Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70934

Hankkeen nimi: Data­-analytiikkaan ja raportointiin liittyvän ohjelmiston kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.7.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: REVON SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2694351-7

Jakeluosoite: Vesijärvenkatu 38, 5.krs.

Puhelinnumero: +358 440783783

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: http://www.revon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Teemu Parkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu(at)korpimedia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440783783

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena luoda työkalu datan analysointiin ja raportointiin. Hanke sisältää teknisen toteutuksen ja testauksen asiakkaiden kanssa. Tuloksena saadaan proof of concept ja viimeistelyä vaille oleva MVP.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vesijärvenkatu 38

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
kyseessä mikroyritys
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
kyseessä mikroyritys
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
kyseessä mikroyritys

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin data-analytiikkaan ja raportointiin liittyvä ohjelmisto sekä kartoitettiin tälle ensisijainen asiakassegmentti sekä pilottiasiakkaat. Hankkeen turvin toteutettiin ohjelmiston ensimmäinen tuotantoversio pilottiasiakkaiden palautteiden perusteella. Olemme sopineet ohjelmiston jälleenmyynnistä yhteistyökumppanimme kanssa ja tuotteen kaupallinen lanseeraus on suunniteltu vuoden 2017 alkupuolelle.