Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70924

Hankkeen nimi: Selvitys Pohjois-Pohjanmaan konepajojen automatisointiasteesta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0868699-1

Jakeluosoite: Kotkantie 3

Puhelinnumero: +358 8 558 47711

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.oakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leinonen Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.leinonen(at)oakk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 703 7794

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää konepajojen automatisointiaste Pohjois-Pohjanmaalla samalla kartoitetaan myös alueen oppilaitosten valmiudet antaa täydentää osaamista automatisoinnissa. Toimenpiteet käydään yrityksissä haastattelemassa ja katsomassa, mikä on nykytilanne ja tulevaisuuden kehitysnäkymät automatisoinnissa. Tuloksena syntyy yhteenvetoraportti jonka pohjalta voidaan lähteä kehittämään alueen yritysten ja oppilaitosten osaamista robotiikassa ja tuotannon automatisoinnissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 350

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 480

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 44 823

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kotkantie 3

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on selvitystyö ja se on sukupuoli neutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on selvitystyö ja se on sukupuoli neutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on selvitystyö ja se on sukupuoli neutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia ekologisia vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia ekologisia vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia ekologisia vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia ekologisia vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia ekologisia vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia kestävän kehityksen vaikutuksia, mutta jatkotoimenpiteet toteutuessaan vaikuttava
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia kestävän kehityksen vaikutuksia, mutta jatkossa tilanne parenee hieman
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia kestävän kehityksen vaikutuksia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia kestävän kehityksen vaikutuksia
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia kestävän kehityksen vaikutuksia, mutta toteutukset vaikuttavat intralogistiikkaa positiivieseti
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia sosiaalisia, kulttuurisia eikä yhdenvertaisuus vaikutuksia, mutta parantaa työhyvinvointia jatkossa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia sosiaalisia, kulttuurisia eikä yhdenvertaisuus vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia sosiaalisia, kulttuurisia eikä yhdenvertaisuus vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia sosiaalisia, kulttuurisia eikä yhdenvertaisuus vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke on selvitystyö eikä sillä ole suoranaisia sosiaalisia, kulttuurisia eikä yhdenvertaisuus vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin kohderyhmään kuuluvien yritysten (konepajojen) automatisoinnin astetta nyt ja kehitysnäkymiä lähitulevaisuudessa sekä muita tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Tavoitteet toteutuivat hyvin. Saimme hyvän kuvan siitä mikä on tilanne tällä hetkellä ja mahdollisia kehittämiskohteita sekä automatisointiin että muuhunkin tuotannon kehittämiseen. Tuloksena saatiin pohjatietoa automatisointiasteesta alueen konepajoissa sekä niiden kehitysnäkymistä. Useimmilla alueen konepajoilla ovat alihankintapajoja eikä niillä ole omia tuotteita ja monesti tuotetta ei tehdä kuin kerran tai erittäin harvoin, jolloin automatisoinnista saatavaa hyötyä ei ole kohtuudella saavutettavissa tämän hetken teknologialla. Selkeästi tuli ilmi että on tarvetta saada jonkinlaista koulutusta ja lisäinfoa automatisoinnista, teollisesta internetistä sekä erityisesti lean-menetelmien/työkalujen kehittämisestä ja käyttöönotosta. Lähtökohtana kaikelle kehitystoiminnalle on tuottavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen. Loppupäätelmänä voidaan todeta, että automaatioaste lisääntyy yrityksissä sitä mukaan kun he näkevät että se on taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi havaittiin monessa yrityksessä selkeä tarve kehittää mm. laatua, työturvallisuutta, intralogistiikkaa.