Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70944

Hankkeen nimi: RoboStar

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.9.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROMETEC TOOLS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2706965-7

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P 23

Puhelinnumero: +358 505917350

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.prometec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karlsson Henna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: henna.karlsson(at)prometec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 8322 796

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biomassojen näytteenottosysteemin kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 256 380

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 255 239

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 256 380

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 255 239

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ja yrityksen toiminnassa panostetaan yleisesti työntekijöiden osaamisen edistämiseen sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ja yrityksen toiminnassa panostetaan yleisesti työntekijöiden osaamisen edistämiseen sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ja yrityksen toiminnassa panostetaan yleisesti työntekijöiden osaamisen edistämiseen sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Uusiutuvien energialähteiden käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta jätteiden määrään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 6
Projektissa kehitettävä näytteenottorobotti tullaan kaupallistamisen jälkeen valmistamaan alihankkijoilla, joita ovat Katera Steel Oy ja Protacon Oy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hanke edistää yrityksen huoltopalvelukonseptin syntymisen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hanke edistää uusien työpaikkojen syntymistä sekä edistää työturvallisuuden paranemista näytteenotossa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yritys pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Olemme tuoneet markkinoille toimivan ja nopean tavan kuormakohtaiseen näytteenottoon, joka mahdollistaa samalla täysin uudenlaisen tavan hallita biopolttoaineiden laatua koko toimitusketjussa ja josta hyötyvät voimalaitos, polttoaineen toimittaja ja myös kuluttaja. Voimalaitokset voivat tehostaa prosessiaan, työturvallisuus paranee, kattiloiden huoltovälit pitenevät ja suurin asia on, että voimalaitokset maksavat aidosti siitä, mitä ovat ostaneet. Oleellisena osana uutta toimintamallia on täysin uudenlainen automaattinen näytteenottorobotti. Näytteenottorobotti voidaan sijoittaa logistisesti sopivaan paikkaan voimalaitosalueella, esimerkiksi vaaka-asemalle, jossa rekka-auto samalla punnitaan. Samalla näytteenotin ottaa näytteet kuormakohtaisesti jokaisesta voimalaitokselle toimitettavasta rekka-auton kuormasta ennen kuin rekka on purkanut kuorman polttoon tai kentälle. Näytteenoton yhteydessä saadaan samalla välitön tilavuustieto sekä laskennallinen tieto kuorman kosteudesta, jolloin rekka voidaan ohjata logistisesti oikeaan paikkaan polttoaineen laadun perusteella.