Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70894

Hankkeen nimi: Kaupallistamisprojekti tuotteille, joilla voidaan kustannustehokkaasti valmistaa proteiineja lääketeollisuuden ja diagnostiikan tarpeisiin

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.3.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BIOSILTA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2128571-1

Jakeluosoite: Aapistie 7B

Puhelinnumero: +358445571861

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.biosilta.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vasala Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.vasala(at)biosilta.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358445571861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Merkittävä osa farmaseuttisia ja diagnostisia proteiineja sisältää disulfidisidoksia, joita kolibakteeri ei tehokkaasti pysty valmistamaan. Hankkeessa yhdistetään uuden E. colin ekspressiosysteemin kaupallistaminen (Oulun YO:n ja BioSillan yhteistyönä) sekä EnPresso-kasvatustuotteiden optimointi laajamittaisiin kasvatuksiin. Hankkeeseen sisältyy: 1) kaupalliseen version kehitys akateemisesta ekspressiovektorista (plasmidista) 2) EnPresso-mediumin kehitys muotoon, joka soveltuu hyvin > 0.5 L kokeisille kasvatuksille (esim. suuret ravistelupullot, kertakäyttöbioreaktorit, fermentorit) 3) Kasvatusprotokollien optimointi and expressiosysteemin toimivuuden demonstrointi laajan mitan kasvatuksissa 4) plasmidin kaupallisen tuotantomenetelmän kehitys

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 781

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 781

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Aapistie 7B

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tavoitteet liittyvät myynnin lisäämiseen; asiakkaiden näkökulmasta kustannustehokkuus voi parantua 80%; tähän liittyy myös energiatehokkuuden parantuminen proteiinien tuotto- ja puhdistusprosesseissa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei relevanssia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei relevanssia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Prosessit nopeammiksi ja tehokkaammiksi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Energiatehokkaammat prosessit
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 7
Pienemmät kasvatusvolyymit, parempi tuottotaso -> vähemmän jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Diagnostiikka/printable technology: vasta-aineiden tuotto helpottuu, Yliopiston tutkijoiden toimintaedellytykset paranevat
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-