Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70930

Hankkeen nimi: Projektinhallintaohjelmiston kehittämisprojekti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GRYNOS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2208124-3

Jakeluosoite: Jylhänperäntie 253

Puhelinnumero: +358 505747640

Postinumero: 86710

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.grynos.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ruotsalainen Anssi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anssi.ruotsalainen(at)grynos.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505747640

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittä projektinhallintasovellus, joka soveltuu hyvin tuotannolliselle ja monipuolista liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pajatie 5

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tarkoitus on palkata naistyöntekijöitä, joita yrityksellä ei ole aikaisemmin ollut.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on ohjelmistojen kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Uusia ohjelmistoja yrityksille, jotta yritykset voivat kehittää toimintojansa ja parantaa toimintaedellytyksiänsä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Uusia ohjelmistoja yrityksille, jotta yritykset voivat kehittää toimintojansa ja parantaa toimintaedellytyksiänsä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Kun yrityksillä on paremmat ohjelmistot käytössä, voivat myös ihmiset yrityksissä paremmin.
Tasa-arvon edistäminen 5 2
Syntyy myös naistyöpaikkoja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin uutta ohjelmistoa