Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70951

Hankkeen nimi: Arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymä -selvitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.1.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin Digipolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0935441-1

Jakeluosoite: Tietokatu 6

Puhelinnumero: 0405558020

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: http://www.digipolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HEIKKA KIMMO MIKAEL

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.heikka(at)digipolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405558020

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymä -selvityshankkeen tavoitteena on tuottaa lisätietoa / näkemystä osaamiskeskittymän perustamiseksi Kemiin. Selvitys pyrkii vastaamaan millaisia toimintoja osaamiskeskittymä voisi sisältää, mitkä toimijat voisivat osallistua keskittymän toteuttamiseen sekä miten keskittymän toiminnot käynnistetään. Osaamiskeskittymän tarkoitus olisi tuottaa arktisiin merellisiin toimintoihin liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluita sekä testaus-, koulutus- ja harjoittelupalveluita kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin. Selvityksen tavoitteena on myös arvioida miltä osin palveluita voidaan tarjota Perämeren talven luonnonolosuhteiden puitteissa ja miltä osin tarvitaan ns. tutkimus- ja testausallasympäristö.

Selvityshanke liittyy suoraan kansalliseen / kansainväliseen ArcMaTe -hankkeeseen (Arctic Marine Training and Testing Center), joka on liiketoimintasuunnitelmavaiheessa. ArcMaTen vetämiseen on muodostettu ydinkonsortio, joka muodostuu liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Kemin, Oulun ja Porin kaupungeista.

Hankkeen toimenpiteet perustavat aktiiviseen verkostoitumisen; yhteistyökumppaniverkoston rakentamiseen, neuvotteluihin sidosryhmien, mahdollisten investoreiden ja palveluoperaattoreiden kanssa. Tietoa kerätään eri lähteistä, mutta erityisesti ArcMaTe-konsortion kautta ja perustuen aiempiin kansallisiin selvityksiin. Samalla selvityshanke tuottaa tietoa ArcMaTe-konsortiolle.

Selvityshankkeen tuloksena syntyy loppuraportti, jossa arvioidaan millaisia toimintoja osaamiskeskittymä voisi sisältää, mitkä toimijat voisivat operoida osaamiskeskittymässä ja miten se voidaan käynnistää. Selvitys edistää arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymän perustamista Kemiin ja se tuottaa lisätietoa ArcMaTe-konsortiolle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke tuottaa uutta tietoa Kemin kaupungille, Digipolis Oy:lle, Lapin ammattikorkeakoululle, ammattiopisto Lappialle, Kemin Satamalle, kumppani yrityksille (Stora Enso, Savaterra, mahdollisille investoreille sekä Lapin liitolle, Lapin Ely-keskukselle. Edellä mainittujen tahojen sidosryhmät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

ArcMaTe-konsortio: Liikenne- ja viestintäministeriö, Oulu, Pori; muut verkostoon mukaan lähtevät kaupungit ja organisaatiot; muut asiasta kiinnostuneet ministeriöt (TEM, YM, SM), SYKE.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 531

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 178

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 902

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 683

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 6

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on käytetty Lapin letkan sukupuolivaikutusten arviontipalvelua toimintaympäristön analysoimisessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen ohjausryhmään osallistuu naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on tavoitteiltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda mm. ympäristö, jossa tutkitaan ja kehitetään laitteita ja menetelmiä arktisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjumiseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda mm. ympäristö, jossa tutkitaan ja kehitetään laitteita ja menetelmiä arktisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjumiseksi. Mahdolliset ympäristövahingot pyritään estämään ja ennakoimaan vahinkojen torjuntaa arktisissa luonnonolosuhteissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda mm. ympäristö, jossa tutkitaan ja kehitetään laitteita ja menetelmiä arktisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjumiseksi. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti arktisten merien suojeluun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Pitkällä aikavälillä tutkitaan, kehitetään, testataan laitteita ja osaamista, joilla arktisiin meriin joutuvien jätteiden määrä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Toteutuessaan hanke monipuolistaa elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Pitkän aikavälin tavoitteena on saada aikaan arktisen merenkulun koulutus- ja harjoittelutoimintaa, joka parantaa merenkulun turvallisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda mm. ympäristö, jossa tutkitaan ja kehitetään laitteita ja menetelmiä arktisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjumiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymä -selvityshankkeen tavoitteena oli tuottaa lisätietoa / näkemystä osaamiskeskittymän perustamiseksi Kemiin. Hankkeen toimenpiteet perustuivat aktiiviseen verkostoitumisen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Erityisen paljon panostettiin yhteistyöhön Norjassa.

Lähtökohtatilanteessa kansallisena tavoitteena oli perustaa Suomeen arktinen öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan osaamiskeskus, jonka paras sijoituspaikka arvioitiin olevan Kemi. Useiden selvitysten johtopäätöksenä kuitenkin oli, ettei ks. osaamiskeskittymää ole syytä toteuttaa, koska vastaavan ympäristön rakentaminen oli jo aloitettu Kanadan Newfoundlandiin.

Tämän esiselvityshankkeen pohjalta on kuitenkin todettava, että Kemin ympäristö tarjoaa puitteet arktisen merellisen testaus-, tutkimus- ja harjoittelutoiminnalle niin rakennetussa ympäristössä kuin luonnonolosuhteissakin.

Selvityshanke liittyi kansalliseen / kansainväliseen ArcMaTe -hankkeeseen (Arctic Marine Training and Testing Center) . Hanke jalostui selvitysvaiheen jälkeen ArcMaDe-verkostoksi (Arctic Marine Development). ArcMaDen ydinkonsortion muodostivat liikenne- ja viestintäministeriö sekä Kemin, Oulun ja Porin kaupunkien kehitysorganisaatiot.