Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70949

Hankkeen nimi: Oy Raudus Ab Koivusahalinjan rakentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.1.2015 ja päättyy 1.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY RAUDUS AB

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2680380-5

Jakeluosoite: Kangastie 14

Puhelinnumero: +358 451404488

Postinumero: 52550

Postitoimipaikka: HIRVENSALMI

WWW-osoite: www.raudus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuitunen Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.kuitunen(at)raudus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 451404488

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oy Raudus Ab:n koivusahe- ja aihiointiprojekti Tuottaa suomalaisesta valikoidusta koivutukista saheita ja aihioita vaativille asiakkaileille oikea aikaisesti laadulliset ykstyiskohtaiset seikat huomioiden. Tarkoitus tarjota toimeentuloa niin omistajille kuin myös työntekijöille. Investointien tarkoituksenmukainen ja edullinen hankinta mutta varma toimivuus periaatteena. Henkilökunnan kouluttaminen ja koivutietoisuuden sisäistäminen ovat johtotähtenä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 94 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 660

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 660

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Hirvensalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kangastie 14

Postinumero: 52550

Postitoimipaikka: HIRVENSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty analyysiä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työpaikoissamme on oettu huomioon että työpisteissä voi toimia sukupuoli neutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Työpisteissä ei ole liian fyysistä työtä joten työn voi suorittaa sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Kaikki raaka-aineemme on PEFC hyväksyttyjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Sivutuotteemme menee biopolttoaineeksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Raaka-aineemme on vain metsistä joilla on PEFC merkintä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Sivutuotteemme on uusiutuvaa energiaa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 7
Raaka-aineemme on PEFC hyväksyttyjä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Kaikki sivutuotteemme menee energiaksi sekä jätteet lajitellaan energiaksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
PEFC ja sivutuotteet energiaksi
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Vahvistaa Hirvensalmen kuvaa koivun käyttäjänä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei Ole
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Kuormien viennissä käytämme vain meno/paluu kuormia jolloin logistiikka on mahdollisimman tekokasta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Luomme pitäjään uusia työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Meillä on mahdollisuudet palkata naisia samaan työhön kuin miehiäkin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hirvensalmi on tunnettu koivun jalostuksestaan
Kulttuuriympäristö 2 2
Lisätään Hirvensalmen imagoa koivun käyttäjänä ja puuetollisuuden merkittävänä työllistäjänä
Ympäristöosaaminen 4 4
Yrityksellämmä en vankka pohja ja tietotaito metsän käyttöön ja puutellisuuden osaajana

9 Loppuraportin tiivistelmä

-