Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70909

Hankkeen nimi: Design-turvatuotteiden vienti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.6.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAFEWITHME OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2692750-9

Jakeluosoite: Sillakuja 2

Puhelinnumero: +358 405749295

Postinumero: 20660

Postitoimipaikka: LITTOINEN

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Selin Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hall.pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu(at)safewith.me

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405749295

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on rakentaa kansainvälinen tuotemerkki, joka yhdistää skandinaavisen designin sekä laadukkaat turvatuotteet. Missiona kodin turvallisuuden parantaminen lisäturvaa tuovien tuotteiden avulla. Tavoitteeseen päästään vain huolellisen tausta-analyysin ja tutkimuksen avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 470

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 085

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 085

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: SILLAKUJA 2

Postinumero: 20660

Postitoimipaikka: LITTOINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei käytetty asiantuntijoita. Hankkeessa pyritään täysin tasa-arvoiseen toimintaympäristöön ja resursointiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan tasa-arvoisesti sukupuolinäkökulmasta kaikkien käytettyjen resurssien osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta on avainasemassa toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kartoitettiin päävientimarkkinoita, niiden kilpailutilannetta ja paikallista lainsäädäntöä tukemaan päätöksentekoa yrityksen starttivaiheessa. Hankittu tieto on erittäin tärkeää yhtiön tulevaisuuden kannalta.