Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70923

Hankkeen nimi: GEO-SCOUT

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.6.2015 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RADAI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2570794-2

Jakeluosoite: Helasentie 21

Puhelinnumero: +358 408312708

Postinumero: 90470

Postitoimipaikka: VARJAKKA

WWW-osoite: www.radai.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saartenoja Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.saartenoja(at)radai.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 8312708

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää geofysikaalisia mittalaitteita, jotka integroidaan miehittämättömiin lentolaitteisiin. Lisäksi uusien mittausmenetelmien ja laitteiden IPR oikeuksien turvaaminen selvitetään. Tuloksena saadaan tehokas geofysiikan mittausjärjestelmä joka sisältää useita mittalaitteita (antureita) sekä laadukkaan mittausprosessin, datan käsittelyn ja mallinnuksen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 23 621

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 621

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Helasentie 21

Postinumero: 90470

Postitoimipaikka: VARJAKKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei koettu tarpeelliseksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei koettu tarpeelliseksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei koettu tarpeelliseksi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Rakennettavat protolaitteistot ovat näkemyksemme mukaan mitä parhaimpia tuotteita ympäristöystävällisen kaivostoiminnan kehittäjinä. Kaivostoiminnan voimavarat voidaan keskittää taloudellisemmin juuri oikeisiin kohteisiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Mittausmenetelmämme mahdollistavat luonnon ja eliöiden monimuotoisuuden säilymisen. Lisäksi tulevaisuudessa mittauslaitteet ja menetelmät voidaan kohdistaa juuri tukemaan luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 5
Tiedossamme on, että Natura alueilla tapahtuva malminetsintä on haasteellista kaikille osapuolille. Mittausmenetelmämme ja laitteistomme tarjoaa tähän ympäristöä saastuttamattoman ratkaisun joka on ylivertainen muihin tarjolla oleviin ratkaisuihin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 3
Mittausmenetelmämme tarjoaa uuden näkökulman ja tavan tehdä mittaustoimintaa niin ettei se vahingoita luontoa. Tämä avaa oletettavasti yhteiskunnalista keskustelua ja näkökulmaa siihen, miten miehittämättömiä lentolaitteita voidaan käyttää apua ympäristötieteissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Radai Oy:n toteuttama GEO-SCOUT hanke (2015-2017) pitää sisällään miehittämättömiin lentolaitteisiin (UAV) kehitettäviä tarkkoja fysikaalisia mittausjärjestelmiä. Hanke on saanut tukea Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankeen aikana Radai Oy on suunnitellut ja toteuttanut mm. UAV:lle soveltuvan tarkan magnetometrausjärjestelmän, jonka sovellutuskohteita ovat malminetsintä sekä metallikohteiden paikantaminen maasta tai vedestä. Hankkeessa toteutetulla mittausjärjestelmällä on suoritettu useita menestyksekkäitä mittauksia eri puolilla Suomea eri vuodenaikoina.