Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70961

Hankkeen nimi: Skaalautuva ja markkina-adaptoituva ICT-kokonaiskonsepti markkinakohtaisten hoivapalvelumallien tarpeisiin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.4.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FASTROI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1851560-0

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358407158752

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.fastroi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tyrväinen Marke

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marke.tyrvainen(at)fastroi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 7158752

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on kehittää FastROI:n hoivapalvelujen tuotetarjonnasta KV- päämarkkina-alueille kilpailukykyiset sovellus-/toiminnallisuus-, moduuli- ja järjestelmätuotteet ja niille digimarkkinoinnin ja - myynnin ratkaisut sekä kumppanuusverkosto myyntiin ja paikalliseen loppuasiakaspalveluun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 241 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 241 620

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 241 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 241 620

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke toteutetaan työnteon tarjoamismahdollisuuksia molemmille sukupuolille parantaen sekä yrityksen omassa että asiakkaan toimintaympäristössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke toteutetaan työnteon tarjoamismahdollisuuksia molemmille sukupuolille parantaen sekä yrityksen omassa että asiakkaan toimintaympäristössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke toteutetaan työnteon tarjoamismahdollisuuksia molemmille sukupuolille parantaen sekä yrityksen omassa että asiakkaan toimintaympäristössä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuu.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuu.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuu.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuu.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeen aikana ymmärrys yrityksen omista tuotteista ja niiden ympäristönäkökulmista kasvaa, mikä mahdollistaa korkeamman hyödynnettävyyden myös Suomessa, ks. edellä hiilijalanjäljen pienentäminen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuvat.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuvat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Projektin mahdollistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamisen hoiva-alalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Kohdemaan hoivatoimijoilla on mahdollisuus kehittää omaa hoivatoimintaansa ja digitaalisia palveluaan uudelle edistykselliselle, reaaliaikaiselle tasolle, esim. omais extranet.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Järjestelmä laskee optimaalisia ja tehokkaita reittejä mm. kotihoidon asikkaiden välille ja näin tehostaa liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Hanke tehostaa asiakkaan työtekijöiden työnsuunnittelua ja näin työhyvinvointia sekä mahdollistaa välittömän hoitotyön ajan kasvattamisen.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hanke toteutetaan työnteon tarjoamismahdollisuuksia molemmille sukupuolille parantaen sekä yrityksen omassa että asiakkaan toimintaympäristössä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke edistää kulttuurien ja yhteiskuntien monimuotoisuuden ymmärrystä.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeessa edistetään Euroopan maiden välistä tiedon siirtoa: tässä viedään korkean teknologian osaaamista teknologisesti ei niin kehittyneeseen eurooppalaiseen toimintaympäristöön. Tämä mahdollistaa siirtämään hoitotyön hyviä käytäntöjä eri maiden välillä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tuloksena syntyi FastROI:n hoivapalvelujen tuotetarjonnasta KV- päämarkkina-alueille kilpailukykyiset sovellus-/toiminnallisuus-, moduuli- ja järjestelmätuoteaihiot ja niille digimarkkinoinnin ja - myynnin ratkaisut sekä kumppanuusverkosto myyntiin ja paikalliseen loppuasiakaspalveluun.