Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70905

Hankkeen nimi: INKA - Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 1.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Luonnonvarakeskus

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0244629-2

Jakeluosoite: Latokartanonkaari 9

Puhelinnumero: +358295326000

Postinumero: 00790

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.luke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen, Eeva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva.karjalainen(at)luke.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 532 2146

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

METSÄVUO-projektin päätavoitteena on muotoilla ja arvioida pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin perustuvan metsänvuokrauspalvelun vaihtoehtoisia ominaisuuksia, joiden pohjalta voidaan kehittää suomalaiseen yksityismetsätalouteen sopivaa uutta verkostomaista liiketoimintaa. Projekti yhdistää metsänomistajille tarjottavien metsien omaisuudenhoidon palvelujen kehittämisen rahastoyhtiön liiketoiminnan näkökulmaan. Projektin aikana täsmennetään metsänvuokrauspalvelun perusteet, ratkotaan metsänvuokrauksen lainsäädännöllisiä, verotuksellisia ja sopimusoikeudellisia kysymyksiä, selvitetään kyselyin uusien palvelujen kysyntä- ja tarjontapotentiaalia sekä eritellään palveluverkoston osapuolten rooleja. Lisäksi projekti arvioi metsänvuokrauskonseptin kansainvälistä laajennettavuutta. Projekti soveltaa kokeilevan kehittämisen otetta, jossa ehdotettuja palvelumallin piirteitä alistetaan palveluverkoston osapuolista koostuvan paneelin välittömälle palautteelle, vaihtoehtoislaskelmille ja kokeiluille. Näiden toimenpiteiden perusteella valitaan toteuttamiskelpoisimmat ja hyväksyttävimmät palvelumallit jatkotarkasteluun.Projektissa on mukana seitsemän yritystä, jotka edustavat metsäpalvelu-, metsäsuunnittelu- ja neuvonta-, metsäsijoittamis- ja sijoitusrahastoliiketoimintaa. Projektissa hahmoteltavat liiketoimintakonseptit mahdollistavat nykyisen yritystoiminnan vahvistamisen ja monipuolistamisen sekä uuden yritystoiminnan syntymisen metsärahastoliiketoiminnan, metsäomaisuuden hoitopalvelujen ja puunhankinnan aloille. Projektin tulokset edistävät yritysmäisen metsätalouden ja metsänomistajuuden kehittämistä ja lisäävät metsäomaisuuden ammattimaista hoitamista. On mahdollista, että myös metsien käytön aktiivisuus ja tehokkuus sekä puuntarjonta lisääntyvät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 288 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 288 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 304 033

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 302 033

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistokatu 6

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suunnitteluvaiheessa on apuna käytetty Suvauskonetta (http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulmaa tarkastellaan erityisesti kysyntä- ja tarjonta-analyysissä; sukupuolivaikutuksia käsitellään ohjausryhmän kokouksissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on uuden verkostomaisen biotalousliiketoiminnan luominen; sukupuolten tasa-arvo huomioidaan valtavirtaistamisen kautta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Kehitettävä toimintamalli lisää uusiutuvan ja hiilineutraatlin raaka-aineen sekä ekosysteemipalveluiden tarjontaa. Tämä edistää kestävyyttä, koska uusitumattomia raaka-ainaita voidaan paremmin korvata uusiutuvalla puuraaka-aineella.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Puu on hiilineutraali materiaali, jonka käytön edistäminen hillitsee ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Vuokraajina voi olla luonnon eri käyttömuotoja arvostavia tahoja. mm. maisema, virkistyskäyttö yms. Esim. monimuotoisuus voi olla tavoitteena metsäsuunnitelmassa, joka toimii metsänvuokrasopimuksen perustana.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Nämä tekijät otetaan huomioon normaalien metsätalouden käytäntöjen mukaisesti. Hanke ei sinällään vaikuta tähän tavoitteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kohteet otetaan huomioon normaalien metsätalouden käytäntöjen mukaisesti. Hanke ei sinällään vaikuta tähän tavoitteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei ole projektin toiminnan piirissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 7
Metsätaloudellisen aktiivisuuden lisääntyminen luo edellytyksiä metsäenergian lisääntyvälle käytölle.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Vuokraustoiminnalla lisätään ja monipuolistetaan alueen kestävää yritystoimintaa. Välittömät vaikutukset kohdistuvat vuokrauksen toimintaverkostoon ja välilliset puuta ja metsiä hyödyntävään liiketoimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hankkeessa kehitetään uusi verkostomaisesti toimiva kokonaisvaltaisen palvelun muoto, joka ensisijaisesti tähtää metsänhoidon ja puuntuotannon aktivointiin. Toissijaisesti metsänomistaja voi tilallaan varata mahdollisuuden myös edistää metsän ei-puuaineisia hyötyjen tuottamista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei ole projektin toiminnan piirissä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Kehitettävä toimintamalli mahdollistaa etenkin uusille metsänomistajille helpon ja vaivattoman tavan hyötyä metsästään. Tämä vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin, koska toimintamalli lisää metsien aktiivista ja monipuolista käyttöä yhteiskunnan tarpeisiin. Välilliset vaikutukset kanavoituvat monin eri tavoin metsäalalta muualle yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 2 7
Hanke tuottaa toimintamallin, joka helpottaa sukupuolesta ja perehtyneisyyden tasosta riippuimatta oman metsäomaisuutensa hoitoa ja käyttöä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 7
Hanke tuottaa toimintamallin, joka helpottaa sukupuolesta ja perehtyneisyyden tasosta riippuimatta oman metsäomaisuutensa hoitoa ja käyttöä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole projektin toiminnan piirissä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Projektillta ei ole tähän vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

METSÄVUO-projektin päätavoitteena on muotoilla ja arvioida pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin perustuvan metsänvuokrauspalvelun vaihtoehtoisia ominaisuuksia, joiden pohjalta voidaan kehittää suomalaiseen yksityismetsätalouteen sopivaa uutta verkostomaista liiketoimintaa. Projekti yhdistää metsänomistajille tarjottavien metsien omaisuudenhoidon palvelujen kehittämisen rahastoyhtiön liiketoiminnan näkökulmaan. Projektin aikana täsmennetään metsänvuokrauspalvelun perusteet, ratkotaan metsänvuokrauksen lainsäädännöllisiä, verotuksellisia ja sopimusoikeudellisia kysymyksiä, selvitetään kyselyin uusien palvelujen kysyntä- ja tarjontapotentiaalia sekä eritellään palveluverkoston osapuolten rooleja. Lisäksi projekti arvioi metsänvuokrauskonseptin kansainvälistä laajennettavuutta. Projekti soveltaa kokeilevan kehittämisen otetta, jossa ehdotettuja palvelumallin piirteitä alistetaan palveluverkoston osapuolista koostuvan paneelin välittömälle palautteelle, vaihtoehtoislaskelmille ja kokeiluille. Näiden toimenpiteiden perusteella valitaan toteuttamiskelpoisimmat ja hyväksyttävimmät palvelumallit jatkotarkasteluun.Projektissa on mukana seitsemän yritystä, jotka edustavat metsäpalvelu-, metsäsuunnittelu- ja neuvonta-, metsäsijoittamis- ja sijoitusrahastoliiketoimintaa. Projektissa hahmoteltavat liiketoimintakonseptit mahdollistavat nykyisen yritystoiminnan vahvistamisen ja monipuolistamisen sekä uuden yritystoiminnan syntymisen metsärahastoliiketoiminnan, metsäomaisuuden hoitopalvelujen ja puunhankinnan aloille. Projektin tulokset edistävät yritysmäisen metsätalouden ja metsänomistajuuden kehittämistä ja lisäävät metsäomaisuuden ammattimaista hoitamista. On mahdollista, että myös metsien käytön aktiivisuus ja tehokkuus sekä puuntarjonta lisääntyvät.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi