Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70901

Hankkeen nimi: Vapaa-ajan asumisen kehittäminen Mäntyharjun keskustassa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.5.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1487065-6

Jakeluosoite: PL 76

Puhelinnumero: 0407797747

Postinumero: 52701

Postitoimipaikka: Mäntyharju

WWW-osoite: http://www.masek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Ollikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.ollikainen(at)mantyharju.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407797747

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeinen tavoite on luoda uskottava ja realistinen konsepti vapaa-ajan asumisesta kuntataajamassa. Vapaa-ajan asumisen kehittämisellä taajamassa tavoitellaan Mäntyharjun keskustan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja vähähiilisyyttä sekä keskustan kokonaisvetovoiman kasvattamista. Keskusta-alueen rakenteen tiivistäminen on tärkeä tavoite keskustan elinvoimaisuuden sekä ekotehokkuuden parantamiseksi. Pienten maalaiskuntien keskusten elinvoima uhkaa laimentua ja karata kaupunkeihin yhdyskuntarakenteen hajautumisen myötä. Elinvoiman säilyttäminen edellyttää toiminnallista tiivistämistä. Tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa myös tehokkaamman resurssien käytön ja pienemmän hiilijalanjäljen. Kehitettävä uusi konsepti perustuu vähähiilisyyden tavoitteeseen niin rakennusten energiatalouden kuin alueen toiminnallisuuden näkökulmasta. Jälkimäinen tavoite voidaan saavuttaa tiiviin yhdyskuntarakenteen avulla sekä vähentämällä henkilöautoliikenteen tarvetta. Tämän mahdollistavat alueen hyvä saavutettavuus ja lyhyet sisäiset välimatkat.

Hankkeessa luotavan uuden vapaa-ajan asumisen konseptin tulee perustua testattuun markkinakysyntään – asuntojen koon, käyttötarkoituksen, kohderyhmän ja omistusmallien suhteen. Hankkeessa selvitetään kohderyhmät, joille vapaa-ajan asumisen uutta konseptia voidaan tarjota. Tavoitteena on monipuolistaa vapaa-ajan asumismuotojen tarjontaa. Vapaa-ajanvieton edellyttämiä aktiviteetteja ja palveluita on kehitettävä ja tarjontaa lisättävä keskusta-alueella. Konseptia ryhdytään samalla markkinoimaan ja hakemaan sille kehittämiskumppaneita ja toteuttajatahoja. Konseptia markkinoidaan potentiaalisen asiakaskunnan tavoittamiseksi. Kohdealuelle laaditaan suunnitelma, joka mahdollistaa vapaa-ajan asumisen konseptin sekä vapaa-ajan asumisen palveluiden kehittämisen.

Hankkeen tuloksena syntyy vapaa-ajan asumisen konsepti ja suunnitelma Asemanlammen alueesta, joiden avulla tavoitellaan konkreettisia rakentamishankkkeita lähivuosina. Pitkän aikavälin vaikutuksena, Mäntyharjun keskustaan syntyy uutta vapaa-ajan asumista sekä vapaa-aikaa ja matkailua palvelevaa palvelutarjontaa. Mäntyharjun keskustan imago vapaa-ajan ja turismin palvelukeskuksena kasvaa. Toteutuessaan visio vahvistaa uskoa Mäntyharjun keskustan asemaan kilpailukykyisenä palvelukeskuksena ja näin vahvistaa myös koko kunnan palvelukykyä ja elinvoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa tavoiteltavat uuden vapaa-ajan asumisen kohderyhmiä ovat:
- Mäntyharjulle juurtuneet (erityisesti ikääntyneet) mökkiläiset, jotka hakevat vaihtoehtoa talvikauden kaupunkiasumiselle;
mökki haja-asutusalueella koetaan liian haastavaksi ylläpitää ja asua ympärivuotisesti
- Kaupunkilaistuvat kiireiset vapaa-ajan asukkaat, jotka kokevat mökinpidon pihatöineen liian sitovana ja aikaa vievänä
– halutaan helpompi tapa viettää lomaa maaseudulla.
- Paluumuuttajat, joilla on juuret Mäntyharjussa – eläköityminen mahdollistaa paluun tai osa-aikaisen asumisen Mäntyharjussa
- Etätyön tekijät ja ns. monipaikkaiset asujat
- ”Ekotiedostava” kaupunkilainen arvostaa hiilijalanjäljeltään pientä vapaa-ajan asuntoa, jonka saavutettavuus ei perustu yksityisautoiluun
- Lyhytaikainen lomanviettäjä / matkailija arvostaa palvelujen saatavuutta ja sijaintia kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjonnan lähellä.
Talvikaudella korostuu talviliikuntalajien harrastusmahdollisuudet ilman pitkiä siirtymiä (hiihto, retkiluistelu, pilkkiminen, kelkkailu).

Hankkeessa tavoitellaan yhteistyötä potentiaalisten rakentajien ja investoijien kanssa, joiden kanssa pyritään rakentamaan kumppanuutta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat kaikki palveluelinkeinojen parissa työskentelevät, joille vapaa-ajan asuminen tuo asiakkaita. Laajemmin katsottuna hyötyjiä ovat kaikki mäntyharjulaiset, joille keskustan palveluiden säilyminen ja elinvoimaisuus on tärkeää. Erityisesti keskustan yrittäjille ja kiinteistönomistajille keskustaajaman vetovoimaisuus on tärkeää - se pitää yllä työllisyyttä ja työvoiman saatavuutta haastavassa kilpailutilanteessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 202

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 202

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 108 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 108 860

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mäntyharju

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Asematie 3

Postinumero: 52700

Postitoimipaikka: Mäntyharju

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella ei ole vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 9
Kehitettävä konsepti on vähähiiliseen rakentamiseen tähtäävä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 9
Vapaa-ajan asumisen konsepti pyrkii vähentämään liikkumisen tarvetta ja kannustamaan joukkoliikenteen käyttämiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Suunnitelman mukainen konsepti sijoittuu taajamarakenteeseen, joten vaikutuksia ei ole.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Rakentamisen kesittäminen taajamaan vähentää haittoja haja-asutusalueella. Vähähiilisyys tukee kasvihuonepäästöjen vähentämisessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kohdealueella ei ole Natura -kohteita
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Konsepti perustuu uusiutuvien energian lähteisen käyttöön niin paljon kuin mahdollista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeella pyritään vahvistamaan taajaman elinkeinoja ja paikkakunnan kestävää taloudellista perustaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 9
Vapaa-ajan asumisen kehittäminen ruokkii myös aineettomia palveluelinkeinoja
Liikkuminen ja logistiikka 10 9
Konsepti perustuu liikkumisen ja logistiikan järkeistämiseen; vapaa-ajan asumiseen ilman yksityisautoilun lisäämistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 9
Konsepti lisää ihmisten hyvinvointia ja erityisesti ikääntyvien asukkaiden toimintaedellytyksiä (asuminen lähellä palveluita)
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Konsepti mahdollistaa ikääntyvien ihmisten ja autottominen ihmisten helpon vapaa-ajan asumisen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 4 8
Konsepti vahvistaa Mäntyharjun keskustan elinvoimaa, lisää kohdelueen vetovoimaa ja rohkaisee välilliseti kulttuuriympäristön kehittämiseen
Ympäristöosaaminen 9 9
Konsepti toimii esimerkkinä vähähiilisen rakentamisen saralla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeinen tavoite oli luoda uskottava ja realistinen konsepti vapaa-ajan asumisesta kuntataajamassa. Hankkeen tuloksena on Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden alueen kehittämissuunnitelma, jossa konsepti on laajasti esitelty. Tavoitteena konseptilla on Mäntyharjun keskustan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja vähähiilisyys. Lisäksi kehittämissuunnitelma antaa aineksia Mäntyharjun keskustan kokonaisvetovoiman kasvattamiseen.

Kunnan taajama-alueen rakenteen tiivistäminen oli yksi tärkeimmistä lähtökohdista konseptin luomisessa. Tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa tehokkaamman resurssien käytön ja pienemmän hiilijalanjäljen. Kehitetty vapaa-ajan asumisen konsepti perustuu vähähiilisyyden tavoitteeseen niin rakennusten energiatalouden kuin alueen toiminnallisuuden näkökulmasta. Lähemmäs vähähiilisyystavoitetta päästään vähentämällä henkilöautoliikenteen tarvetta. Alueen hyvä saavutettavuus julkisilla joukkoliikennevälineillä ja lyhyet sisäiset välimatkat olivat hankkeen keskeisiä kulmakiviä.

Hankkeessa luotu vapaa-ajan asumisen konsepti perustuu testattuun markkinakysyntään – asuntojen koon, käyttötarkoituksen, kohderyhmän ja omistusmallien suhteen. Selvitystyön tuloksena löydettiin useita kohderyhmiä, joille kyseistä vapaa-ajan asumisen uutta konseptia jatkossa tarjotaan. Konseptin markkinointi aloitettiin hankkeen aikana kehittämiskumppaneille ja mahdollisille sijoittajille. Samalla konseptia markkinoitiin lukuisin eri tavoin ja eri kanavien kautta potentiaaliselle asiakaskunnalle.

Pidemmällä aikavälillä on odotettavissa, että Mäntyharjun keskustaan syntyy uutta vapaa-ajan asumista sekä palveluyritystoimintaa matkailualalle. Konseptin ympärille luodussa kehittämissuunnitelmassa aikajänne on 0-10 vuotta.