Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70899

Hankkeen nimi: Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen - CFB

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0600598-8

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: 015 361 600

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.miktech.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Kauppinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.kauppinen(at)miktech.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 361 616

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Navitas Kehitys Oy, 0775736-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Bioenergiaan liittyvän teknologian ja osaamisen vienti tarjoaa merkittäviä liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia itäsuomalaisille yrityksille. Kansainvälinen kilpailu teknologian toimittajien välillä on kovaa ja siinä pärjätäkseen yritysten on pystyttävä tarjoamaan suurempia toimituskokonaisuuksia sekä soveltamaan uusia liiketoimintamalleja.

Hankkeessa kehitetään bioenergia-alan yritysten vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksia ja keskinäistä yhteistyötä. Tämän rinnalla kehitetään ja pilotoidaan uusi biomassa-arvoketjuun pohjautuva viennintoimintamalli yhteistyössä kehitysyhtiöiden, bioenergia-alan yritysten ja Team Finland toimijoiden kesken. Toimintamallin avulla yritykset saavat tarpeisiinsa soveltuvia vientiä ja kansainvälistymistä tukevia Team Finland verkoston palveluja tehokkaasti käyttöönsä. Hankkeessa testataan Export Finlandin uusien kansainvälistymispalvelujen sopivuutta yritysryhmälle ja välitetään pk-yrityksien tarpeita Finprolle palveluiden jatkokehittämisen tueksi. Hanke kytkee myös alueen yrityksiä vuonna 2015 käynnistyviin Finpron hallinnoimiin bioenergia-alan TEAM-Finland kasvuohjelmiin.

Hankkeen tuloksena:

- yritykset saavat todellista markkinatietoa ja kontakteja potentiaalisiin ulkomaisiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin
- mukana olevien yritysten keskinäinen verkostoituminen lisääntyy ja yhteistyö tiivistyy
- syntyy suurista ja pk-yrityksistä koostuvia ”veturiyritysten” vetämiä konsortiota, jotka pystyvät tarjoamaan laajempia toimituskokonaisuuksia
- yrityksiä saadaan mukaan kansainvälisten projektien tarjouskilpailuihin
- yrityksiä hyväksytään toimittajiksi kv-projekteihin
- Team Finland toimintamalli tehostuu

Hanke luo edellytyksiä bioenergiateknologian ja –osaamisen viennin kasvulle, mikä jatkossa lisää maakunnan yritysten liikevaihtoa ja synnyttää uusia työpaikkoja vientiteollisuuteen.

Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen osa hankkeen toiminnoista jatkuu yritysvetoisena joko vientirenkaina tai yrityshankkeina. Tavoitteena on myös, että hankkeessa toteutettavan Finpron Cleantech Finland ja Export Finland toimintatapojen pilotoinnissa syntyvät tai havaitut hyvät käytännöt jatkuvat osana organisaatioiden perustoimintoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Etelä- ja Pohjois-Savossa toimivat bioenergia-alan yritykset, joita ovat mm.:
- Inray Oy
- MHG Systems Oy
- Fixteri Oy
- KPA Unicon Oy
- Andritz Biomass Boilers
- Andritz Service
- Clean Flame Oy
- Torrec Oy
- Saimatec Engineering Oy
- Coresto Oy
- Gebwell Oy

2. Hankkeen ulkopuoliset bioenergiateknologian ja osaamisen viennistä ja viennin kehittämisestä kiinnostuneet yritykset

Hankkeeseen on valmisteluvaiheen aikana sitoutunut jo kahdeksan yritystä (yrityssitoumukset hakemuksen liitteenä). Hankkeen aikana hankkeen piiriin haetaan lisää yrityksiä täydentämään jo mukana olevaa yritysryhmää. Tavoitteena on saada mukaan vähintään 12 yritystä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Hankkeessa mukana olevien yritysten alihankkijaverkostot sekä maakuntien korkeakoulu- ja yliopistoyksiköt.

- ulkomaalaiset kotimaisen bioenergiateknologian ja osaamisen potentiaaliset loppukäyttäjät ja päättäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 187 856

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 177 064

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 275 632

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 262 195

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Mikkelin, Jyväskylän, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Jyväskylä, Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hankkeen myötä biomassan käsittely ja hallinnointi sekä sitä käyttävä poltto- ja muu teknologia edistävät puupohjaisen biomassa käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biomassalla vähentäää CO2 päästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hallittu metsäbiomassan keruu ja läpinäkyvä hallinta lisäävät luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biomassalla vähentäää CO2 päästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 4
Hallittu metsäbiomassan keruu ja läpinäkyvä hallinta mahdollistavat erityisalueiden huomioon ottamisen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Hankkeessa tarjotaan teknologisia ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvalla biomassalla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Yritysten kansainvälitysminen luo niille kasvua ja mahdollisuutta synnyttää uusia työpaikkoja alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankeessa mukana teknologiaa, joka mahdollsitaa puupohjasien biomassan entistä taloudellisemman logistiikan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Yritysten kansainvälitysminen luo niille kasvua ja mahdollisuutta synnyttää uusia työpaikkoja alueelle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen – CFB – hankkeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida biomassan arvoketju – tiivistämällä bioenergia-alalla toimivien pk-yritysten keskinäistä yhteistyötä ja viestiä tekemisestä yhteisenä teknologia- ja palvelutarjoomana kestävästä metsänhoidosta energiantuotannon kautta lämpimään taloon saakka niin, että kokonaisuus olisi vahva ja kiinnostava kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena oli sitouttaa yritykset yhteiseen tekemiseen ja toimintamalliin, lisätä yhteistyötä Team Finland toimijoiden kanssa, hankkia markkinatietoa sekä verkostoja uusilta markkinoilta ja edistää yritysryhmän mahdollisuuksia päästä toimittajaksi kansainvälisiin projekteihin.

Hankkeen toiminnan tuloksena syntyi kotimaassa markkinointiviesti -ja materiaali biomassan arvoketjulle, tiivis yhteistyö yritysryhmän sisällä sekä toimiva yhteistyö Team Finland toimijoiden kesken, erityisesti Finpron Energia-kasvuohjelman kanssa. Kansainvälistymiseen aktivoivissa toimenpiteissä hankkeen tuloksena syntyi markkinaselvitysten kautta uutta markkinatietoa kansainvälisiltä markkinoilta sekä uusia kansainvälisiä kontakteja ja liidejä yritysten käyttöön. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon profiilit bioenergia-alan osaaja-maakuntina vahvistui kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. CFB- hanke pääsi toteuttamaan odotettua useamman päättäjävierailun kokonaan tai osatoteuttajana maakuntaamme, joissa delegaatioiden osallistujat näkivät käytännössä bioenergia-alan ratkaisut yrityksissä ja vierailukohteissa.

CFB-hankkeeseen osallistuneet yritykset ilmaisivat halunsa jatkaa toimintaa yritysryhmähankkeena myös jatkossa ja kehittämisyhtiöt Miksei ja Navitas Kehitys yhteistyössä Mikkelin Ammattikorkeakoulu XAMK:n kanssa valmistelivat uuden kehittämishankkeen, jossa kehittämisen osa-alueina on viennin kehittämistoimenpiteiden lisäksi myös teknologian kehittäminen yrityksissä.