Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70947

Hankkeen nimi: Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Green Net Finland ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1727756-7

Jakeluosoite: Kuortaneenkatu 2

Puhelinnumero: 050 3311 495

Postinumero: 00510

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.gnf.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suvi Häkämies

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi.hakamies(at)gnf.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3311 495

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Posintra Oy, 1481499-6
Suomen ympäristöopisto SYKLI, 0681365-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) -hankkeessa päätavoitteena on tukea energiatehokkaiden ratkaisujen jalkauttamista kunnissa kehittämällä päätöksenteon prosessia sekä työkalua tukemaan eri vaihtoehtojen vertailua, kehittämällä päättäjäviestintää ja -koulutusta sekä mahdollistamalla aikaisen markkinavuoropuhelun syntymistä. Hankkeen tarkastelutapausten kautta kehitetään menetelmiä, joiden avulla energiatehokkaiden ja elinkaarikustannuksiltaan positiivisten investointien jalkauttaminen suoraviivaistuu kuntien päätöksentekoprosessissa.

Hankkeessa jatkokehitetään laskentatyökalua, jonka avulla voidaan helpommin huomioida eri energiatehokkuutta parantavien vaihtoehtojen elinkaarivaikutukset julkisten kiinteistöjen energiatehokkuussaneerauksissa. Hankkeessa räätälöidään laskentatyökalua kuntien todellisten case-investointien pohjalta. Tavoitteena on luoda kuntien tarpeita palveleva joustava työkalu avuksi eri vaihtoehtojen vaikutusten vertailussa. Kuntien hankinnan avainhenkilöt koulutetaan käyttämään työkalua, joten se on käytettävissä hankkeen jälkeen vastaavissa tarkasteluissa.

Lisäksi hankkeessa kehitetään energiatehokkuuden päättäjäviestintää ja tätä kautta lisätään hankintapäätösten avaintahojen tietoisuutta energiatehokkuudesta.

Hankkeen tuloksena julkisella sektorilla on paremmat valmiudet toteuttaa ja toistaa kustannustehokkaita energiatehokkuusinvestointeja. Lisäksi hankkeen kautta lisätään päättäjien, viranomaisten ja yritysten vuoropuhelua sekä edesautetaan innovatiivisten ratkaisujen markkinoillepääsyä ja yritysreferenssien syntyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat (aluastavasti):
- Helsingin
- Vantaan
- Porvoon
- mahdollisesti Loviisan

kuntien hankintaprosessiin osallistuvat virkamiehet ja hankinnoista päättävät muut tahot.

Lisäksi aikaisen markkinavuoropuhelun kautta myös (pk)-yritykset ovat hankkeen kohderyhmänä, mm. seuraavilta aloilta:

- rakentaminen
- cleantech / materiaali- ja energiatehokkuus
- LVIS / laitetoimittajat
- ICT ja rakennusautomaatio, älykkään asumisen ratkaisut, turvallisuus
- kiinteistöjen ylläpito, –hallinta ja -kehitys

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät välillisesti julkisia kiinteistöjä käyttävät kuntalaiset.

Kotimarkkinoiden referenssien kautta kasvatetaan suomalaista cleantech-liiketoimintaa välillisesti myös vientimarkkinoilla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 281 842

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 274 042

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 401 632

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 392 192

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon, Helsingin, Loviisan

Kunnat: Loviisa, Porvoo, Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin ei liity sukupuolikysymykset, joten analyysia ei ole suoritettu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei spesifioi sukupuolinäkökulmaa, eli sen tavoitteet kohdistuvat tasaisesti molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Koska hanke temaattisesti tukee cleantechin, energiatehokkuuden ja muiden ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoa ja yleistymistä, on sillä myös tätä kautta positiivisia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 7
Hankkeen kautta edistetään ilmastoystävällisten ratkaisujen yleistymistä (esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut)ja vähennetään kasvihuonepäästöjä. Lisäksi hankkeessa tehtävän koulutuksen kautta lisätään päätöksenteon tietoisuutta energiatehokkaiden ja ilmastoystävällisten ratkaisujen ja palveluiden kannattavuudesta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Energiatehokkuuden parantaminen edesauttaa ilmastonmuutoksen hillintää, jolla voidaan ajatella olevan välillinen vaikutus luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Suoraa vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen hankkeella ei ole.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 7
Lisäämällä ilmastoystävällisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen yleisyyttä ja käyttöönottoa voidaan vähentää kasvihuonekaasuja niin välittömästi kuin välillisestikin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta NATURA-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 8
Hankkeen kautta edistetään energia- ja materiaalitehokkaiden (sekä muiden cleantech- alan) ratkaisujen ja palveluiden kehittymistä ja liiketoiminnan kasvua.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 8
Hankkeessa edistetään vähihiilisten ratkaisujen edistämistä, myös uusituvan energian käyttöönottoa. Hankkeen toimenpiteiden kautta vaikutukset ovat välittömiä, koulutuksen ja monistusmahdollisuuden kautta myös välillisiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Hanke edistää välittömästi kuntien päätöksentekoprosessin kehittymistä, mutta tällä on välillisesti melko voimakas vaikutus myös elinkeinorakenteen kestävään kehittymiseen ja yritysten liiketoiminnan kasvuun (esim. kuntien hankintojen kautta yritykset saavat referenssejä oman liiketoimintansa laajentamiseen).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 9
Hankkeessa kehitetään pääosin kuntien päätöksentekoprosessia, mutta sillä odotetaan olevan välillinen vaikutus esimerkiksi uusien energiatehokkuuspalveluiden syntymiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke ei keskity liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 10
Helpottamalla kuntien päätöksenteon prosessia voidaan mahdollisesti vaikuttaa kunnan työntekijöiden omaa hyvinvointia. Välillisesti julkisten tilojen peruskorjaaminen energiatehokkaaksi parantaa kiinteistöjen olosuhteita, esim. hyvää sisäilmaa ja mahdollistaa välillisesti myös terveellisen elinympäristön luomisen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole arvioitu olevan tasa-arvollisia vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole arvioitu olevan yhteiskunnallista tai kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen liittyviä vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeen kautta ympäristöosaamisen on arvioitu kasvavan niin välittömästi kuinvälillisestikin merkittävästi. Hankkeessa tehtävä koulutus keskittyy nimenomaan kuntien päätöstentekijöiden ympäristöosaamisen kasvattamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) -hankkeessa tuettiin energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kunnissa (erit. kiinteistökannassa):

- kehittämällä päätöksenteon tueksi eri ratkaisujen elinkaarikustannuksia visualisoivaa laskentatyökalua
- kehittämällä ja testaamalla päätöksentekijöille suunnattu koulutuspaketti (tarkoitettu erityisesti kunnanvaltuutetuille ja muille avainpäättäjille)
- selvittämällä onnistuneen markkinavuoropuhelun prosessia sekä
- yleisesti edistämällä ja jalkauttamalla hyviä käytäntöjä kuntien kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamisessa.

Hankkeen tuloksena alun perin pientaloille suunnattu laskentatyökalu jatkokehitettiin vastaamaan kuntien omistamien kiinteistöjen (kuten koulujen) laskentatarpeita. Mukana olleiden kuntien avainhenkilöt koulutettiin käyttämään työkalua. Työkalu on näiden kuntien vapaassa käytössä hankkeen jälkeen.

Hankkeessa mukana olleet kunnat olivat Helsingin, Vantaan ja Porvoon kaupungit.