Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70931

Hankkeen nimi: INKA - Terveysteknologian toimiala liiketoimintana

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: +3582330000

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heinonen, Jaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.heinonen(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +350449072133

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Terveysteknologian toimiala liiketoimintana -hankkeen (TELI) päämääränä on parantaa suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoimintaedellytyksiä..

INKA Tulevaisuuden terveys –ohjelman yhtenä visiona on, että vuonna 2020 Suomi on paras maa
maailmassa terveysinnovaatioiden ketterässä kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Alan tulevaisuuden ja kasvun takaamiseksi tarvitaan uusia yrityksiä, uudenlaista osaamista sekä toimialavaatimusten lisäksi tutkimusta arvoketjuista, uusista kumppanuuksista sekä kansainvälistymisestä. Lisäksi paineita yrityksille luo terveydenhuollon laitteiden valmistajien laatujärjestelmästandardi ISO 13485, joka muuttuu vuonna 2015 oleellisesti. Uusien ISO13485 vaatimusten ja EU:n uusien asetuksien huomioon ottaminen ajoissa tuo suuria kustannussäästöjä yrityksille ja luo parhaimmillaan kilpailuedun hitaampiin yrityksiin verrattuna.

Hankkeen päämääränä on parantaa suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoimintaedellytyksiä.

Päämäärään pyritään seuraavien tavoitteiden avulla:

1) Varmistetaan laatujärjestelmästandardin muutosten ennakointia ja tulkintaa, sekä selvitetään
muutostarpeiden käytäntöönpanemista yrityksissä. Tähän pyritään tutkimalla alan ongelmakohtia sekä
liiketoiminnan arvoketjun että toimialaspesifien vaatimusten näkökulmasta.

2) Selvitetään kattavan kansallisen tutkimuksen avulla, mitkä ovat terveysteknologiayritysten innovaatio,
kaupallistamis-, myynti- ja jälkimarkkinoinnin ongelmakohdat ja miten toimialavaatimukset vaikuttavat
arvoketjun eri vaiheissa.

3) Analysoidaan arvoketjuja ja kirjoitetaan case-kuvauksia tutkimukseen perustuen.

4) Luodaan kaupallistamis-, kansainvälistymis-ja kumppanuusskenaarioita.

5) Jalkautetaan tutkimustulokset tehokkaasti. Tuloksia pyritään saamaan osaksi yritysten pysyvää toimintaa ottamalla yritykset mukaan tutkimusprosessiin alusta alkaen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 171 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 171 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 180 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3 A

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektin kohderyhmänä ovat yritykset, ei ihmiset, jolloin sukupuolinäkökulmaa ei ole tässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projektin kohderyhmänä ovat yritykset, ei ihmiset, jolloin sukupuolinäkökulmaa ei ole tässä hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin kohderyhmänä ovat yritykset, ei ihmiset, jolloin sukupuolinäkökulmaa ei ole tässä hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Omahoito lisääntyy ja tekniikan hyödyntäminen kotihoidossa vähentää käyntejä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Tieto kulkee digitaalisena; energiaa säästyy.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Digitaalinen tiedon siirto vähentää materiaalien käyttöä ja jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Digitaalinen tiedon siirto vähentää materiaalien käyttöä ja jätteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Kansallisella tasolla tavoitteena suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoiminnan kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Kansallisella tasolla tavoitteena suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoiminnan kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Terveysteknologian hyödyntäminen kotihoidossa vähentää hoitokäyntejä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Projektin kaikki toimet edistävät terveysteknologian alan yritysten kasvua ja innovaatioiden käyttöönottoa terveydenhuollossa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Projektin kohderyhmänä ovat yritykset, ei ihmiset, jolloin sukupuolinäkökulmaa ei ole tässä hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Yhdenvertaisuus kehittyy, kun teknologia on kaikkien ulottuvilla alueesta ja varallisuudesta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 8 8
Projekti edistää innovaatioekosysteemien kehittymistä sekä asiakkaan ja yritysten välistä dialogia.
Ympäristöosaaminen 8 8
Projekti edistää innovaatioekosysteemien kehittymistä sekä asiakkaan ja yritysten välistä dialogia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Terveysteknologian toimiala liiketoimintana -hankkeen (TELI) päämääränä on parantaa suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoimintaedellytyksiä..

INKA Tulevaisuuden terveys –ohjelman yhtenä visiona on, että vuonna 2020 Suomi on paras maa
maailmassa terveysinnovaatioiden ketterässä kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Alan tulevaisuuden ja kasvun takaamiseksi tarvitaan uusia yrityksiä, uudenlaista osaamista sekä toimialavaatimusten lisäksi tutkimusta arvoketjuista, uusista kumppanuuksista sekä kansainvälistymisestä. Lisäksi paineita yrityksille luo terveydenhuollon laitteiden valmistajien laatujärjestelmästandardi ISO 13485, joka muuttuu vuonna 2015 oleellisesti. Uusien ISO13485 vaatimusten ja EU:n uusien asetuksien huomioon ottaminen ajoissa tuo suuria kustannussäästöjä yrityksille ja luo parhaimmillaan kilpailuedun hitaampiin yrityksiin verrattuna.

Hankkeen päämääränä on parantaa suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoimintaedellytyksiä.

Päämäärään pyritään seuraavien tavoitteiden avulla:

1) Varmistetaan laatujärjestelmästandardin muutosten ennakointia ja tulkintaa, sekä selvitetään
muutostarpeiden käytäntöönpanemista yrityksissä. Tähän pyritään tutkimalla alan ongelmakohtia sekä
liiketoiminnan arvoketjun että toimialaspesifien vaatimusten näkökulmasta.

2) Selvitetään kattavan kansallisen tutkimuksen avulla, mitkä ovat terveysteknologiayritysten innovaatio,
kaupallistamis-, myynti- ja jälkimarkkinoinnin ongelmakohdat ja miten toimialavaatimukset vaikuttavat
arvoketjun eri vaiheissa.

3) Analysoidaan arvoketjuja ja kirjoitetaan case-kuvauksia tutkimukseen perustuen.

4) Luodaan kaupallistamis-, kansainvälistymis-ja kumppanuusskenaarioita.

5) Jalkautetaan tutkimustulokset tehokkaasti. Tuloksia pyritään saamaan osaksi yritysten pysyvää toimintaa ottamalla yritykset mukaan tutkimusprosessiin alusta alkaen.