Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70885

Hankkeen nimi: Mobiilirobotiikka palvelutuotteeksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.4.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROBOT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2040254-1

Jakeluosoite: Repsikkapojantie 8

Puhelinnumero: +358 44 3333 439

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.probot.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tikanmäki Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.tikanmaki(at)probot.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 3333 439

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään loppuun ja toteutetaan referenssikohde Probot Oy:n kehittämän mobiilirobottiliiketoiminnan testaamiseksi. Hankkeessa rakennetaan Probot Oy:n kehittämään modulaariseen robottikonseptiin perustuva peltorobotti, jonka kenttätestaus suoritetaan kesän 2015 aikana. Kenttätestauksesta kerätyt tulokset ja kokemukset koostetaan markkinointimateriaaliksi, jonka avulla testataan liiketoimintamallin toimivuutta IROS 2015 -konferenssissa pidettävillä messuilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 659

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 659

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Repsikkapojantie 8

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen, vaan se palvelee tasavertaisesti molempia sukupuolia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen, vaan se palvelee tasavertaisesti molempia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen, vaan se palvelee tasavertaisesti molempia sukupuolia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Toteutettava referenssikohde tähtää suoraan maatalouden kestävään kehittämiseen ja säästeliämpään resurssien käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Toteutettava referenssikohde tähtää suoraan maatalouden kestävään kehittämiseen ja säästeliämpään resurssien käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Toteutettava referenssikohde tähtää suoraan maatalouden kestävään kehittämiseen ja säästeliämpään resurssien käyttöön, kuten myös pienten viljelijätoimijoiden kilpailykyvyn säilyttämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-