Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70881

Hankkeen nimi: Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pyhäjoen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189127-1

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: 0403596001

Postinumero: 86101

Postitoimipaikka: PYHÄJOKI

WWW-osoite: http://www.pyhajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LAAKSO JYRI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: KEHITTÄMISASIAMIES

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyri.laakso(at)pyhajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403596007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle rakennettavan ydinvoimalan myötä Pyhäjoen yritystoimintaympäristö on suuren murroksen edessä. Kunnan väkimäärä tulee hetkellisesti yli kaksinkertaistumaan ja sadat yritykset hakevat kasvua Hanhikivi 1 -hankkeesta. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishankkeella edesautetaan kansainvälisten ja kansallisten yritysten investointien toteutumista Pyhäjoelle. Investointien mahdollistaminen, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edesauttaminen on hankkeen tärkein tavoite. Hanhikivi 1 -hanke on muuttanut Pyhäjoen todella houkuttelevaksi alueeksi uusille investoinneille. Invest in -toiminnan myötä syntyy uusia työpaikkoja ja liikentoimintamahdollisuuksia. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke mahdollistaa pienen kunnan toimintaympäristön kehittämisen, jotta investointien toteutuminen voidaan maksimoida. Tämän hankkeen päättymisen jälkeen Pyhäjoen kunnan tavoite on vakinaistaa toimintamalli, joka parhaiten tukee edelleen investoitien toteutumista ja yritysten kasvua. Kehittämishankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrityskehitysorganisaatioiden, kuten Raahen seudun yrityspalvelujen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat Pyhäjoelle sijoittumista harkitsevat kansainväliset ja kansalliset yritykset, jotka hakevat kasvua suoraan tai välillisesti kansainväliseen ydinvoimaprojektiin liittyen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pyhäjoelle sijoittuvien yritysten henkilöstö sekä muualta Pyhäjoella operoivat yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 189 756

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 183

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 271 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 260 261

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Pyhäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 6

Postinumero: 86101

Postitoimipaikka: PYHÄJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 50, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankketta valmistaltaessa on todettu, että sukupuolten tasavertaiselle kohtelulle ei ole esteitä. Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. European Standard on Gender Mainstreaming in the ESF -sivustolla olevaa ohjeistoa on mahdollista noudattaa. Analyysiin ei ole käytetty erikseen ulkopuolista asiantuntijaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kohdellaan molempia sukupuolia tasavertaisesti. Hankkeen toimenpiteet eivät aseta erityisvaatimuksia sukupuolelle. Hankkeen valmisteluvaiheessa on tutustuttu European Standard on Gender Mainstreaming in the ESF -sivustoon ja ohjeistuksiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on toteuttaa invest in- toimintaa ja edesauttaa yritysten kasvua siten, että eri sukupuolet ovat tasa-arvoisessa asemassa. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu luonnonvarojen käyttöön suoranaisesti. Tiedottaminen pyrintää suorittamaan pääosin sähköisesti luonnonvarojen säästämiseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu kasvillisuuden, eliöihin ja luonnonmonimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu jätteiden määrään, materiaalien hyötykäyttöön tai kierrätys sekä energia ja materiaalitehokkuuteen suoraan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Elinkeinorakenne monipuolistuu hankkeen avulla ja pysyviä työpaikkoja syntyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeella kehitetään voimakkaasti lisääntyvän yritysten investointeja edesauttavaa palvelua. Projektin jälkeen tavoitteena on vakinaistaa syntynyt toimintamalli.
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Hankkeella edesautetaan muun muassa tilapäisen majoituksen logistiikan toimivuutta. Investointien sijoittuminen suurhankkeen välittömään läheisyyteen vähentää omalta osaltaan ajomatkojen pituuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Hankkeella avulla syntyy investointeja ja työpaikkoja, jotka lisäävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeessa mahdollistetaan sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu valtavirtaistamisen periaatteita noudattamalla. Tasa-arvon edistäminen ei ole kuitenkaan hankkeen päätavoite.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Pk-yrityksiä palvellaan tasapuolisesti kulttuuritaustoista riippumatta. Hankkeen avulla mahdollistetaan kv-yritysten tehokas palvelu.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke lisää rakentamista Pyhäjoelle. Uusilla investoinneilla ei ole negatiivista vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Fennovoiman päätös rakentaa ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikiven niemelle tarjoaa sadoille yrityksille mahdollisuuden hakea kasvua Hanhikivi 1-hankkeesta suoraan tai välillisesti. Samalla Pyhäjoen kunnan yritystoimintaympäristö muuttuu merkittävästi. Tähän tilanteeseen syntyi Pyhäjoen kunnan hallinnoima Pyhäjoelta Virtaa -kehittämishanke, jolla haluttiin vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hankkeella pyrittiin saavuttamaan kymmenien uusien työpaikkojen syntyminen alueen yrityksiin sekä edistämään alueelle sijoittuvien yritysten verkostoitumista paikallisesti ja kansainvälisesti sekä kehittämään yritysten toimintaympäristöä.

Hankkeen aikana järjestettiin muun muassa kaksi mittavaa Pyhäjoelta Virtaa – verkostoitumispäivää (yhteensä 440 osallistujaorganisaatiota ja 880 henkilöä), osallistuttiin
kymmeniin eri yhteistyökumppanien järjestämiin yritystapahtumiin ja tavattiin yksittäin yli 100 yritystä. Yritysten toimintaympäristöä kehitettiin ketterällä
Invest in –palvelumallilla, jossa yritysten tarpeisiin pystyttiin vastaamaan nopeasti ja tuomaan ne hankkeen sidosryhmien tietoon.

Hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyi 33 uutta työpaikkaa Pyhäjoelle ja lähialueelle. Hankkeeseen osallistui 48 pk-yritystä tavoitteenaan kasvu tai kansainvälinen liiketoiminta. Niistä yhdeksässä liikevaihto tai henkilöstö lisääntyi merkittävästi, eli yli 10 prosenttia. Hanke myötävaikutti noin 12,5 miljoonaa euron investointien syntyyn. Investointien suorat työllisyysvaikutukset nousivat noin 52 henkilötyövuoteen.

Nyt luotua yritysten palvelumallia jatketaan Pyhäjoen kunnan palkattua elinkeinojohtajan uuteen toimeen jatkamaan ja johtamaan verkostojen rakentamista sekä luomaan lisää hyviä käytäntöjä hyödyntämällä muun muassa hankkeen aikana saatuja kokemuksia ja tuloksia. Palvelumallilla varmistetaan, että julkiset toimijat pystyvät reagoimaan mahdollisimman ketterästi kasvuhakuisten yritysten tarpeisiin, ja että Pyhäjoen kunta pystyy kehittämään elinvoimaverkoston arvoketjua entistä tehokkaammin.