Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70922

Hankkeen nimi: Wapco

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.6.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOFELTECH OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0766018-3

Jakeluosoite: Runeberginkatu 19

Puhelinnumero: +358 407429620

Postinumero: 48200

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: www.sofeltech.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Adolfsen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.adolfsen(at)sofeltech.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400487883

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on tuoda markkinoille langattomia matkapuhelinverkkoja hyödyntävä mittaus- ja hälytysjärjestelmä, joka on erittäin helposti käyttöön otettavissa. Järjestelmää voidaan hyödyntää monessa erilaisessa valvonta tapahtumassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 173

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 264

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 173

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 264

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Runeberginkatu 19

Postinumero: 48200

Postitoimipaikka: KOTKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana kehitettiin luotettava ja erittäin vähän energiaa kuluttava paristokäyttöinen langaton mittaus- ja ohjausjärjestelmä. Myös järjestelmän tietoturva on kunnossa, ja tämä on ehdoton kilpailuetu nykyisin markkinoilla oleviin kilpaileviin tuotteisiin verrattuna, missä tietoturva on täysin unohdettu. Kehitetty teknologia on helposti sovellettavissa lukuisiin erilaisiin mittaus ja ohjausjärjestelmiin.