Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70877

Hankkeen nimi: BIOINVEST - ELINVOIMAA TEOLLISISTA SYMBIOOSEISTA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2015 ja päättyy 30.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Heinolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1068892-9

Jakeluosoite: Rauhankatu 3

Puhelinnumero: (03) 849 30

Postinumero: 18100

Postitoimipaikka: Heinola

WWW-osoite: http://www.heinola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Timo Kaattari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.kaattari(at)heinola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505768600

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Bioinvest - elinvoimaa teollisista symbiooseista -hankkeen tavoitteena on kehittää Heinolan Sahanniemen alueelle maakunnallisena pilottina kansallisesti merkittävä biotalouden ekosysteemi ja tuotantoalue. Hankkeessa haetaan myös alueelle sijoittuvia uusia yrityksiä ja nykyisille yrityksille uutta liiketoimintaa. Lisäksi vahvistetaan teollisuuden sivuvirtoihin sekä uusiutuvaan energiaan ja energia- ja materiatehokkuuteen liittyvien uusien ratkaisujen kehittämistä Päijät-Hämeessä yhteistyössä yritysten, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden ekosysteemin avaintoimijoiden kanssa.

Kehitettävä kokonaisuus hyödyntää alueen raaka-aineita, käyttöhyödykkeitä ja infraa tehokkaasti sekä parantaa myös alueen nykyisten palvelujen käyttöastetta ja synnyttää uusia palvelumuotoja, ratkaisuja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Heinolan seudun ja Sahanniemen teollisuusyritykset, teknologiayritykset ja palveluntarjoajat etenkin pk-sektorilta
- Suomalaiset ja kansainväliset biojalostamoinvestoijat
- Uudet perustettavat yritykset
- Muut bioteemaan ja teollisiin symbiooseihin kytkeytyvät yritykset ja organisaatiot
- Tutkimus- ja kehittämisinstituutiot
- Oppilaitokset

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Lähialueiden Cleantech-toimijat ja -verkostot
- Heinolan seudun kunnat (verotulot, työpaikat)
- Asukkaat (työmahdollisuudet)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rauhankatu 3

Postinumero: 18100

Postitoimipaikka: Heinola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työllistymis- ja liiketoiminta-mahdollisuuksien tasapuolisuutta arvioidaan hankkeen toteutuksen aikana – miten naisia saadaan enemmän mukaan toimenpiteisiin ja esim. palveluyrittäjiksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Teollisuuden sivuvirtojen resurssiviisas hyödyntäminen, hukkaenergia kiertoon. Vaikutus kasvaa pitkällä aikavälillä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Syntyvä teollinen symbioosi lisää lämpökuormaa alueella ja parantaa nykyisen, osateholla käytettävän voimalaitoksen hyötysuhdetta ja energiatehokkuutta. Symbioosi voi säästää energiaa ympäröivien teollisuuslaitosten omassa energiantuotannossa. Investoinnin tuottama biopolttoaine vähentää ”Suomi-tasolla” fossiilisten polttoaineiden käyttöä joko liikenteessä tai energiantuotannossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 8
Vähemmän päästöjä ympäristöön
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Vähemmän päästöjä ympäristöön (etenkin vesi ja ilma)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 5
Vähemmän päästöjä ympäristöön
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 8
Puupohjaisen polttoaineen hyödyntäminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Rakennemuutokseen vastaaminen uudella suunnalla nykyisiä vahvuuksia hyödyntämällä, seudulle uusia toimijoita ja yrityksiä, uusia liiketoimintamahdollisuuksia, työpaikkoja, vireyttä ja elinvoimaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Uusia ratkaisuja ja palveluita Viestintä, markkinointi ja myyntiosaamisen kehittyminen alueelle
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen, kuljetustarpeen minimointi ja tehokas logistiikka
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Työpaikkoja, liiketoimintamahdollisuuksia, vireyttä
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Sukupuolineutraali hanke, naisia ja miehiä kannustetaan osallistumaan
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Neutraali näkökulma, toisaalta pk-yritysten kasvun tukeminen "isojen helmassa"
Kulttuuriympäristö 5 7
Teollisuusympäristön ja ympäröivän alueen säilyminen elinvoimaisena
Ympäristöosaaminen 9 9
Ympäristön kannalta suotuisien konseptien kehittämisessä syntyvä osaaminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Bioinvest - elinvoimaa teollisista symbiooseista -hankkeen tavoitteena oli kehittää Heinolan Sahanniemen alueelle maakunnallisena pilottina kansallisesti merkittävä biotalouden ekosysteemi ja tuotantoalue. Hankkeessa haettiin ja löydettiin alueelle sijoittuvia uusia yrityksiä ja nykyisille yrityksille uutta liiketoimintaa. Lisäksi vahvistettiin teollisuuden sivuvirtoihin sekä uusiutuvaan energiaan ja energia- ja materiatehokkuuteen liittyvien uusien ratkaisujen kehittämistä Päijät-Hämeessä yhteistyössä yritysten, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden ekosysteemin avaintoimijoiden kanssa.

Heinolan biotalouden ekosysteemi hyödyntää alueen raaka-aineita, käyttöhyödykkeitä ja infraa tehokkaasti sekä parantaa myös alueen nykyisten palvelujen käyttöastetta ja synnyttää uusia palvelumuotoja, ratkaisuja ja liiketoimintamahdollisuuksia.