Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70889

Hankkeen nimi: Hyperpolarisoitu magneettikuvannus - Innovaatioalusta translationaaliseen lääkekehitykseen ja tarkempaan diagnostiikkaan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 1627

Puhelinnumero:

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kettunen, Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.kettunen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405757954

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lääketieteellisellä kuvantamisella on jatkuvasti kasvava rooli lääketieteessä ja lääkekehityksessä. Hyperpolarisoitu (dDNP) molekulaarinen magneettikuvaus vahvistaa havaitun signaalin yli 10000-kertaiseksi ja mahdollistaa aineenvaihdunnan reaaliaikaisen kuvantamisen 13C-leimattuja, ei radioaktiivisia, merkkiaineita käyttäen sekä prekliinisesti että kliinisesti. Projektin tavoitteena oli hyperpolarisaatioon perustuvan molekulaarisen kuvantamisen kehittäminen lääkekehityskäyttöön soveltuvaksi innovaatioalustaksi, jota hyödynnetään akateemisesti ja yritysverkoston kautta. Projektissa keskityttiin kehittämään tehokkaita rutiininomaisia mittaus- ja analyysimenetelmiä, joita voidaan käyttää prekliinisessä lääkeainekehityksessä sekä tautimallien karakterisoinnissa. Hankkeen aikana pystytettiin hyperpolarisaatioon perustuva kuvannusmenetelmä, jonka soveltumista terapiavasteen määrittämiseen testattiin onnistuneesti geeniterapia-syöpämallissa yhteistyössä projektin yritysosapuolen kanssa. Tämän lisäksi hankkeen aikana kehitettiin uusia magneettikuvausmenetelmiä, joilla hyperpolarisoidun signaalin käyttö voidaan optimoida. Vaikka projekti keskittyi syöpäkuvantamiseen, voidaan kehitettyjä menetelmiä jatkossa soveltaa myös sydän- ja aivokuvantamiseen ja ne ovat myös siirrettävissä kliinisiin magneettikuvauslaitteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 245 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 241 893

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 245 377

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 242 270

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
- Hankkeen toteutusyksiköllä voimassa oleva henkilöstöstrategia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
-Hankkeen työntekijät valitaan sukupuolesta riippumatta (tavoite 50:50)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
- Hankkeen päätavoite on uuden tieteellisen palvelun kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Tutkimuskohteena on lääketieteellinen ratkaisu, hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei mainittuja vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Hanke kehittää olemassaolevaa tutkimusyritysyhteisöä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hanke kehittää uusia palveluita yrityskäyttöön
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hanke pyrkii edistämään väestön terveydellistä hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeen työntekijät valitaan sukupuolesta riippumatta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lääketieteellisellä kuvantamisella on jatkuvasti kasvava rooli lääketieteessä ja lääkekehityksessä. Hyperpolarisoitu (dDNP) molekulaarinen magneettikuvaus vahvistaa havaitun signaalin yli 10000-kertaiseksi ja mahdollistaa aineenvaihdunnan reaaliaikaisen kuvantamisen 13C-leimattuja, ei radioaktiivisia, merkkiaineita käyttäen sekä prekliinisesti että kliinisesti. Projektin tavoitteena oli hyperpolarisaatioon perustuvan molekulaarisen kuvantamisen kehittäminen lääkekehityskäyttöön soveltuvaksi innovaatioalustaksi, jota hyödynnetään akateemisesti ja yritysverkoston kautta. Projektissa keskityttiin kehittämään tehokkaita rutiininomaisia mittaus- ja analyysimenetelmiä, joita voidaan käyttää prekliinisessä lääkeainekehityksessä sekä tautimallien karakterisoinnissa. Hankkeen aikana pystytettiin hyperpolarisaatioon perustuva kuvannusmenetelmä, jonka soveltumista terapiavasteen määrittämiseen testattiin onnistuneesti geeniterapia-syöpämallissa yhteistyössä projektin yritysosapuolen kanssa. Tämän lisäksi hankkeen aikana kehitettiin uusia magneettikuvausmenetelmiä, joilla hyperpolarisoidun signaalin käyttö voidaan optimoida. Vaikka projekti keskittyi syöpäkuvantamiseen, voidaan kehitettyjä menetelmiä jatkossa soveltaa myös sydän- ja aivokuvantamiseen ja ne ovat myös siirrettävissä kliinisiin magneettikuvauslaitteisiin.