Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70884

Hankkeen nimi: Kansainvälisen verkkoliiketoiminnan palvelukonseptin uudistus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.8.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PETCONS OY / TACKLA PRO

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0912000-9

Jakeluosoite: Standertskjöldinkatu 1

Puhelinnumero: +358 107785900

Postinumero: 53200

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.tackla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nylund Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.nylund(at)tackla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500252744

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoituksena on merkittävästi uudistaa ja vahvistaa toimintastrategiaa urheiluasustemarkkinoilla tavoitteena kasvun ja kannattavuuden lisääminen. Suunnitelma kilpailukykyisen jakeluprosessin toteuttamisesta verkkopalvelulla . ¿ Käyttäjäroolien suunnittelu kattaen koko jakeluketjun hallinnoinnin (myyjä, maahantuoja/jälleenmyyjä, seura-asiakas) ¿ kirjautumisen ja tunnistautumisen sekä maksuliikenteen mekanismit ¿ Tunnusten ja käyttäjien hallinta eri roolien mukaisesti, alatunnukset asiakkaan omille seura-asiakkaille tavoitteena verkkoasioinnin moninkertaistaminen ¿ Käyttäjälle sovitettu tuotetarjonta, tarjolle ensisijaisesti oma tai omaan yhteisöön/seuramallistoon liittyvät tuotteet, saatavuustiedot, omat hinnat ja myös ostohistoria.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 510

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 510

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Standerstkjöldinkatu 1

Postinumero: 53200

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sopivin henkilö etsitään
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sopivin henkilö etsitään
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Sopivin henkilö etsitään

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Perinteikäs urheilutuotteiden valmistaja ja maahantuoja, Tackla, vei läpi mittavan liiketoimintastrategian uudistushankkeen, jossa keskeinen osa oli myynnin ja markkinoinnin digitalisointilla. Hankkeen keskeinen tulos on täysin uudistettu verkkopalvelu, joka yhdistää tähänastiset verkkokaupat ja verkkosivustot yhdeksi taustajärjestelmään integroiduksi sivustokokonaisuudeksi, joka palvelee globaalisti kaikkia Tacklan keskeisiä asiakassegmenttejä: Tackla-tuotteiden jälleenmyyjiä, seuroja ja urheilutuotejälleenmyyjiä sekä kuluttajia. Kukin jälleenmyyjä ja seura näkee tuotteet omilla hinnoillaan ja myös tilaustuotteet. Sivuston lisäksi digitaalinen markkinointi muodostuu monikanavaisesta sosiaalisen median ja suoraviestinnän kanavakonsepteista. Hanke alkoi syksyllä 2015 ja kokonaisuus valmistui suurelta osiltaan kesään 2016 mennessä. Hanke jatkuu joidenkin B2B-asiakashoidellisten järjestelmäintegraatioiden osalta vuoden 2016 ajan. Kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi suurelta osin Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Tacklan järjestelmä- ja markkinointikumppanit.