Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70953

Hankkeen nimi: Luosto, valoton valaistus. Tähtitaivaan ja Revontulten Näkeminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sodankylän kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0193169-1

Jakeluosoite: Jäämerentie 1

Puhelinnumero: 0400618870

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://www.sodankyla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TIMO LOHI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tytäryhtiön toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.lohi(at)sodankyla.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5254292

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luoston matkailukeskuksesta tavoitellaan Suomen ainoaa matkailukeskusta missä on huomioitu Tähtitaivaan ja Revontulten näkeminen valaistuksen toteuttamisessa. Koko KV-matkailukentässä ei ole olemassa vastaavaa mallia. Se saisi aikaan merkittävää energiasäästöä kun otetaan käyttöön uuden teknologian valaisimet, säätö- ja ohjausjärjestelmät. Alueesta voisi tulla todellinen pilottikohde niin kansallisesti kuin kansainvälisesti joka lisäisi entisestään kansallisten ja kansainvälisten matkailijoiden määrää alueelle. Samalla alueella toimivien yritysten liikevaihdot kasvaisivat ja malli mahdollistaisi uusien tuotepakettien rakentamisen ja uusien yritysten syntymistä.

Syntyy valaistuskonseptiin perustuva sähkö- ja toteutussuunnitelma - Tähtien ja Revontulten Luosto. Suunnitelmien pohjalta laaditaan tiedotusmateriaali ja ohjeistus, joita hyödyntäen voidaan toteuttaa tulevat investoinnit laajapohjaisesti.

Luoston matkailukeskusta ympäröivä luonto ja sen valo on ehtymätön ja rikas tarjonnassaan. Harvassa matkailukeskuksessa on mahdollisuus nähdä eri vuodenaikojen kaikki variaatiot joita luonnonvalo tarjoaa; sateen harmahtavasta maisemasta, aina värikkäisiin auringonlaskuihin, ruskan värikirjoon ja revontuliin. Tällaisessa valojen ja värien maisemassa matkailukeskuksen valaistuksen yksi tehtävä on tukea ympäröivää luonnon valosinfoniaa ja olla tuottamatta häiriöelementtejä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueella toimivat yritykset ja yhteisöt, KV-asiakkaat, kansalliset asiakkaat.
Alueen kunta, Tielaitos, Metsähallitus

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pilottikohteen uutuusarvon kautta sellaiset yritykset ja organisaatiot, jotka työskentelevät valaistuksen ja energiasäästön alueilla
Muut kunnat.
Matkanjärjestäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 879

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 827

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolivaikutusten arviointi on tehty Suvaus-koneella. Sen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Valaistus teknisesti kiinnostaa ehkä enemmän miehiä, kun taas kohderyhmässä eli matkailuelinkeinossa toimii enemmän naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää tasapuolisesti miesten ja naisten asioita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää tasapuolisesti miesten ja naisten asioita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeen toimenpiteet ovat neutraaleja luonnonvarojen käytön ja kestävyyden suhteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hankkeessa suunnitellaan energiaystävällinen valaistus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tiedossa olevaa vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei tiedossa olevaa vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tiedossa olevaa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa suunnitellaan energiaystävällinen valaistus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei tiedossa olevaa vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke sitouttaa alueen matkailuyrityksiä uuden, ympäristöä korostavan, matkailualueen strategian toteutukseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei tiedossa olevaa vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Turvallisuus lisääntyy oikealla ja oikea-aikaisella valaistuksella
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Turvallinen ja oikea-aikainen valaistus luo turvallisuutta liikkumiseen luonnon reiteillä, liikkuminen lisää hyväolontuntua ja antaa voimia jaksamiseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tiedossa olevaa vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tiedossa olevaa vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 5
Hanke korostaa Luoston ilmettä ja mielikuvaa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hanke tuo alueen toimijoiden tietoisuuteen ympäristöystävällisen valaistuksen hyötyjä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa pidettiin 8 ohjausryhmän kokousta ja 2 työryhmänkokousta. Hankkeelle kilpailutettiin avoimella kilpailutuksella valaistuksen yleissuunnittelija. Yleissuunnitelma laadittiin koko Luoston matkailukeskuksen alueelle, koskien katu ja latuvalaistusta, sekä ohjeistus muotoisena yksityisille mökin omistajille ja yrittäjille. Hankkeelle kilpailutettiin aluksi rajoitetulla menettelyllä tekninen sähkösuunnittelu, mutta tarjouksia saatiin vain yksi, joka sekin hyvin korkea. Tarjousta ei voitu hyväksyä. Tämän jälkeen kilpailutus tehtiin avoimella menettelyllä, jolloin toteuttaja saatiin kilpailu kykyiseen hintaan. Tekninensähkö suunnittelija työsti tarkempaa suunnittelua kaduille, kevyenliikenteen väylille ja paikoitukselle yleissuunnitelman ohjaamana. Hankkeelle kilpailutettiin rajoitetulla menettelyllä tiedotus- ja mainosmateriaali painettuna. Pidettiin 3.9.2016 tiedotus ja ohjeistus tilaisuus mökkiläisille, asukkaille ja yrittäjille. Valaistushankkeen esittely aineiston laatija kilpailutettiin rajoitetulla kilpailutuksella kysymällä kolmelta mainostoimistolta tarjoukset.

Hankkeen tavoitteena oli laatia suunnitelma, joka parantaa tähtitaivaan ja revontulten katselua Luoston matkailukeskuksen alueella, vähentäen hajavalon tuomia haittoja taivaan ilmiöiden katselussa. Lisäksi parantaa matkailijoiden turvallista liikkumista alueen toiminnoissa.

Hankkeessa saavutettiin haluttu lopputulos. Koko Luoston alueelle hankkeessa laadittiin valaistuksen yleissuunnitelma, johon pohjautuen laadittiin kaduille, paikoitusalueille ja kevyenliikenteen väylille tarkka tekninen sähkösuunnitelma, joka palvelee tulevaa valaistuksen toteuttamista. Lisäksi yleissuunnitelman pohjalta valittiin esimerkkityyppiset valaisimet eri toiminnoille tuomaan yhtenäistä kokonais ilmettä Luoston matkailukeskukselle. Yrityksille ja yksityisille kiinteistön omistajille laadittiin ohjeistus alueen ulkovalaistuksen toteuttamiselle.