Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70913

Hankkeen nimi: Aurime coolBOX kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.7.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AURIME OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2626003-8

Jakeluosoite: Askonkatu 13

Puhelinnumero: +358 449710135

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.aurime.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Järvinen Tomi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen PJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.jarvinen(at)aurime.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 449710135

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää tuote uusiutuvien jäähdytysenergioiden helppooon ja tehokkaaseen hyödyntämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 135

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 135

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Askonkatu 13

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
pelkkiä sukupuolineutraaleja toimintoja
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
pelkkiä sukupuolineutraaleja toimintoja
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
pelkkiä sukupuolineutraaleja toimintoja

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
vähentää energiankulutusta rakennuksissa kun asennettu
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
valmistuksessa ei käytetä ympäristölle vaarallisia aineita
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui lähes suunnitellusti. Konkreettinen tuote onnistui ja saimme prototoinnnin kautta tuotteen valmiiksi ensimmäistä tuotanerää varten. Viennin edistämiseen liittyvät toimenpiteet eivät onnistuneet tavoitellusti vielä tässä hankkeessa Pohjoismaiden osalta, mutta vientiä onnistuttiin heti synnyttämään, sillä Toukokuulle 2016 saimme ensimmäisen 20 kpl toimituksen Puolaan. Lisäksi Suomeen oli myyty 10 kpl Huhtikuun loppuun 2016 mennessä. Mobiili/reksiteröinti sovelluksen kehitystä ei saatu maaliin, koska hankkeen aikatalu loppui ja koska päätimme myydä laitevalmistuksen toiselle yhtiölle. Laitteen rekisteröintiin liittyvät palvelut kuuluvat uuden perustetun yhtiön alle.