Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70945

Hankkeen nimi: Exreport Dashboard mittarit

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.7.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NEOTIDE AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1574483-8

Jakeluosoite: Universitetsstranden 5

Puhelinnumero: +358 400863636

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: www.neotide.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kullas Johan

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: VD

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johan.kullas(at)neotide.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400863636

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uveckling av Neotides ledningssystem för att hitta gemensamma mätare som kan säljas som helhet till homogena kundgrupper. Det som Neotide nu vill utveckla är en allmän ¿Dashboard¿, mätartavla, som kan betjäna våra nuvarande och kommande kunder både inom vården och annan offentlig förvaltning. Den nya mätartavlan. Både mätartavlan och den allmänna layouten i Exreport måste förnyas för att produkten ska kunna stå sig i konkurrensen. Det som nu krävs är tre saker: A. Undersöka vilka gemensamma nyckeltal och grafiska rapporter våra befintliga och potentiellt nya kunder är i behov av. B. Utveckla modeller hur dessa ska presenteras för kunden. C. Implementera den grafiska layouten så att den blir en helhet för hela systemet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 23 805

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 23 805

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Universitetsstranden 5

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: VAASA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektets mål påverar inte könsperspektiv-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projektets mål påverar inte könsperspektiv-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekte kan inte ses att påverka jämställdhet i någondera riktning.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-