Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70916

Hankkeen nimi: VirtuaaliÁilegas

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.8.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Utsjoen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 9129466-4

Jakeluosoite: PL 41

Puhelinnumero: 040-188611

Postinumero: 99980

Postitoimipaikka: Utsjoki

WWW-osoite: http://www.utsjoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: AIKIO EEVA-MAARIT PAULIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva-maarit.aikio(at)utsjoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-151294

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on osaamista ja osaamisen kehittämisen laitekantaa parantamalla luoda edellytyksiä kieli-, käsityö- ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen Utsjoella. Toiminnan tarkoituksena on yrittäjyyskasvatus ja sen kohderyhminä ovat erityisesti nuoret yrittäjät ja yrittäjyyttä harkitsevat, kieliammattilaiset tai kieliammattilaisiksi aikovat, käsityö- ja kulttuurialalla toimivat yritystoimintaa harkitsevat sekä peli- ja ohjelmointialan yritystoimintaa harjoittavat tai alalle aikovat henkilöt. Näille tarjotaan yhteisiä workshop-tyyppisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään alan ja yrittäjyyden teemoja. Rinnakkaishankkeella hankitaan näihin aihealueisiin edellytettävät laitteet ja ohjelmistot. Toimialakohtaista osaamista välitetään yhdessä kunnan oman toiminnan, Lapin yliopiston ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyön, rakennerahastohankkeiden, yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien vertaiskehittämisen sekä yhteistyössä mukana olevien kehittäjäorganisaatioiden avulla. Hankkeen tuloksena Utsjoella on yrittäjyyteen liittyvää osaamista kehittävä toimintaympäristö, jossa huomioidaan erityisesti harrastustoiminnan aktivoiminen elinkeinotoiminnaksi. Hankkeen workshoppeihin on osallistunut 20 henkilöä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimintoihin osallituvat seuraavat tahot:

- Nuoret yrittäjät.
- Käsityö- ja kulttuurialalla toimivat yritystoimintaa harkitsevat.
- Peli- ja ohjelmointialan yritystoimintaa harjoittavat tai alalle aikovat henkilöt.
- Kieliammattilaiset tai sellaisiksi aikovat.
- Yrittäjyyttä harkitsevat.
- Matkailualan yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Tulevien yrittäjien palveluja käyttävät, erityisesti matkailusektori.
- Hankkeen jälkeen Ailikas-keskusta alakohtaiseen ja yrittäjyyteen liittyvään oppimiseen käyttävät.
- Kehittäjäorganisaatiot ja muut yhteistyökumppanit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 809

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 117

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 412

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 823

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Utsjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Áilegaskeskus, Utsjoentie 46

Postinumero: 99980

Postitoimipaikka: Utsjoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutuksia on arvioitu Lapin Letka- hankkeen Suvauskoneella, joka kuvaa hanketta tasa-arvoiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa etsitään uutta toimintamallia saamelaiskäsityön osaamisen lisäämiseen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa kannustetaan tyttöjä osallistumaan peliohjelmointiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke mahdollistaa saamen kieleen ja kulttuuriin pohjautuvien työpaikkojen ja yritystoiminnan kehittymistä jopa merkittäväksi elinkeinoksi Utsjoella yhdessä ESR hankkeiden kanssa. Hanke mahdollistaa paikallisen osaamisen ja kyvykkyyden hyödyntämisen kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja sitä kautta luo paikkakunnalle uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 9
Hanke luo Utsjoelle tieto- ja viestintäteknologiaan pohjautuvan VirtuaaliÁilegas toimintaympäristön, joka yhdessä ESR hankkeiden kanssa mahdollistaa saamelaismusiikin, kielen ja kulttuurin elinkeinojen kehittymisen Utsjoella ja Utsjoelta käsin. Lisäksi hanke edesauttaa ns. sähköisten palveluiden kehittymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hanke vähentää pitkistä etäisyyksistä johtuvaa matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hanke edistää monipuolisesti hyvinvointia. Se parantaa paikallisten, erityisesti nuorten, harrastusmahdollisuuksia ja kulttuurialan toimijoiden työllistymistä. Hankkeen kautta koulutusten saatavuus paranee Utsjoella ja saamenkielisten äidinkieliset koulutusmahdollisuudet paranevat. Hanke edistää huomattavasti luovuuden toteuttamista sekä hankkeen piloteissa että innovaatioympäristön hyödyntämisen kautta. Kielen ja kulttuurin elvyttäminen lisää tutkitusti yhteisön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 0
Hankkeella kannustetaan tyttöjä ja naisia kouluttautumaan ja osallistumaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Hankkeella edistetään saamelaisten ja saamenkielisten mahdollisuuksia työskennellä ja toimia omalla äidinkielellään. Hankkeen kautta mahdollistetaan saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen toimien toteutuminen, ml. elinkeinojen kehittäminen ja niissä toimiminen. Hankkeella edistetään myös muiden mahdollisuuksia tutustua ja toimia saamenkielisessä toimintaympäristössä sekä osallistua saamen kieleen ja kulttuuriin liittyviin koulutuksiin ja tapahtumiin.
Kulttuuriympäristö 0 9
Áilegas-keskus vahvistuu kulttuuriympäristönä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

VirtuaaliÁilegas -hankekokonaisuus pyrki kehittämään kieli-, käsityö- ja kulttuuriyrittäjyyttä sekä luovien alojen yritystoimintaa Utsjoella järjestämällä muun muassa erilaisia työpajoja ja panostamalla Áilegas-keskuksen tekniseen toimintaympäristöön. Hankekokonaisuus muodostui kahdesta hankkeesta: investointihankkeen tarkoituksena oli parantaa Áilegas-keskuksen laitekantaa tukemaan paremmin yrittäjyystyöpajojen toimintaa ja kehittämishanke järjesti työpajoja. Investointihankkeen toiminta-aika oli 2015-2016 ja kehittämishankkeen 2015-2017. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Utsjoen kunta. Työpajoja järjestettiin yhteensä 12 hankkeen aikana. Osallistujia oli yhteensä 79. Osa työpajoista synnytti jatkotoimintaa, kuten Destination Utsjoki-hanke ja saamelaiskulttuurilähtöinen peliteollisuus.