Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70964

Hankkeen nimi: Kesämatkailun Master plan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 30.11.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1940705-4

Jakeluosoite: Nuottatie 6A

Puhelinnumero: 040 860 8844

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.naturpolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KUOSKU KIRSI MAARIT

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjelmakoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.kuosku(at)naturpolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400375930

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, 0116726-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kesämatkailun Master plan -hankkeen tavoitteena on Koillismaan matkailutoimialan ympärivuotisuuden lisääminen ja kansainvälistymisen tukeminen. Kesämatkailun kehittämisen tueksi tarvitaan alueellinen kokonaisnäkemys ja toimintasuunnitelma, jossa huomioidaan olemassa oleva infra, palvelut ja niiden kehittämistarpeet. Erityisesti kansallispuistot ja muut luontokohteet ovat merkittävässä roolissa kansainvälisen kesämatkailun kehittämisessä.

Matkailutoimialan ja kansallispuistojen yhteisellä kehittämistoiminnalla tavoitellaan paitsi alueen nostamista kansainvälisesti arvostetuksi kesämatkailukohteeksi myös kansallispuistoon tukeutuvan liiketoiminnan mahdollisuuksien lisäämistä. Pitkällä aikavälillä pyritään lisäämään kansainvälisten matkailijoiden kävijämääriä, pidentämään viipymää ja majoituskapasiteetin kesäaikaista käyttöastetta, joiden kautta matkailuliiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyky paranevat ja työllisyys kehittyy. Erityishuomio hankkeessa kiinnitetään kestävän luontomatkailun periaatteisiin soveltuvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.

Hankkeessa tuotettava Kesämatkailun Master plan ottaa kantaa paitsi infraan, myös koko kesämatkailun toimintaympäristöön tuotteineen ja palveluineen ja erityisesti palveluiden kehittämiseen kansainvälisen matkailun näkökulmasta. Tähän tavoitteeseen hankkeessa pyritään asiakasanalyysien ja markkinakartoitusten avulla. Master plan valmistellaan keskeisten alueellisten toimijoiden yhteistyöllä, jolloin nämä myös yhdessä sitoutuvat hankkeessa suunniteltavien ja Master planiin kirjattavien kehittämistoimenpiteiden toteutukseen hankkeen jälkeen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat
1. Kesämatkailun Master plan, joka pitää sisällään analyysivaiheen, kehityskohteiden kartoituksen sekä varsinaisen toimintasuunnitelman
2. Oulangan kansallispuiston ja muiden luontokohteiden kehittämiseen liittyvät selvitykset ja luontomatkailua tukevien tapahtumien kehittäminen

Hankkeen konkreettisina tuloksina ovat a) Kesämatkailun Master plan -suunnitelma, jonka mukaisesti matkailua ja siihen liittyvää liiketoimintaa jatkossa kehitetään ja b) Oulangan luontomatkailusuunnitelma, jossa arvioidaan mm. kansallispuistoon imagollisesti tukeutuvan liiketoiminnan mahdollisuudet. Pitkän aikavälin tuloksina kesäkauden matkailijamäärät kasvavat, matkailijoiden viipymä alueella pitenee ja matkailun kansainvälisyysaste nousee. Kansallispuiston ja muiden luontokohteiden matkailullisen merkityksen kasvun myötä kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta lisääntyy ja luonnonsuojelun hyväksyttävyys kasvaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat kunnat, kehittämisyhtiö ja Metsähallitus, sillä lopputuloksena syntyvä Master plan -suunnitelma tulee linjaamaan alueella tarvittavia, näiden toimijoiden taholta toteutettavia kehittämistoimenpiteitä. Kohderyhmänä ovat myös Ruka-Kuusamon alueen matkailuyritykset ja matkailuyhdistys, joiden liiketoimintaan suunnitelmalla ja sen (hankkeen jälkeen tapahtuvalla) toteutuksella pyritään tuomaan lisäarvoa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat kansainväliset matkailijat, joiden tarpeiden huomioimiseksi alueen palvelutarjontaa tullaan erityisesti kehittämään, sekä alueen asukkaat, jotka hyötyvät alueen matkailun kasvusta, yritystoiminnan kehittymisestä ja sen myötä työpaikkojen lisääntymisestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 696

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 211 201

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 300 993

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 287 346

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on matkailuelinkeinon kansainvälistymisen ja kasvun edistäminen. Tilastokeskuksen mukaan majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöistä naisia on 72,4%, joten matkailuelinkeinon kehittämisellä voidaan edistää naisten työllisyyttä. Yrittäjistä puolestaan naisia on vain n. 30%. Matkailualan yrittäjyyden edellytysten parantaminen lisää todennäköisesti myös naisyrittäjien määrää. Analyysiin ja sukupuolinäkökulman huomioimiseen on hankittu osaamista suorittamalla TEM:in järjestämä "Tasa-arvokoulutus rakennerahastojen hanketoimijoille".
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on matkailualan kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. Lopputuloksena syntyvä suunnitelma pitää sisällään toimenpiteitä, jotka liittyvät niin infran, logistiikan, tapahtumien, myynnin kuin palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Nämä eivät varsinaisesti ole sukupuolisidonnaisia, tai niillä ei ole suoraa vaikutusta kumpaankaan sukupuoleen. Matkailualan kehittäminen yleensä kuitenkin lisää erityisesti naisten työllisyyttä. Suunnittelun yhteydessä kartoitetaan matkailun nykytilannetta ja toimijoiden näkemyksiä kehittämismahdollisuuksista, missä yhteydessä otetaan huomioon erityisesti sellaiset seikat, millaisia kasvun esteitä nähdään matkailualan yritysten kansainvälisyyden kehittämisessä. Näitä tietoja, samoin kuin muita hankkeessa kerättyä tietoa ja palautetta toiminnasta pyritään tarkastelemaan sukupuolijaoteltuna, mikäli mahdollista. Näin pystytään hankkeen jälkeisten jatkotoimenpiteiden suunnittelussa huomioimaan sellaiset seikat, jotka mahdollisesti heikentävät naisyrittäjien kiinnostusta tai mahdollisuuksia kansainvälistymiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen yrityksessään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan sukupuolinäkökulma on valtavistaistettu hankkeen toimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeen toiminnan avulla kehitetään luontomatkailua suojelualueilla vaarantamatta niiden luontoarvoja sekä lisätään ympäristötietoisuutta ja -myönteisyyttä matkailutoimialalla. Välillisenä vaikutuksena kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta ja luonnonsuojelun hyväksyttävyys kasvavat, minkä avulla luonnonvarojen kestävää käyttöä turvatataan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Luontoarvoja korostava ja niihin perustuva matkailun kehittäminen tukee ekologisesti kestävän liiketoiminnan kehittämistä, jolla on merkitystä liiketoiminnasta koituvan hiilijalanjäljen pienentämiseen ja sitä kautta ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien pienentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 7
Luontokohteiden nostaminen kesämatkailun kehittämisen kärkiteemoihin lisää ympäristötietoisuutta ja ympäristötietoisten matkailijoiden määrää alueella. Kiinnostuksen ja arvostuksen kasvu vaikuttaa positiivisesti alueen luontokohteiden ja luonnon monimuotoisuuden hoidon kehittämiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toiminta ei vaikuta suoraan tai välillisesti pinta- tai pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 8
Hankkeen toiminnan yhtenä painopisteenä on tarkastella arvokkaiden luontokohteiden merkitystä kesämatkailun kehittämisessä sekä kehittää luontomatkailua suojelualueilla vaarantamatta niiden luontoarvoja.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Hankkeessa luodaan luontoarvoihin perustuva matkailun kehittämissuunnitelma, joten ympäristöystävälliset toimintatavat on otettava huomioon tuloksena olevassa toimintasuunnitelmassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Hankkeessa luodaan luontoarvoihin perustuva matkailun kehittämissuunnitelma, joten ympäristöystävälliset toimintatavat on otettava huomioon tuloksena olevassa toimintasuunnitelmassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on erityisesti kestävän luontomatkailun kehittäminen ja tietoisuuden lisääminen ympäristöystävällisen liiketoiminnan mahdollisuuksista yritysten kansainvälistymisen kannalta. Kesämatkailu perustuu vahvasti paikalliskulttuuriin ja paikallisiin palveluihin, jolloin kesämatkailun edistämisellä voidaan tukea monipuolisesti paikallisia elinkeinoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa tavoitellaan olemassaolevan infran parempaa hyödyntämistä ja kapasiteetin käyttöasteiden nostamista, jolloin kehittämistoimenpiteet keskittyvät palveluiden tuotteistamiseen ja laadun kehittämiseen. Myös esim. luontomatkailua tukevien tapahtumien kehittäminen vahvistaa paikallistaloutta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Master plan -suunnitelmassa tullaan huomioimaan matkailualueen toiminnallinen vyöhykkeisyys, jolloin alueella liikkuminen ja logistinen toimivuus ovat olennaisia tarkastelun kohteita. Pitkien etäisyyksien ja vähäisten joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksien vuoksi Koillismaalla on erityistarvetta tälle tarkastelulle. Alueen toiminnallinen kehittäminen ei voi tarkoittaa toimintojen hajanaista sijoittamista siten, että se lisää henkilöautoilla tapahtuvaa liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Matkailun kansainvälistyminen ja kehittyminen tuo alueelle työtä ja toimeentuloa ja sitä kautta hyvinvointia. Hankkeella edistetään myös osallisuutta, sillä suunnitelman laadintaan osallistetaan kaikki keskeiset toimijat.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan ja matkailualan kehittäminen luovat uusia mahdollisuuksia naisyrittäjyydelle ja sitä kautta naisten ja miesten sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon edistämiselle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 7
Kansainvälistymisen tavoite lisää toteutuessaan kulttuurien tuntemusta, monikulttuurisuutta sekä erilaisuuden hyväksymistä.
Kulttuuriympäristö 5 8
Maisema ja virkistysarvot, samoin kuin esim. kulttuuriperintöön liittyvät tavat ja tapahtumat ovat merkittäviä kesämatkailun kehittämisen kannalta. Ne tullaan huomioimaan osana suunnitelmaa, ja kulttuuriympäristön kehittäminen saa siten tukea kesämatkailun kehittämisestä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Ympäristöosaaminen ja -tietoisuus vahvistuvat, sillä hankkeessa pyritään vahvistamaan kestävän luontomatkailun periaatteisiin soveltuvaa osaamista ja liiketoimintaa/ vähähiilistä liiketoimintaa, sekä tuodaan esiin mahdollisuuksia, joita kansallispuistoilla ja muilla luonnonsuojelualueilla on kansainvälisen matkailun edistämiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Naturpolis Oy:n ja Metsähallituksen toteuttaman Kesämatkailun Master plan –hankkeen (1.3.2015 – 30.11.2016) tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma tukemaan Kuusamon ja Taivalkosken kesämatkailua huomioiden erityisesti kansallispuistojen tuoma lisäarvo kesämatkailun kehittämiseen. Tavoitteena oli luoda edellytykset kehittää alueesta nykyistä monipuolisempi ja elinvoimaisempi luonto-, liikunta-, hyvinvointi-, harrastus- ja virkistysmatkailualue. Varsinaisen kehittämissuunnitelman laatimiseen valittiin CreaMentors Oy, joka laati Koillismaan kesämatkailun kasvuohjelman yhteistyössä Naturpoliksen, Metsähallituksen sekä alueen yritysten kanssa.

Alkukartoituksen ja alueella järjestettyjen työpajojen materiaalien pohjalta koottiin Koillismaan kesämatkailun kasvuohjelma, jossa tarjotaan toimijoille konkreettiset askelmerkit kasvu-uralle pääsemiseksi. Visio asetettiin vuoteen 2025: Koillismaa on kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän luontoon pohjautuvan kesämatkailun edelläkävijä Suomessa. Johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti toimintaa kehittämällä kesämatkailusta on mahdollisuus tehdä talvikautta vastaava sesonki Koillismaalle. Kesämatkailun perustaksi kasvuohjelmassa esitetään kaupallista konseptia, joka mahdollistaa nykyisten palveluiden koostamisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin nykyisistä palveluista saadaan irti uudenlainen kaupallinen potentiaali eikä tulevaisuuden liiketoiminnan tarvitse perustua mittaviin investointeihin.

Hankkeen aikana nousi tarve kartoittaa Koillismaan alueen vaellus-, maastopyörä- sekä vesistöreitit. Kartoituksessa selvitettiin olemassa olevien reittien osalta mahdollisuutta yhdistää alueen neljä kansallispuistoa toisiinsa. Kartoituksen tuloksena todettiin, että reittien kunnossa ja opastuksessa on paljon tekemistä. Samassa yhteydessä ilmeni, että alueen ulkoilukartat ovat vanhentuneet. Hankkeen toimesta päivitettiin sekä Kuusamon että Taivalkoski - Kylmäluoma -alueen ulkoilukartat.

Hankkeella työstetyn Oulangan kansallispuiston luontomatkailusuunnitelman tarkoituksena on innostaa ja antaa eväitä yhteiseen kestävän luontomatkailun kehittämiseen Koillismaan alueella. Suunnitelman keskiössä on Oulangan kansallispuiston tavoitebrändi 2025, jonka lähtökohtana ovat omat vahvuudet, erilaistavat ylivoimatekijät ja kärkiaktiviteetit. Jotta kehittämistyö on tuloksellista ja jotta saadaan rakennettua uskottava brändi, täytyy toiminnan yhtenä kulmakivenä olla mahdollistavuus. Perinteisiä rooleja ja toimintamalleja on uudistettava ja raja-aitoja on purettava. Suunnitelman yhtenä tavoitteena on nostaa esille uusia toimintatapoja ja täten rohkaista toimijoita kehittämään uusia kumppanuuksia ja yhteistyön malleja, joista hyötyvät luonto, paikalliset ihmiset, matkailualue ja lopulta myös asiakas.