Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70895

Hankkeen nimi: IoT tuote (SKIIOT)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.5.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EXIOPS OYEXIOPS

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2676876-3

Jakeluosoite: Vihikari 10

Puhelinnumero: +358 504802414

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

WWW-osoite: www.exiops.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Höynälä Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.hoynala(at)exiops.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504802414

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

IoT Tuote (SKIIOT)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 680

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 59 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 680

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektronikkatie 3

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yritys kannattaa Sukupuolten tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta. Ylläpidämme yhdenmukaisia työllistämismahdollisuuksia, olemme sitoutuneet tarjoamaan sellaisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan sekä takaamme, että noudatamme paikallisia työaika- ja palkkalakeja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yritys kannattaa Sukupuolten tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta. Ylläpidämme yhdenmukaisia työllistämismahdollisuuksia, olemme sitoutuneet tarjoamaan sellaisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan sekä takaamme, että noudatamme paikallisia työaika- ja palkkalakeja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Yritys kannattaa Sukupuolten tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta. Ylläpidämme yhdenmukaisia työllistämismahdollisuuksia, olemme sitoutuneet tarjoamaan sellaisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan sekä takaamme, että noudatamme paikallisia työaika- ja palkkalakeja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-