kaupunginosan suunnitteluun ja samalla haettiin ratkaisuja uuden asuinalueen palveluiden vähähiiliseen järjestämiseen tulevaisuudessa.

Toimintalinja 4: Uusiutuviin energialähteisiin perustuva aluelämpöjärjestelmä
Hennan alueen rivi- ja kerrostalotonteille tullaan tarjoamaan uusiutuvaan energiaan perustuvia kaukolämpöratkaisuja. Pientalotonttien osalta tutkittiin vuonna 2017 mm. maalämpöratkaisuja ja tehtiin Nivos Oy:n kanssa yhteistyötä mm. aurinkoenergiaratkaisuja koskevassa selvitystyössä.

PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN JA TULOKSET:
Hennan toteuttaminen ja vähähiiliset kehittämistavoitteet nojaSIVAT vahvasti asukkaiden liikkumisen järjestämiseen junalla. Vuoden 2016 alkupuolella hanketoimenpiteet keskittyivät Hennan juna-aseman toteuttamisen ja aseman investointihankkeen etenemisen koordinointiin. Eri sidosryhmiä kutsuttiin koolle hankkeen pariin. Projekti osallistui mm. Hennan alueen kevyenliikenteen verkostojen suunnitteluun ja hulevesien hallinnan ohjaukseen. Kesäkuussa 20.6.2016 kaupunki ja Liikennevirasto allekirjoittivat Hennan juna-aseman toteuttamissopimuksen ja projekti oli mukana tapahtumajärjestelyissä. Hennan juna-aseman toteuttaminen eteni sen jälkeen Orimattilan kaupungin ja Liikenneviraston vetämänä.

Yhdyskuntien vähähiilisten ratkaisuihin liittyen hanke teetti vuoden 2016 aikana Hennan valaistuksen tarveselvityksen. Selvityksen tuloksena Orimattilan kaupunki valitsi LED-valaistuksen Hennan yleisille alueille. Selvitystyö tukee myös Orimattilan muiden yleisten alueiden valaistuksen ja infran rakennussuunnittelua. Hennan alue tulee olemaan ensimmäinen Orimattilan kaupungin toteuttama LED-valaistukseen perustuva asuinalue. Tarveselvityksen yhteydessä kartoitettiin sähköautojen pitkän ajan latauksen integroimista valaisinpylväisiin. Kyseisiä latausratkaisuja tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan Hennan pysäköintialueilla.

Rakennusliiketapaamiset käynnistyivät vuoden 2106 aikana juna-aseman toteuttamisaikataulun varmistuttua. Yritystapaamisten tavoitteena oli löytää energia- ja ekotehokkuuteen perustuvaa rakennusliikekumppanuutta Hennaan sekä saada uuden vähähiilisen asuinalueen rakentuminen konkreettisesti käyntiin.

Loppuvuodesta 2016 edistettiin matkaketjujen suunnittelua yhteistyössä VR:n, Lahden Seudun Liikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi selvitettiin yhtiömuotoisen pysäköinnin toteuttamista Hennan alueella. Selvitystyön perusteella Hennan aseman kenttäpysäköintialue päätettiin osoittaa alkuvaiheessa junamatkustajien pysäköintiin. Asumisen pysäköintiratkaisua koskevaa selvitystyötä jatketaan alueen rakentuessa.
Hanketta ja Hennan vähähiilisiä kehittämistavoitteita esiteltiin vuoden 2016 aikana useissa rakennusliiketapaamisessa. Lokakuussa 2016 projektia ja Hennan kehittämistoimia esiteltiin Päijät-Hämeen liiton ja ympäristöministeriön Lahdessa järjestämillä valtakunnallisilla maakuntakaavoituksen neuvottelupäivillä. Lisäksi hanketta esiteltiin erilaisissa tapahtumissa. Vuoden 2016 aikana projekti osallistui aktiivisesti Hennan aseman ja kunnallistekniikan rakentamisen valmistelun koordinointiin.

Hennan lähijunaliikenteen aseman rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2017. Asema-alueen kehittämiseen liittyen tehtiin yhteistyötä Liikenneviraston, Orimattilan kaupungin ja asema-alueen eri urakoitsijoiden, Lahden ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa.
Kevään ja kesän 2017 aikana valmisteltiin aktiivisesti Hennan liityntäliikenteen suunnittelua sidosryhmien kanssa. Loppukesällä toteutettiin Hennan pientaloalueen ensimmäisenä rakennettavan tonttikadun alueellinen maalämpötarkastelu. Maalämpöselvityksen tavoitteena on turvata tonttikohtaisten maalämpöratkaisujen toteuttaminen tiiviillä noin 400 – 800 m2 tonttialueella.

Keväällä 2017 käynnistettiin Älykäs Henna kokonaisselvityksen toteutus. Selvitykseen liittyen järjestettiin työpajoja sekä koottiin asiantuntijaverkostoa Hennan kehittämisen ympärille. Tässä Älykäs Henna -osaprojektissa etsittiin ratkaisuja, jotka sopivat juuri Hennaan: puutarhakaupunkiin, maaseudun keskellä, hyvien kulkuyhteyksien varrella ja alueelle, joka on vasta rakentumassa. Työpajoissa ja kehittämistoimissa tarkasteltiin mm. asumista ja infraa, palveluita, liikkumista ja kaupunkiaktivismia. Henna kehityskaarta ja siihen liittyviä älykkäitä toimenpiteitä tutkittiin kolmella eri ajanjaksolla: syntyvä Henna vuodet 2017 - 2021, nuori Henna vuodet 2022 – 2032 ja aikuinen Henna vuodesta 2033 eteenpäin. Älykäs Hennan kokonaisselvityksen (Fiksu Henna) loppuseminaari järjestettiin lokakuussa 2017 ja tilaisuus oli osaltaan myös hankkeen päätösseminaari.

Syksyllä 2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijat tutkivat projektitöissään Henna-alustan mahdollisia sisältöjä ja palvelualustan määrittelyä edistettiin vielä loppuvuodesta Katalysti Oy:n toimesta ostopalveluna. Henna alustalle voitaisiin seuraavissa kehitysvaiheissa esim. koota paikallisten yrittäjien palveluita, julkisia digitaalisia palveluita ja alustan avulla voidaan aktivoida Hennan asukkaita yhteisönsä kehittämiseen. Smart City -hankkeiden tapaan Hennan aluetta on tavoite kehittää niin, että alueen kasivuohuonekaasujen päästöt ovat perinteistä asuinaluetta pienemmät, lämmitysratkaisut perustuvat uusiutuvan energian käyttöön ja rakentamisessa sekä kaupunkikehityksessä korostetaan ekologisia valintoja ja energiatehokkuutta.

Projektille oli asetettu mittava tavoite myydä vuoden 2017 loppuun mennessä tontteja 500 asukkaalle. Hennan alueen kunnallistekniikan rakentaminen Orimattilan kaupungin toimenpiteenä käynnistyi vuoden 2017 alussa. Ensimmäiset pientalotontit tulivat myyntiin kesäkuussa 2017 ja ensimmäinen tonttikauppa tehtiin syyskuussa 2017. Hennan kerros- ja rivitalotonttien kaupat jäivät loppuvuodesta 2017 odottamaan aseman valmistumista ja junaliikenteen käynnistymistä. Hennan taajama-alueen palveluverkon ja lapsiperheiden palveluiden tarjoaminen on jatkossa keskeisessä roolissa alueen kehittämisessä. Toimiva lähialueen palvelutarjonta vähentää myös omalla autolla liikkumista sekä mahdollistaa Hennan kehittämisen joukkoliikenteeseen tukeutuvana asuinalueena.

Lähijunaliikenne Helsingistä Hennaan ja Lahdesta Hennaan käynnistyy 10.12.2017. Samaan aikaan käynnistyy myös liityntäliikenne Orimattilan keskustan ja Hennan aseman välillä. Uudet matkaketjut vievät Orimattilan lähemmäs pääkaupunkiseudun metropolialuetta. Liityntäliikenne tarjoaa myös uusia bussiyhteyksiä Hennan ja sen lähimaaseudun nykyisille asukkaille. Henkilöautoliikenteen päästöjen voidaan odottaa jatkossa vähenevän.
Hankkeen aikana järjestettiin 7 työpajaa, joissa käsiteltiin mm. Hennan kokonaiskehittämistä, Tuuliharjan yritys- ja työpaikka-alueen kehittämistä sekä kehittyvän asuinalueen palveluiden järjestämistä kustannus- ja ekotehokkaasti. Kolme työpajaa toteutettiin Älykäs Henna kokonaisselvityksen yhteydessä.

Hankkeesta viestittiin aktiivisesti rakennusliikkeille, yrityksille ja Orimattilan päättäjille. Suurimman kiinnostuksen vuoden 2017 aikana sai Älykäs Henna kaupunkikokonaisuutta koskeva selvitystyö, mikä tarjoaakin hyvän alustan Hennan jatkokehittämistä varten.
Hennan keskeisiä kohderyhmiä tulee sen seuraavissa vaiheissa olemaan radan varrella asuvat ja työskentelevät, nuoret lapsiperheet, Helsingin seudulle muualta suomesta muuttavat, entisen omakotiasujat, seniorit ja paluumuuttajat Orimattilaan. Hennan juna-asema kytkee Orimattilan seudun ja eteläisen Päijät-Hämeen entistä tiiviimmin pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen.