Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70883

Hankkeen nimi: Rakennustuoteteollisuuden nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Keski-Pohjanmaalla

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Vierimaantie 7

Puhelinnumero: 044 449 2514

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: Ylivieska

WWW-osoite: http://www.centria.fi/tki

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MARTINKAUPPI VESA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.martinkauppi(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 4492707

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on määrittää rakennustuoteteollisuuden nykytila Oulun Eteläisen, Keski-Pohjanmaan ja Raahen seutukunnan alueella sekä määritellä keskeisimmät toimenpiteet, joilla alueen rakennustuoteteollisuutta kyetään vahvistamaan. Erityisenä painopisteenä selvityksessä etsitään toimenpiteitä, joilla elinkeinoelämä ja julkiset toimijat voivat tiivistää yhteistyötä koulutuksessa ja soveltavassa tutkimustoiminnassa.

Tavoitteena on laatia rakennustuoteteollisuuden kehittämisen tiekartta vuoteen 2025, joka sisältää keskeisimmät kehittämistoimet seuraavista näkökulmista: yrityskehitys, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä koulutus. Nykytila- ja kehittämistarveanalyysissä pyritään huomioimaan rakennustuoteteollisuuden läheiset liitännäistoimialat (mm. rakentaminen, kiinteistönhoito), jotta alan tulevaisuuden mahdollisuudet tulevat laajasti huomioiduksi.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on luoda edellytykset rakennustuoteteollisuuden innovaatiokeskittymän käynnistymiselle, joka tukee Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan merkittävän rakennustuoteteollisuustoimialan kehittymistä. Yhtenä pyrkimyksenä on suunnata rakennustuoteteollisuuden TKI-ympäristöjen kehittymistä palvelemaan alueen yritysten tarpeita sekä lisätä alueellisten toimijoiden rakennustuoteteollisuuden edistämiseen tähtäävää yhteistyötä. Tavoitteena on osaltaan kannustaa yrityksiä lisäämään panostuksiaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Talotehtaat
- Puutuoteteollisuusyritykset
- Betonituotteiden valmistajat
- Kivirakenteita valmistavat yritykset
- Metallirakenteiden valmistajat
- Rakennustuoteteollisuuden komponenttivalmistajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Suunnittelu-, arkkitehti- ja insinööritoimistot
- Rakennusalan yritykset (rakennusliikkeet; uudis- ja korjausrakentaminen, maanrakennusalan yritykset)
- Rakennuttajat, kiinteistöyhtiöt ja kiinteistöhuollon yritykset
- Rakennustuoteteollisuuteen liittyvät julkiset toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Raahen, Kokkolan, Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska, Kalajoki, Perho, Alavieska, Veteli, Reisjärvi, Siikajoki, Halsua, Merijärvi, Toholampi, Pyhäjärvi, Siikalatva, Kärsämäki, Kaustinen, Raahe, Kannus, Sievi, Lestijärvi, Kokkola, Oulainen, Haapavesi, Pyhäjoki, Nivala, Pyhäntä, Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa sukupuolinäkökulma on otettu huomioon analysoitaessa toimintaympäristöä. Sukupuolinäkökulmasta toimintaympäristöanalyysia on tarkennettu käyttäen STM:n ohjeistusta sukupuolivaikutusten arvioinnista. Rakennustuteyritysten henkilöstön sukupuolijakaumasta ei ole käytettävissä tilastotietoa. Hankkeen toimenpiteinä sukupuolinäkökulma tullaan huomioimaan kartoituksen laadinnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toimenpiteillä pyritään etsimään keinoja, joilla sukupuolten tasa-arvo toteutuisi mahdollisimman hyvin rakennustuotetoimialalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on laatia rakennustuoteteollisuuden alueellisen kehittämisen tiekartta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeen toimenpitein pyritään edistämään alueen rakennustuoteteollisuuden kilpailukykyä, joka todennäköisesti osittain löytyy luonnonvarojen kestävän käytön osaamisesta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeen toimenpitein pyritään edistämään alueen rakennustuoteteollisuuden kilpailukykyä, joka todennäköisesti osittain löytyy ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallinnasta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeen toimenpitein laaditaan kehittämisen tiekartta, joka osaltaan voi lisätä luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 5
Hankkeen jälkeen käynnistyvillä teollisuuden kehittämistoimenpiteillä todennäköisesti on positiivisia vaikutuksia maaperän ja vesistöjen tilaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tällä hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Hankkeessa suositaan sähköistä tiedonsiirtoa ja pyritään etsimään keinoja rakennustuoteteollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseksi, mikä osittain voi tarkoittaa materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke on energialähteiden käytön suhteen neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 8
Hankkeen toimenpitein pyritään edistämään alueen rakennustuoteteollisuuden kilpailukykyä ja luomaan uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Hankkeen toimenpitein pyritään edistämään alueen rakennustuoteteollisuuden kilpailukykyä ja luomaan uusia työpaikkoja. Rakennustuoteteollisuuden uudet palvelukonseptit voivat olla osa kilpailukyvyn vahvistumista.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä tietojärjestelmiä, jotka vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Alueen työllisyyden ja elinkeinojen tukeminen edistää alueen asukkaiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Projektissa pyritään siihen, että muodostuvissa uusissa työpaikoissa sekä miehillä että naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua teollisuuden kehittämistoimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Projektissa pyritään alueellisen liiketoiminnan tukemiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on kulttuuriympäristön suhteen neutraali.
Ympäristöosaaminen 1 2
Hankkeen toimenpitein pyritään edistämään alueen rakennustuoteteollisuuden kilpailukykyä, joka todennäköisesti osittain löytyy ympäristöosaamisen hyödyntämisestä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tuotettiin vuoteen 2025 ulottuva rakennustuoteteollisuuden tiekart-ta Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueelle. Tiekartan tausta-aineistoksi kerättiin tietoa toteuttajaorganisaatioiden aiemmin toteuttamista osaamistarvekartoituksista, ulkopuolisen asiantuntijan toimesta laaditusta kirjalli-suusselvityksestä sekä hankealueen rakennustuoteyritysten haastatteluista ja alueen rakennustuoteteollisuuden SWOT-analyysistä. Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hankkeen aikana haastatel-tiin yhteensä 51 yrityksen johtohenkilöitä. Haastateltavaksi valittavat yritykset määritettiin hanketoimijoiden ja seutukuntien yritysneuvojien yhteistyönä. Haas-tatellut yritykset jakautuvat seutukunnittain seuraavasti:

- Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, 5 yritystä
- Kaustisen seutukunta, 13 yritystä
- Kokkolan seutukunta, 7 yritystä
- Nivala-Haapajärven seutukunta, 7 yritystä
- Raahen seutukunta, 9 yritystä
- Ylivieskan seutukunta, 10 yritystä

Haastatelluista yrityksistä (toimipaikoista) 18 % oli kooltaan mikroyrityksiä, 56 % pieniä ja 26 % keskisuuria. Pääasiallisen materiaalin perusteella haastatellut yri-tykset jakautuivat seuraavasti:

• Metallituotteet, 24 %
• Betoni- ja kivituotteet, 16 %
• Puutuotteet, 50 %
• Muut, 10 %

Haastatellut yritykset kokivat yleisesti henkilöstöön ja osaamiseen liittyvät tekijät tulevaisuutensa kannalta tärkeimmiksi asioiksi. Näistä erityisesti ennakointiin liit-tyvä osaaminen nähtiin tärkeäksi. Yritysjohtajien kanssa käydyissä keskusteluissa nousi esiin toive alueellisesta toimijasta, joka kykenee tuomaan yrityksille enna-kointitietoa markkinoiden ja teknologioiden muutoksista sekä toimimaan tiedon-välittäjänä EU-lainsäädäntöelimien ja yritysten välillä.

Rakennustuoteteollisuuden muutoksen ajureita tunnistettiin paljon. Hankkeen aikana nämä ryhmiteltiin neljään ryhmään:

1. Markkinat, kilpailijat, ympäristö ja vaatimukset
2. Tuotteet, palvelut ja prosessit
3. Teknologiat, kyvykkyydet ja tieto
4. Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Kehittämisen tiekartan määrittelyn tueksi järjestettiin loka-marraskuussa 2015 kuusi erillistä keskustelutilaisuutta Kokkolassa, Raahessa, Vetelissä, Ylivieskassa, Nivalassa ja Piippolassa. Tilaisuuksissa syvennettiin pohja-aineiston ja yrityshaas-tattelujen esiin nostamia teemoja. Seutukuntien yritysneuvojat ja vastaavat toimi-jat olivat keskeisessä roolissa alueellisten keskustelutilaisuuksien järjestämisessä ja markkinoinnissa.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 17.2.2016 Ylivieskassa teemalla ”Raken-nustuoteteollisuuden tulevaisuus”. Seminaarin ohjelma rakennettiin tiekartta-prosessin aikana esiin nousseiden keskeisten teemojen ympärille.

Hankkeessa määriteltiin alueen rakennustuoteteollisuuden strategiset seuranta-mittarit, joiden avulla kehittämisen tiekartan toimenpiteiden vaikutusta alan ke-hittymiseen voidaan seurata. Mittareiksi valittiin seuraavat:

• (Rakennustuoteteollisuuden) valmistus- ja palvelutehtävissä työskente-levien määrä (kpl)
• Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto (euroa)
• Yritysten keskimääräinen liikevoittoprosentti
• Panostus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (euroa / htv)
• Viennin arvo (euroa)
• Kehityshankkeiden määrä (kpl)
• Kehityshankkeiden volyymi (euroa)
• Alueelle tulevan t&k-rahoituksen määrä suhteessa koko maahan (%)

Hankkeen aikana tuotetut taustaraportit, lehtiartikkelit, loppuseminaarin esitys-materiaalit ja varsinainen rakennustuoteteollisuuden tiekartta ovat ladattavissa hankkeen internetsivuilta.