Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70893

Hankkeen nimi: Uusien nanokiteisten ohutkalvojen valmistus- ja tutkimusmenetelmien kehitys perustuen pulssilaserteknologiaan

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PICODEON LTD OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2007808-3

Jakeluosoite: Piisilta 1

Puhelinnumero: +358 40 073412

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: II

WWW-osoite: www.picodeon.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sippola Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Manager

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maarit.sippola(at)picodeon.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504821665

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään tutkimus- ja karakterisointimenetelmät ja soveltuvin osin valmistusmenetelmät uusien ohutkalvopinnoitteiden valmistukseen erityisesti Li-akku, optiikka-, LED-, OLED-, tribilogisiin, sensori- ja lääketieteen sovelluksiin.Projektin keskeisenä tavoitteena on luoda Picodeoniin uusien PLD-teknologiaan (Pulsed Laser Deposition) perustuvien ohutkalvomenetelmien valmistuksessa ja kehityksessä tarvittava ainutlaatuinen osaamiskeskittymä yhtiön Iin teknologiakeskukseen tukemaan aiemmin tehtyjä teknologia- ja laiteinvestointeja. Hanke pääosat ovat (i) tutkimusmenetelmien määrittely, (ii) laiteinvestointien toteutus, (iii) ainakin kahden uuden DI/Tkt-tasoisen tutkijan palkkaaminen ja koulutus vaativiin ohutkalvojen tutkimus- ja kehitystehtäviin sekä (iv)menetelmien käyttöönotto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 124 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 599

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 124 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 124 599

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Ii

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Piisilta 1

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: II

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on riippumaton sukupuolesta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on riippumaton sukupuolesta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on riippumaton sukupuolesta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Kehitämme energiaystävällisiä, osin uusiutuviuen energialähteiden ja sähköautojen käyttöön (Li-akut) perustuvia pinnoiteratkaisuja
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Kehitämme energiaystävällisiä, osin uusiutuviuen energialähteiden ja sähköautojen käyttöön (Li-akut) perustuvia pinnoiteratkaisuja
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Kehitämme korkean teknologian työpaikkoja perustuen ohutkalvo- ja nanoteknologiaratkaisujen kehitykseen voimakkaasti kasvaville sovellussegmenteille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Kehitettävä teknologia pyritään suojaamaan 100% globaalisti patentein
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tiivistelmä tehdään osana loppuraporttia