Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70902

Hankkeen nimi: Tuotekehityshanke A

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.8.2015 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BRO BONO OYJUUSO SORJONEN

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2687533-1

Jakeluosoite: Raatimiehenkatu 20 a 3

Puhelinnumero: +358 407715170

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vilkko Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.vilkko(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503762254

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää kaksi uutta innovatiivista tuotetta globaaleille markkinoille. Toimenpiteet koostuvat tuotesuunnittelusta, prototyyppimuottien valmistuksesta ja tuotesuojaukseen liittyvistä toimenpiteistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 214

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 8 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 214

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raatimiehenkatu 20 a 3

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kehitettävät innovaatiot suunnitellaan vastaamaan molempien sukupuolten vaatimuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Innovaatioiden kehittämisessä huomioidaan sukupuolen vaikutus tuotteelle asetettaville vaatimuksille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toteuttamisessa, mutta toiminnan päätavoite keskittyy uusien innovaatioiden kehittämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Tuotekehityksessä materiaalit voidaan valita niin, että ne ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Materiaalien valinta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Työpaikkojen luominen innovaatioiden kiihdyttämänä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Innovatiivisen liiketoiminnan kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hyvinvointia brändin avulla
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Osa brändisanomaa, jota uusi hanke kiihdyttää tukemalla innovaatiota
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Sama kuin edellinen
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 4
Ympäristöystävällisistä materiaaleista tiedottaminen osana brändin viestintää

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää kaksi uutta innovatiivista tuotetta globaaleille markkinoille. Oikean valmistajan löytämiseen liittyvistä haasteista sekä valmistusteknisistä ongelmista johtuen jouduimme käyttämään resurssimme tässä hankkeessa vain toisen tuotteen aikaan saamiseksi. Onnistuimme valmistamaan globaalisti uudesta tuoteinnovaatiosta hyvän prototyypin, jonka avulla pystyimme aloittamaan tuotetestausvaiheen. Hankkeen tuloksena saatiin todennettua prototyypin tehokkuus ja monipuolisuus tällä hetkellä saatavilla oleviin vastaavanlaisiin tuotteisiin verrattuna. Tulokset todistivat, että markkinoilla on tilaa tämän tyyppisille tuotteille.