Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70917

Hankkeen nimi: EIRA - EISCAT_3D tyyppinen kuvaava tutkavastaanotin digitaalisella keilanmuodostuksella

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Puhelinnumero: +358 50 566 3264

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://www.sgo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tomi Teppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.teppo(at)sgo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 568 7278

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Sodankylän geofysiikan observatorion (SGO) tutkimusinfrastruktuuria hankkimalla uuden sukupolven laitteisto yläilmakehä- ja revontulitutkimuksen menetelmäkehitystä ja tutkimusta varten. Tavoitteena on, että SGO pysyy ja kehittyy yhtenä maailman johtavista tutkamenetelmien käyttäjistä ja kehittäjistä arktisen geoavaruustutkimuksen alalla.

Hankkeessa suunnitellaan hankinta ja ostetaan valitulta toimittajalta täysin digitaaliseen tutkavastaanottoon kykenevä tutkimuslaitteisto. Hankittavalla laitteella tähdätään seuraavan sukupolven menetelmien ja teknologian käyttöön, mikä on välttämätöntä, jotta alan tutkimusta ja innovaatiotoimintaa voidaan viedä eteenpäin myös suomalaisin voimin.

Hankkeessa rakennetulla tutkavastaanotinlaitteistolla ja siihen implementoiduilla innovatiivisilla signaalinkäsittelymenetelmillä vahvistetaan SGO:n tutkimusinfrastruktuuria ja mahdollistetaan uuden digitaalisen signaalinkäsittelymenetelmien kehittämisen jatkuminen ionosfääri- ja yläilmakehätutkimuksessa arktisella revontulivyöhykkeellä.

Laitteisto voi toimia myös referenssinä EISCAT_3D tutkan vastaanotinlaitteiston teknisestä toteutuksesta päätettäessä. Laitteisto jää hankkeen jälkeen tukemaan SGO:n innovaatioalustaa tulevien SGO:n ja yhteistyökumppaneiden menetelmäkehityshankkeissa. Se toimii myös osana SGO:n havainnointiketjua ionosfääri- ja revontulitutkimuksessa.

EISCAT_3D on kansainvälinen EU:n suurten tutkimusinfrastruktuurien strategisella tiekartalla oleva hanke 3-ulotteisesti kuvantavan sirontatutkan rakentamiseksi Euroopan pohjoisimmalle alueelle Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen. SGO on saanut tätä varten jo Suomen Akatemian 1,8Me ehdollisen rahoituksen EISCAT_3D tutka-aseman infrastruktuurin rakentamiseksi Lappiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat Sodankylän geofysiikan observatorio ja sen henkilökunta, sekä vierailevat tutkijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankinnalla on vaikutusta tutkijayhteisön ja alan yritysten käsityksiin uuden teknologian ja innovatiivisten
menetelmien mahdollisuuksista yläilmakehän ja geoavaruuden tutkimuslaitteistojen ongelmakentässä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 399 012

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 399 012

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 570 017

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 570 017

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. (Lapin letka ja SUVAUSkone)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan asiantuntijatyönä, johon sukupuolella ei ole vaikutusta. Kuitenkin tasaarvoa edistävät ja sukupuolesta johtuvat erityistoimet ovat toiminnassa mukana emoorganisaation (Oulun yliopisto) ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutusta luonnonvarojen käyttöön eikä ympäristön tilaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankittava laitteisto tulee lähiavaruuden ilmiöiden havainnointimenetelmien kehityskäyttöön. Menetelmien kehittämisellä ja itse laitteistolla on yhteys ilmastonmuutoksen joidenkin tekijöiden ymmärtämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta kasvillisuuteen eikä eliöihin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta vesiin eikä maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei Natura alueisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Materiaalin käyttö- ja energiatehokkuus huomioidaan soveltuvin osin hankinnan suunnittelun yhteydessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei ota kantaa energialähteen luonteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hankittava laitteisto tulee toimimaan vuosia SGO:n tutkimuslaitteistona. Pelkästään laitteiston ylläpito vaatii osaamisintensiivisen henkilöstön käyttöä. Itse tutkimus ja menetelmäkehityksen, niin SGO:n kuin kumppaneiden, mahdollisuus vahvistuu laitteiston hankinnan myötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Hankittava laitteisto mahdollistaa menetelmäkehityksen tuomaa innovointia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Välillinen vaikutus tarkempaan navigointiin ionosfäärin ja ylemmän ilmakehän ilmiöiden paremman ymmärtämisen myötä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Laitteiston mahdollistama tiedonsaanti ionosfääristä ja sen kytkeytymisestä ilmakehään voi tuoda vaikutuksensa pitkällä aikavälillä ihmisten hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvoa edistävät ja sukupuolesta johtuvat erityistoimet ovat toiminnassa mukana emo-organisaation (Oulun yliopisto) ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke vähentää insinööri- ja luonnontieteiden tekemisen eriarvoisuutta Lapin ja muun Suomen välillä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoranaista vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeessa ostettava laitteisto on osa maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havainnointikäyttöön tarkoitettuja instrumentteja. Tulevaisuudessa yhä tehokkaammat ja tarkemmat havainnointilaitteistot parantavat ympäristötietoisuuttamme ja -osaamistamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Sodankylän geofysiikan observatorion (SGO) tutkimusinfrastruktuuria hankkimalla
uuden sukupolven laitteisto yläilmakehä- ja revontulitutkimuksen menetelmäkehitystä ja tutkimusta varten. Tällä pyritään siihen, että SGO pysyy ja kehittyy yhtenä maailman johtavista tutkamenetelmien käyttäjistä ja kehittäjistä arktisen geoavaruustutkimuksen alalla.

Hankkeella vastattiin onnistuneesti SGO:n tutkimus- ja innovaatioalustan kehittämistarpeeseen hankkimalla ohjelmistoradiopohjainen täysin digitaaliseen keilanmuodostukseen kykenevä tutkavastaanotinlaitteisto. Laitteisto kytketään osaksi SGO:n Radiotieteen laboratorion toimintaa ja tulevaa klusteritoimintaa Lapin alueella.

Hankkeen toimet olivat pääsääntöisesti tehokkaita ja onnistuineita. Uutta osaamista kertyi kilpailuttamisen prosesseista. Uuden laitteiston, jollaista ei voi hyllytavarana tilata, hankinta ja kilpailutus osoittautui varsin aikaa vieväksi prosessiksi. Päädyimme käyttämään kilpailullista neuvottelumenettelyä, joka toimi kohtuullisen hyvin tässä tapauksessa. Uusi innovaatiokumppanuusmenettely voi tulevaisuudessa olla vielä tätäkin parempi lähestymistapa hankinnoissa.

SGO:lla oli tarve saada käyttöönsä täysin digitaaliseen keilanmuodostukseen pystyvä tutkavastaanotinlaitteisto yläilmakehän ja arktisen geoavaruuden tutkimusmenetelmien kehittämiseen ja sitä kautta vahvistaa ja ylläpitää tutkimusinfrastruktuuria ja osaamista. Tavoite toteutui RF-shamaanien toimittaman EIRA-laitteiston kanssa.

Hankkeessa määriteltiin ja ostettiin, sekä toimitettiin uuden sukupolven tutkavastaanotinlaitteisto, joka kykenee käyttämään uusimpia tutkasignaalikäsittelyn menetelmiä.

Välittömät vaikutukset tulevat näkymään Observatorion tutkavastaanotin menetelmien kehittämisessä ja Radiotieteen laboratorion tutkimusinfrastruktuurin laajentumisena. Kauaskantoisempia vaikutuksia tultaneen näkemään EISCAT_3D:n menetelmäkehityksen tukemisessa tämän EIRA-laitteiston avulla.

Hankittu tutkavastaanotin laitteisto toimii osana Radiotieteen laboratorion tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuria. Tutkijat kehittävät sillä uuden sukupolven tutkamenetelmiä, jotka tulevat mm. EISCAT_3D käyttöön. Infrastruktuuri tullaan liittäämään myös alueelliseen klusteritoimintaan. Näitä asioita edistetään vuoden vaihteen tienoilla alkavassa ARKS-hankkeessa (A74305).