Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70929

Hankkeen nimi: RAILA

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.5.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: V.A.V. GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1958820-3

Jakeluosoite: Paneelitie 3

Puhelinnumero: +358 207290380

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: II

WWW-osoite: www.vav-group.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Venäläinen Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.venalainen(at)vav-group.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Raide- ja laivakaluston tarvitsemien tuotteiden ja niiden markkinoiden selvittäminen. Raide- ja laivakaluston tuotteisiin käytettävien silikoni- ja TPE profiilien valmistusteknologioiden, laadunhallinnan, laadunvalvonnan, jäljitettävyyden ja kokoonpanoteknologioiden kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 305 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 269 526

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 305 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 269 526

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Ii

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Paneelitie 3

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: II

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tuotantomenetelmien parantuessa myös fyysinen rasittavuus pienenee, joten muutettavat työpisteet tulevat myös naisille mahdollisiksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa osaavimmat ja pätevimmät voivat osallistua, sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on myynnin lisääminen ja sitä kautta työn lisääminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Öljypohjaisten raaka-aineiden hävikin pienentäminen vie luonnonvarojen käyttöä kestävämmälle tasolle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Tuotelaadun parantuessa raaka-ainehävikki pienenee. Tuotannossa hukatun energian määrä pienenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Työn fyysisen kuormittavuuden pienentyessä mahdollistaa myös naisten työskentelyn aiemmin raskaissa töissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa tuotantoprosessin laaduntuottokykyä, nopeutta ja joustavuutta. Laajentaa yrityksen asiakaskuntaa ulkomailla erityisteollisuudenaloille. Toteutus tapahtui uusien teknologioiden käyttöönotolla ja menemällä uusille markkina-alueille paikan päälle tutkimaan markkinaympäristöä. Tulokset ovat olleet hyviä, uusia asiakkaita on tullut jo useita ja olemme onnistuneet vakuuttamaan uudet kontaktit hyvänä ja kyvykkäänä toimijana profiilivalmistuksessa.