Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70878

Hankkeen nimi: ENERGIATEHOKKUUTTA KORJAUSRAKENTAMISEEN

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2015 ja päättyy 30.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Heinolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1068892-9

Jakeluosoite: Rauhankatu 3

Puhelinnumero: (03) 849 30

Postinumero: 18100

Postitoimipaikka: HEINOLA

WWW-osoite: http://www.heinola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Timo Kaattari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.kaattari(at)heinola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505768600

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Energiatehokkuutta korjausrakentamiseen -hankkeessa kehitetään yhdessä Heinolan seudun ja Päijät-Hämeen yritysten kanssa energiatehokkaan korjausrakentamisen kokonaiskonsepteja sekä uusia kasvun mahdollisuuksia ja ratkaisuja vihreässä, energiatehokkaassa ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävässä rakentamisessa ja korjausrakentamisessa. Demonstraatiokohteiksi avataan ja kehittämisalustoina hyödynnetään Heinolan julkisia rakennuksia, kaupungin vuokrataloja sekä teollisia kiinteistöjä ja yksityisten omistamia rakennuksia. Lisää liiketoimintamahdollisuuksia haetaan voimakkaasti kasvavilta kansainvälisiltä markkinoilta.

Samalla kehitetään asiakkaiden/tilaajien prosesseja, osaamista ja keinoja hankkia ja toteuttaa Cleantechiin, uusiutuvaan energiaan ja puuhun perustuvia, vähähiilisyyttä edistäviä korjausrakentamisratkaisuja ja näin synnyttää lisäarvoa ja parantaa hankintojen/ investointien tuottavuutta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

•Pk-yritykset ja rakennusteollisuus – uutta liiketoimintaa, yritysten yhteistyötä ja ratkaisuja
•Kiinteistöjen omistajat ja hallinnoijat: kaupunki, teollisuus, asunto-osakeyhtiöt, yksityiset rakennusten omistajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
• Rakennusalan edunvalvontaorganisaatiot ja järjestöt, yrittäjäjärjestöt
• Lähialueiden Cleantech-verkostot
• Asukkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 137 229

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 042

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rauhankatu 3

Postinumero: 18100

Postitoimipaikka: Heinola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei varsinaista analyysiä, mutta rakennusala on miesvaltainen, mutta sekä yrityksissä (suunnittelu ja rakentaminen) että asiakas/tilaajaorganisaatioissa työskentelee ja tulevaisuudessa työllistyy yhä enemmän naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ks. edellinen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ks. edellinen Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 9
Korjataan ja hyödynnetään olemassa olevaa rakennuskantaa ympäristöystävällisesti. CO2-neutraalit rakennusmateriaalit; betoni, puu, teräs, lasi Luonnolliset prosessit
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
CO2-neutraalit rakennusmateriaalit
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 7
Välillinen vaikutus pitkällä aikavälillä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Vesitehokkuus, sadevesien talteenotto
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 4
Ei suoraa vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 10
Resurssitehokas design, olemassa olevien rakennusten korjaaminen, fiksu jätehuolto
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 10
Fiksut energiajärjestelmät, maalämpö, aurinko, hybridiratkaisut
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia (paikalliset markkinat & referenssejä laajemmille markkinoille kotimaassa ja kansainvälisesti)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Jakamistalouden palvelut
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
Fiksu liikkuvuus ja logistiikka osana suunnittelua ja toteutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Asumisviihtyisyyden lisääntyminen Korjaamalla viihtyisämpää elinympäristöä ja terveellisempää asumista
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Välillisesti naisten työllistyminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Vuokratalojen ym. asumisviihtyvyyden nousu
Kulttuuriympäristö 8 8
Teollisuusrakennusten ”uusi elämä", ympäristötaide
Ympäristöosaaminen 8 8
Kokemukset ja osaaminen ekologisten ratkaisujen kehittämisestä (yritykset, kaupunki, muut kiinteistöomaisuuden hallitsijat)

9 Loppuraportin tiivistelmä

Energiatehokkuutta korjausrakentamiseen -hankkeessa kehitettiin yhdessä Heinolan seudun ja Päijät-Hämeen yritysten kanssa energiatehokkaan korjausrakentamisen kokonaiskonsepteja sekä uusia kasvun mahdollisuuksia ja ratkaisuja vihreässä, energiatehokkaassa ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävässä rakentamisessa ja korjausrakentamisessa. Demonstraatiokohteiksi ja kehittämisalustoiksi kartoitettiin Heinolan julkisia rakennuksia ja muita kaupungin investointeja ja, ja ensimmäisinä pilotteina toteutettiin Marjatie 3 ja 1 –vuokrakerrostalojen korjausurakoiden hankintaprosessi ja markkinavuoropuhelu. Lisää liiketoimintamahdollisuuksia etsittiin kansallisilta sekä voimakkaasti kasvavilta kansainvälisiltä markkinoilta, joista potentiaalisimmaksi arvioitiin ensi vaiheessa Venäjä.

Samalla kehitettiin paikallisia prosesseja, osaamista ja keinoja hankkia ja toteuttaa Cleantechiin, uusiutuvaan energiaan ja puuhun perustuvia, vähähiilisyyttä edistäviä korjausrakentamisratkaisuja ja näin synnyttää lisäarvoa ja parantaa hankintojen/ investointien tuottavuutta.