Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70897

Hankkeen nimi: EcoSairila 2015-2016 Kehittämisohjelma

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0600598-8

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: +358 15 361 600

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikseimikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Kauppinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.kauppinen(at)mikseimikkeli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440 361616

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on luoda Mikkelin Sairilan alueelle kansallisesti ainutlaatuinen ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö (EcoSairila). Tavoite saavutetaan keskittämällä jätekeskuksen ja alueelle siirtyvän jätevedenpuhdistamon yhteyteen synergisiä julkisten ja yksityisten toimijoiden ympäristöliiketoimintaan liittyviä toimintoja ja tutkimustoimintaa. Alueen kehittäminen on laaja kokonaisuus, ja tämä hanke keskittyy kokonaisuuden kannalta ajankohtaisiin sekä keskeisiin kehitys- ja koordinointitehtäviin.

Tällä hankkeella on kolme keskeistä tavoitetta:

1. Luodaan EcoSairilan alueelle profiili uudenlaisena ekotehokkuutta korostavana teollisuusalueena. Oman ja erottuvan profiilin tavoitteena on tehdä alueesta houkutteleva ja kiinnostava sinne sijoittuville yrityksille ja muille toimijoille.

2. Löytää ja houkutella EcoSairilan alueelle veturiyritys sekä muita uusia toimijoita. Tällä toimenpiteellä pyritään varmistamaan alueelle sopivan veturiyrityksen ja muutaman edelläkävijä yrityksen saaminen alueelle.

3. Kehitetään EcoSairilan alueelle ympäristöalan tutkimusta, koulutusta ja yritysten innovaatiotoimintaa tukeva TKI – konsepti

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat seuraavat:
- Mahdolliset alueelle sijoittuvat paikalliset ympäristöalan yritykset
- Muulla maassa sijaitsevat mahdolliset alueelle sijoittuvat yritykset
- Alueen infraa ja palveluita tarjoavat yritykset
- Paikalliset koulutus- ja tutkimuslaitokset; LUT ja MAMK, Aalto yliopisto ja Ruralia – instituutti
- Mikkelin kaupunki (kaupungin johto, kaavoitustoimisto ja ympäristökeskus)
- Mikkelin Vesilaitos
- Metsäsairila Oy ja muut sen alueella jo nyt toimivat yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankeen välilliset kohderyhmät ovat seuraavat:
- Muut alueella sijaitsevat yritykset
- Muualla toimivat kotimaiset ympäristöalan yritykset
- Seudun elinkeinoelämä
- Kansalaiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 175 644

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 133 802

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 991

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 191 161

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kehittämiskohde ei ole sukupuoli-riippuvainen, ja toimijoiden sukupuolijakaumaan ei voi vaikuttaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kehittämiskohde ei ole sukupuoli-riippuvainen, ja toimijoiden sukupuolijakaumaan ei voi vaikuttaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kehittämiskohde ei ole sukupuoli-riippuvainen, ja toimijoiden sukupuolijakaumaan ei voi vaikuttaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Kaikkien EcoSairilan alueen toimijoiden ja toimintojen lähtökohta on luonnonvarojen tehokkaampi käyttö. Ympäristöliiketoiminnassa se merkitsee parempaa tulosta, joten alueen kaikki tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantotoiminta pyrkii parempaan ja tehokkuuteen materiaalien ja luonnonvarojen hyödyntämisessä. Näillä on sekä välittömiä- että välillisiä vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Kaikkien EcoSairilan alueen toimijoiden ja toimintojen lähtökohta on luonnonvarojen tehokkaampi käyttö ja siten myös niillä on sekä välittömiä- että välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämisessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen hankkeella ei ole vaikutuksia, koska toimenpiteet vaikuttavat lähinnä luonnonvarojen säästöön.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 6
Hankkeella on mittavia välillisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesien laatuun, maaperään sekä ilmaan ja kasvihuonekaasujen päästöihin. Alueella kehitetyt, testatut ja pilotoidut menetelmät sekä tuotteet vaikuttavat käyttöönottovaiheessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Kaikkien EcoSairilan alueen toimijoiden ja toimintojen lähtökohta on luonnonvarojen tehokkaampi käyttö ja siten myös niillä on välillisiä vaikutuksia Natura 2000 kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Kaikkien EcoSairilan alueen toimijoiden ja toimintojen lähtökohta on luonnonvarojen tehokkaampi käyttö, ja siten myös niillä on sekä välittömiä- että välillisiä vaikutuksia materiaalien kestävään hyödyntämiseen ja jätteiden parempaan käyttöön ja vähenemiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Alueella kehitetyt, testatut ja pilotoidut menetelmät sekä tuotteet vaikuttavat välillisesti uusiutuvien energialähteiden käytön tehostumiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 7
Hankkeen kokonaistavoitteena on uuden liiketoiminta-alueen syntyminen Sairilan alueelle, joten hankkeella voidaan sanoa olevan välittömiä sekä välillisiä vaikutuksia paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Välillisiä vaikutuksia/Uudella liiketoiminta-alueella tullaan ottamaan käyttöön ja kehittämään sekä testaamaan myös uusia aineettomia ympäristöliiketoiminnan tuotteita ja palveluita esimerkiksi materiaalien käsittelymenetelmiä ja alan palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Välillisiä vaikutuksia/Uudella liiketoiminta-alueella tullaan kehittämään ja testaamaan myös uusia ympäristöliiketoimintaan liittyviä logistiikkaratkaisuja osana TKI- sekä yritystoimintaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 5
Hankkeella on välittömiä sekä välillisiä vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen, koska hankkeen toimenpiteet vaikuttavat uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen alueelle. Myöhemmin alueella kehitetyt tuotteet ja palvelut edistävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistämiseen hankkeella ei ole vaikutuksia, koska toimenpiteet vaikuttavat lähinnä luonnonvarojen säästöön ja yritys- ja tutkimustoimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistämiseen hankkeella ei ole vaikutuksia, koska toimenpiteet vaikuttavat lähinnä luonnonvarojen säästöön ja yritys- ja tutkimustoimintaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Kulttuuriympäristön edistämiseen hankkeella ei ole vaikutuksia, koska toimenpiteet vaikuttavat lähinnä luonnonvarojen säästöön ja yritys- ja tutkimustoimintaan.
Ympäristöosaaminen 4 5
Kaikkien EcoSairilan ympäristöliiketoiminta-alueen toimijoiden ja toimintojen lähtökohta on luonnonvarojen tehokkaampi käyttö, ja siten myös niillä on mittavia välittömiä sekä välillisiä vaikutuksia seudun ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Mikkeli Metsä-Sairilan alueelle uudenlainen vihreän teollisuuden kasvukeskus, EcoSairila. Uusi alue rakentuu olemassa olevaan Metsäsairilan jätekeskuksen ja uuden, 2020 toimintansa aloittavan seuraavan sukupolven jätevedenpuhdistamon yhteyteen Mikkelin kaupungin omistamalle noin 300 hehtaarin maa-alueelle. EcoSairilan toiminta perustuu yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaan, toimintojen välisiin synergioihin, kattavaan ympäristötietojärjestelmään sekä erilaisten kehitysalustojen tarjoamiin tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointimahdollisuuksiin.

Hanke toteutettiin projektisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, mutta ajallisesti yhdellä vuodella jatkettuna:

1. Alueelle luotiin omaa EcoSairila-brändiä, tuotettiin markkinointimateriaalia sekä määriteltiin sen muista vastaavista hankkeista erottavat tekijät.
2. Koemarkkinoinnilla ja suorilla kontakteilla haettiin veturiyritystä sekä muita toimijoita sijoittumaan alueelle.
3. Alueelle kehitettiin TKI-konsepteja ja käynnistettiin teollisen mittakaavan pilotointimahdollisuuksien kehittäminen vesi/materiaali/liete -virroille.
4. Hankkeessa koordinointiin myös muuta alueen kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Hankkeen aikana käynnistyi useita yritysten ja tutkimuslaitosten kehittämishankkeita ja syntyi myös kolme uutta työpaikkaa osallistuneisiin yrityksiin. EcoSairila nousi Mikkelin kaupungin stragiaan yhtenä kolmesta nimetystä kehittämisalustasta ja eri toimijoiden yhteistyö sen ympärillä vahvistui. Yhteinen, koordinoitu kehittämistyö jatkuu myös hankkeen jälkeen.